Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem WZÓR

Jak napisać oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem? podczas wypełniania wniosku o rejestrację spółki lub wpis zmiany w KRS pojawia się pytanie, czy spółka jest cudzoziemcem. Jeśli w jej skład wchodzą jedynie polskie spółki lub polscy obywatele, odpowiedź jest prosta.

Wstęp

oswiadczenie-czy-spolka-jest-cudzoziemcem-wzor-pdf-docProblem pojawia się wtedy, kiedy skład spółki jest mieszany oraz gdy wspólnikami są cudzoziemcy. Czy należy wtedy napisać oświadczenie, że spółka jest cudzoziemcem? odpowiedź brzmi: tak! aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem wzór

oswiadczenie-czy-spolka-jest-cudzoziemcem-wzor-pdf-doc

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem wzór

Czy cudzoziemcy mogą prowadzić działalność w Polsce?

Po co w ogóle składa się oświadczenie dotyczące tego, czy spółka jest cudzoziemcem? Zgodnie z prawem, w naszym kraju działalność gospodarczą mogą prowadzić nie tylko obywatele Polski, ale również obcokrajowcy. Mają oni możliwość tworzenia spółek prawa handlowego, a także przystępowania do spółek istniejących.

Cudzoziemiec musi spełniać jednak określone warunki, czyli:

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • posiadać obywatelstwo Stanów Zjednoczonych lub Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiadać obywatelstwo innego państwa oraz posiadać zezwolenie, na przykład na pobyt stały czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • być członkiem rodziny (małżonkiem, zstępnym, wstępnym) obywatela UE.

Kiedy spółka jest cudzoziemcem?

Zanim wypełnimy wzór oświadczenia czy spółka jest cudzoziemcem, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy spółka jest cudzoziemcem i co to właściwie oznacza. Należy zatem odnieść się do przepisów ustawy o KRS i ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Jeśli spółka jest cudzoziemcem, dodatkowo musi złożyć bowiem oświadczenie, czy jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Polski.

Zgodnie z art.  19c.  ustawy o KRS:

We wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Jak brzmi więc definicja określenia „cudzoziemiec”, w treści ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców? W rozumieniu przepisów ustawy cudzoziemcem jest:

 • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
 • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
 • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w podpunktach wyżej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
 • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, lub spółki wymienione w poprzednich podpunktach, przy czym za kontrolowaną uznaje się między innymi taką spółkę, w której cudzoziemiec/cudzoziemcy mają bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% głosów na zgromadzeniu wspólników.

 

Jak napisać oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem?

Oświadczenie składa się w przypadku wyboru internetowej procedury otwierania spółki. Jeśli składamy tradycyjny formularz, oświadczenie nie jest konieczne – wystarczy zaznaczyć w nim odpowiednie krateczki.

Gdy musimy przygotować odpowiednie pismo, możemy wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia do KRS o statusie cudzoziemca. Ten podzielony jest na dwie części:

 • pismo przewodnie do sądu – zawierające: datę, miejscowość, dane sądu, sygnaturę sprawy, nazwę spółki, podpisy całego zarządu (taki dokument składa się w przypadku, kiedy sąd wezwał spółkę do uzupełnienia braków),
 • właściwe oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W treści oświadczenia należy napisać, czy spółka jest cudzoziemcem, czy nie. Mamy zatem:

 • oświadczenie, że spółka jest cudzoziemcem lub
 • oświadczenie, że spółka nie jest cudzoziemcem.

Jeśli spółka jest cudzoziemcem do oświadczenia dołącza jeszcze jeden dokument – oświadczenie czy spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Kto podpisuje oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem? Jak zostało wspomniane, pismo powinno zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu.

Oświadczenie o statusie cudzoziemca, kiedy spółka nie jest obcokrajowcem

Niekiedy wnioskodawcy zastanawiają się, czy oświadczenie należy składać również wtedy, kiedy w rozumieniu przepisów spółka nie jest cudzoziemcem. Czy brak takiego oświadczenia nie będzie równoznaczny z tym faktem?

Niestety, zgodnie z przepisami, od 1 czerwca 2017 roku przy rejestracji i przy wszelkich zmianach ujawnianych w KRS należy złożyć oświadczenie o statusie cudzoziemca. Złożenie tego oświadczenia polega na wybraniu jednej z dwóch opcji: tak lub nie.

Warto pamiętać, że w przypadku posiadania statusu cudzoziemca – oświadczenie o statusie cudzoziemca do Krajowego Rejestru Sądowego jest wymagane również w przypadku, kiedy zmiana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest obowiązkowa, ale należy złożyć w sądzie dokumenty zawierające informację o zmianach wspólników spółki.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze