Rezygnacja z funkcji prezesa WZÓR

Jak napisać rezygnację z funkcji prezesa? o zasadach składania rezygnacji z funkcji prezesa informują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Artykuł 202. tego aktu prawnego wskazuje, że jednym z powodów wygaśnięcia mandatu członka zarządu może być jego rezygnacja.

Rezygnacja to natomiast jednostronne oświadczenie woli, które dla swojej skuteczności nie wymaga zgody pozostałych członków zarządu. Podczas składania rezygnacji przez członka zarządu, zastosowanie znajdują przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Wstęp

rezygnacja-z-funkcji-prezesa-wzor-pdf-docAby ułatwić Ci sporządzenie takiej rezygnacji, która spełni wszystkie formalne wymagania i wywoła oczekiwane skutki, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, który pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z funkcji prezesa wzór pisma

Czy można zrezygnować z funkcji prezesa?

Na skutek rezygnacji z funkcji, następuje wygaśnięcie mandatu członkostwa – nawet jeśli statut spółki na to nie wskazuje. Taki skutek rezygnacji wynika z faktu, że członkostwo w zarządzie jest dobrowolne.

Potwierdzają to również przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którymi do zgłoszenia członków zarządu do KRS potrzebne są zgody tych członków.

Z dobrowolnością objęcia funkcji w zarządzie wiąże się wzięcie na siebie zobowiązania, którego podstawą jest stosunek wewnątrzorganizacyjny (jego podstawą jest zaś statut podmiotu).

Chociaż stosunek wewnątrzorganizacyjny nie jest dokładnie tym samym, co stosunek cywilnoprawny, to należy odnosić do tej relacji zasady dotyczące składania oświadczeń woli i regulacje dotyczące zleceń.

Prezes zarządu może zatem złożyć „wypowiedzenie”, określane jako rezygnacja z pełnionej funkcji, w dowolnym momencie. Statut spółki często precyzuje zasady dotyczące rezygnowania z członkostwa w zarządzie, ale rezygnacja pod względem prawnym zawsze będzie traktowana jak oświadczenie woli.

Natomiast statut spółki może określać wymaganą formę złożenia takiego oświadczenia.

Rezygnacja członka zarządu spółki

Zgodnie z treścią artykułu 202. Kodeksu spółek handlowych, jednym z powodów wygaśnięcia mandatu członka zarządu (np. rezygnacja z funkcji członka zarządu) jest jego rezygnacja. Jak czytamy:

§  4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

§  5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

Rezygnacja z funkcji prezesa to jednostronne oświadczenie woli i nie wymaga zgody pozostałych członków zarządu. Wygaśnięcie mandatu następuje przez samo skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z udziału w zarządzie spółki.

Mandat wygasa z chwilą doręczenia oświadczenia o rezygnacji spółce lub właściwym organom (chyba że z jego treści wynika, że rezygnacja następuje w terminie późniejszym).

Komu prezes zarządu składa oświadczenie o rezygnacji?

Co do zasady, oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa składa się na ręce organu uprawnionego do powołania, bądź wskazanego jako przedstawiciel spółki w sprawie powołania.

Zgodnie z treścią artykułu 210 KSH, w umowach z członkiem zarządu spółkę reprezentują:

  • pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników lub
  • rada nadzorcza.

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji prezesa należy złożyć zatem właśnie temu pełnomocnikowi lub radzie nadzorczej. W przypadku, kiedy zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika, rezygnację składa się zgromadzeniu wspólników.

Zgłoszenie zmiany do KRS

Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu musi zostać zgłoszona do KRS. Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego członka zarządu spółka ma obowiązek podjąć działania prowadzące do wykreślenia takiego członka z rejestru.

Prezes, który złożył rezygnację, nie może zrobić tego samodzielnie, ponieważ po złożeniu oświadczenia o rezygnacji nie reprezentuje już danej spółki.

Wniosek o wpis do KRS spółka powinna złożyć nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Jeśli spółka nie podejmie takich działań, rezygnujący członek zarządu może zawiadomić sąd o swojej rezygnacji w celu podjęcia stosownych działań z urzędu.

Jak napisać rezygnację z funkcji prezesa?

Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak napisać rezygnację z pełnionej funkcji, warto wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z funkcji prezesa, który pobierzesz w górnej części artykułu.

Najważniejszym elementem takiego pisma jest zwrot “oświadczam, że rezygnuję z pełnienia funkcji prezesa w zarządzie“, gdyż rezygnacja to właśnie jednostronne oświadczenie woli członka zarządu.

Oświadczenie o rezygnacji będzie wywierało zamierzony skutek prawny z chwilą złożenia go spółce.

Osoba, która złożyła rezygnację, z tą chwilą przestaje być członkiem zarządu, ale nie ma także przeszkód ku temu, aby w oświadczeniu o rezygnacji zastrzeżona została późniejsza data ustąpienia z funkcji prezesa w zarządzie. Jeśli dokument wskazuje inną datę, skutek oświadczenia o rezygnacji zostanie odroczony.

Jaką formę powinna przyjmować rezygnacja prezesa zarządu? Co do zasady, takie oświadczenie może zostać wyrażone w każdej formie, jednak ze względów praktycznych – w tym z uwagi na konieczność dołączenia dokumentu potwierdzającego rezygnację członka zarządu do wniosku o wpis zmiany w składzie zarządu w KRS – lepiej jest zachować formę szczególną rezygnacji, na przykład formę pisemną, która umożliwi dokonanie wpisu.

Słowo końcowe

Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki bądź funkcji prezesa najlepiej, aby odbyła się drogą pisemną (np. listownie za potwierdzeniem odbioru), jednak szczegółowe zasady złożenia rezygnacji najczęściej określa statut organizacji.

Jeśli w wyniku rezygnacji żaden mandat nie zostanie obsadzony, osoba rezygnująca składa rezygnację, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników.

Przy czym rezygnacja wchodzi w życie w następnym dniu, po dniu, w którym z ręki rezygnującego zwołano zgromadzenie wspólników.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze