Oświadczenie o objęciu udziałów WZÓR

Jak napisać oświadczenie o objęciu udziałów? Podniesienie kapitału zakładowego wiąże się z koniecznością złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów lub o objęciu wyższej wartości nominalnej udziałów już istniejących. Takie oświadczenie wydać musi zarówno wspólnik dotychczasowy, jak i nowy, czyli dopiero przystępujący do spółki.

Wstęp

oswiadczenie-o-objeciu-udzialow-wzor-pdf-docJak powinno wyglądać oświadczenie dotyczące objęcia udziałów? z pewnością dokument powinien spełniać wszystkie formalne wymagania, aby uznano go za pełnoprawny. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o objęciu udziałów wzór

oswiadczenie-o-objeciu-udzialow-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o objęciu udziałów wzór

Czym jest kapitał zakładowy w spółce?

Dysponowanie przez spółkę majątkiem, który zapewnia możliwość funkcjonowania przedsiębiorstwa na zasadzie płynności i ciągłości jest jednym z warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego.

Temu służy właśnie instytucja kapitału zakładowego, przeznaczonego na zaspokajanie wierzytelności. Jego minimalna wysokość, zgodnie z przepisami KSH, określana jest na kwotę 5 000 zł.

Nie oznacza to jednak, że nie można podnieść kapitału zakładowego w trakcie prowadzenia działalności. 

Podwyższenie kapitału zakładowego może pełnić funkcję:

 • rozwojową i restrukturyzacyjną – kiedy kapitał będzie źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych, restrukturyzacji spółki lub jej unowocześnienia,
 • stabilizującą – kiedy wyższy kapitał ma pokrywać straty lub podtrzymywać dotychczasowy poziom działalności gospodarczej spółki,
 • gwarancyjną – jeśli podwyższony kapitał ma stanowić zabezpieczenie interesów wierzycieli spółki, na przykład w przypadku kredytu. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, ZOO czy innej spółce handlowej następuje poprzez:

 • podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących,
 • ustanowienie nowych udziałów. 

Podwyższenia kapitału można dokonać na drodze zmiany umowy spółki lub bez zmian w umowie. W tym drugim przypadku – w trybie nieformalnym i bez udziału notariusza – umowa spółki musi:

 • przewidywać możliwość podwyższenia kapitału,
 • określać maksymalną wysokość kapitału,
 • określać termin podwyższenia kapitału.

Jeśli warunki te nie są spełnione, to konieczna jest zmiana umowy spółki. Zgromadzenie wspólników podejmuje w tym przypadku uchwałę o zmianie spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego, co jest protokołowane przez notariusza – tryb formalny.

Po co jest oświadczenie o objęciu udziałów?

Oświadczenie o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale, bądź oświadczenie o objęciu podwyższenia wartości istniejących już udziałów jest potrzebne po to, aby móc zarejestrować podwyższenie kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Z OO lub innej spółce handlowej wymaga wydania oświadczenia w odpowiedniej formie – w formie aktu notarialnego. Niezachowanie takiej formy powoduje nieważność oświadczenia, a tym samym uniemożliwia podwyższenie kapitału zakładowego. 

Kodeks spółek handlowych przewiduje w tym zakresie pewne wyjątki. W niektórych przypadkach wystarczająca jest forma pisemna oświadczenia o objęciu udziałów, zamiast aktu notarialnego.

Jeden z przepisów KSH mówi o tym, że jeśli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie postanowień umowy spółki, to oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – oznacza to, że w takim przypadku oświadczenie w formie aktu notarialnego nie byłoby konieczne. 

Jednocześnie KSH mówi o tym, że dotychczasowi wspólnicy muszą zachować formę aktu notarialnego oświadczenia, jeżeli obejmują podwyższenie wartości udziałów. Jednak w doktrynie podnosi się fakt braku funkcjonalnego uzasadnienia dla różnicowania wymogów co do formy oświadczenia w obu tych przypadkach. 

Krótko mówiąc, jeśli dotychczasowy wspólnik obejmuje udziały w kapitale podwyższonym (nieformalnie, bez zmiany umowy), oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale może przyjmować jedynie formę pisemną.

W pozostałych przypadkach należy odnieść się do formy aktu notarialnego:

 • gdy kapitał podwyższono w trybie formalnym – dotyczy to zarówno nowego, jak i dotychczasowego wspólnika,
 • gdy kapitał podwyższono w trybie nieformalnym, ale udziały w spółce ZOO lub innej spółce prawa handlowego obejmuje nowy wspólnik. 

Jednocześnie warto wspomnieć, że nowy wspólnik składa także oświadczenie o przystąpieniu do spółki, które również wymaga zachowania formy aktu notarialnego. 

Jak powinno wyglądać oświadczenie o objęciu udziałów?

Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęcie udziałów musi zachowywać odpowiednią formę – pisemną lub aktu notarialnego – a także zawierać określone elementy.

Oświadczenie nowego wspólnika będzie odnosiło się zarówno do objęcia udziałów o oznaczonej wartości nominalnej, jak i do przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (Art. 259. – Oświadczenia nowego wspólnika – Kodeks spółek handlowych)

Wzór oświadczenia o objęciu udziałów zawiera między innymi:

 • odniesienie do konkretnej uchwały, na podstawie której powstały obejmowane udziały,
 • zobowiązanie do wniesienia wkładów na poczet obejmowanych udziałów (jak wskazano w uchwale),
 • wyrażenie zgody na treść umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Warto wiedzieć, że oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale należy dostarczyć spółce, tj. jej zarządowi tak, aby ten mógł się z nim zapoznać. Od tego zależy skuteczność takiego pisma, gdyż sam podpis obejmującego udziały nie wystarczy. W praktyce często dzieje się to właściwie jednocześnie. 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze