Wniosek o przyspieszenie wpisu / zmiany w KRS wzór

Jak napisać wniosek o przyspieszenie wpisu bądź zmiany danych w KRS? Dane dotyczące podmiotów gospodarczych, które ujawnia się w rejestrze przedsiębiorców KRS, są bardzo przydatne w obrocie gospodarczym, dlatego muszą być aktualne. Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego składa się na formularzu urzędowym.

Wraz z wnioskiem, wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę sądową. Na rozpatrzenie wniosku sąd rejestrowy ma zasadniczo 7 dni, licząc od daty wpływu dokumentu.

Wstęp

wniosek-o-przyspieszenie-zmiany-w-krs-wzor-pdf-docW praktyce termin ten bywa jednak znacznie dłuższy. W przypadku zmiany statutu stowarzyszenia może wynosić nawet do kilku miesięcy. W takich okolicznościach wnioskodawca może złożyć pismo do KRS o przyspieszenie sprawy, co niekiedy pozwoli skrócić procedurę do zaledwie 3 dni roboczych. Aby przyspieszyć wpis lub zmianę danych w KRS, należy złożyć stosowny wniosek. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia 2 wzory pism:

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-krs-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS wzór

i

Wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS wzór

wniosek-o-przyspieszenie-zmiany-w-krs-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS wzór

Ile trwa rejestracja w KRS?

Wniosek o rejestrację w KRS podlega opłacie sądowej i jest składany na formularzu urzędowym. Jeżeli wpis podlega ogłoszeniu, należy uiścić także opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dokonanie wpisu do rejestru polega na wprowadzeniu danych do systemu informatycznego. Sąd rejestrowy ma na to 7 dni od daty wpływu wniosku. 

Procedurę tę można przyspieszyć, skracając czas oczekiwania do 3 dni roboczych. Należy złożyć w tym celu dodatkowy wniosek o przyspieszenie wpisu do KRS

Wnioski o zmianę wpisu w KRS

Podobnie jak wnioski o wpis, również wnioski o dokonanie zmian we wpisie KRS podlegają opłacie. Jeśli organizacja zgłasza wiele zmian, na przykład:

  • adres,
  • skład zarządu,
  • statut,

to może zrobić to na jednym wniosku i uiścić jedną opłatę. 

Sąd ma 7 dni na rozpatrzenie dokumentów. Jeśli pojawiają się w nich błędy lub braki, wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia.

W przypadku, kiedy zmiany zgłasza organizacja, która jest stowarzyszeniem, wniosek jest przez sąd wysyłany do starosty powiatu, który ma prawo zgłosić swoje uwagi do sprawy i przekazać je sądowi. W takich okolicznościach czas rozpatrywania wniosku może przedłużyć się do 3 miesięcy.

Chociaż, teoretycznie, sądy rejestrowe mają 7 dni na rozpatrzenie wniosku, to w praktyce aktualizacja danych w KRS trwa najczęściej nawet do 3 miesięcy i dłużej (w okresie wakacyjnym).

Jeśli Referendarz ma dużo pism do rozpatrzenia, przebywa na urlopie lub zwolnieniu, termin ten automatycznie się przesuwa. Warto zatem złożyć dodatkowo wniosek o przyspieszenie zmiany w KRS, który w praktyce często okazuje się bardzo pomocny. 

Terminy rozpatrywania wniosków KRS

Zgodnie z przepisami, złożony do KRS wniosek powinien zostać rozpatrzony przez sąd w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od daty jego wpływu do sądu.

Jeśli jednak rozpoznanie wniosku będzie wymagało wezwania wnioskodawcy do „usunięcia przeszkody do dokonania wpisu” (brak wymaganych dokumentów, nieprawidłowo wypełniony wniosek, braki formalne) to wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 7 dni, ale licząc od dnia usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. 

Co więcej, jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga przeprowadzenia rozprawy lub wysłuchania uczestników postępowania, termin rozpatrzenia wniosku przedłuża się automatycznie do jednego miesiąca. 

Warto pamiętać przy tym, że określone przepisami terminy mają jedynie  charakter instrukcyjny. Przekroczenie ich przez sąd nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi. Jednocześnie nie powinno to stanowić też podstawy do znacznego przedłużania procesu. 

Prawo nie daje przedsiębiorcy żadnych instrumentów prawnych, których wykorzystanie spowodowałoby przyspieszenie procedury rejestracji. Jedyne, co może zrobić wnioskodawca, to złożenie dodatkowego pisma o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy. 

Jak przyspieszyć wpis lub aktualizację KRS?

Aby przyspieszyć wpis lub rejestrację zmiany w KRS, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Pismo musi wskazywać datę złożenia wniosku, dane przedsiębiorcy (numer KRS, jeśli został nadany) oraz sygnaturę sprawy, którą można znaleźć w górnej części wniosku o wpis, składanego w sądzie.

Warto zatem zachować kopię przyjętego wniosku z wpisaną sygnaturą i pieczątką z datą i godziną wpływu dokumentów do sądu. 

Wniosek o przyspieszenie KRS kieruje się do przewodniczącego wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Niezbędne informacje dotyczące tego, który sędzia jest przewodniczącym wydziału, dostępne są na stronie internetowej danego sądu rejestrowego. 

Pismo o przyspieszenie wpisu do KRS powinno wskazywać powody, dla których jak najszybsze zarejestrowanie zmiany jest ważne z punktu widzenia działalności podmiotu.

Dokument powinna podpisać osoba lub osoby upoważnione do reprezentacji spółki czy przedsiębiorstwa. Jeśli będzie to pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć poświadczoną kopię pełnomocnictwa oraz dowód opłacenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Jak sporządzić wniosek o przyspieszenie wpisu KRS?

Wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku KRS warto przygotować na podstawie gotowego wzoru, który wystarczy jedynie wypełnić odpowiednimi danymi. W taki sposób dokument nie będzie miał braków formalnych i faktycznie zwiększy prawdopodobieństwo pilnego rozpatrzenia sprawy. 

Wniosek o przyspieszenie wpisu powinien zawierać:

  • datę i miejsce złożenia wniosku, którego rozpatrzenie ma być przyspieszone,
  • nazwę wydziału, do którego pismo jest kierowane,
  • dane przedsiębiorcy,
  • sygnaturę sprawy. 

Ile czasu na dopełnienie formalności z KRS?

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że ma obowiązek złożenia wniosku o wpis zmiany podlegającej ujawnieniu w KRS najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia, które uzasadnia dokonanie wpisu.

Warto zauważyć przy tym, że nie wszystkie zmiany dla swojej ważności wymagają dokonania takiego wpisu. Przykładowo, nie trzeba dokonywać do KRS wpisu dotyczącego odwołania członka zarządu, gdyż jest ono ważne z chwilą wejścia w życie uchwały. 

Jeśli przedsiębiorca nie dopełni terminu 7 dni, może zostać wezwany do złożenia wniosku – ponownie w terminie 7 dni od daty wezwania przez sąd rejestrowy. Karą za niedopełnienie tego obowiązku jest grzywna w wysokości 10 000 zł, którą sąd może ponawiać.

Praktyka ta stosowana jest jednak dosyć rzadko. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze