Aneks do umowy spółki cywilnej WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej? zmiana umowy spółki cywilnej może zostać wprowadzona za pomocą uchwał i aneksów, które muszą mieć formę pisemną. Jeśli spółka została zawarta w formie umowy będącej aktem notarialnym, wymaga się zachowania tej samej formy w celu wprowadzenia jakichkolwiek zmian.

Ponadto, w przypadku, kiedy w treści umowy spółki znajdują się dodatkowe zastrzeżenia dotyczące formy wprowadzania zmian, należy ich dochować.

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-wzor-pdf-docKażdy dokument, który zmienia umowę spółki cywilnej, musi informować również o dacie, kiedy wprowadzane modyfikacje wchodzą w życie. Aby ułatwić Ci sporządzenie aneksu do umowy spółki cywilnej bądź uchwały, przygotowaliśmy gotowe do pobrania wzory aneksów, które pobierzesz w dalszej części artykułu.

Jak wprowadza się zmiany do umowy spółki cywilnej?

Umowę spółki cywilnej można zmienić poprzez:

  • sporządzenie nowej umowy z zaznaczeniem celu jej sporządzenia, czyli zastąpienia poprzedniej, obowiązującej umowy – w przeciwnym razie skutkiem takiej umowy będzie zawiązanie nowej spółki,
  • sporządzenie aneksu do umowy (najszybszy sposób),
  • podjęcie uchwały określającej zmieniane postanowienia.

Poza tym niektóre zmiany będą wymagały również zgłoszenia do odpowiednich organów. Przykładowo zmiana proporcji udziału w zyskach i stratach powinna zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego w celu rozliczenia podatku dochodowego. Rozliczenia można dokonać poprzez przesłanie do US odpisu aneksu lub uchwały.

Z kolei zmiana przedmiotu działalności spółki wymaga zgłoszenia zarówno do US, jak i do urzędu statystycznego, a niekiedy również do CEIDG.

Aneks do umowy spółki cywilnej wstąpienie wspólnika

Zasadniczo, spółka cywilna powinna mieć niezmienny skład. Dopuszcza się jednak zmianę składu osobowego poprzez przystąpienie do spółki nowego wspólnika, o ile pozostali wspólnicy wyrażają na to zgodę. Aneks, który dotyczy wstąpienia nowego wspólnika, powinien:

  • wskazywać osobę nowego wspólnika,
  • określać wnoszone przez niego wkłady i ich wartość,
  • określać uczestnictwo wspólnika w reprezentowaniu i prowadzeniu spraw spółki.
aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-wstapienie-wspolnika-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej wstąpienie wspólnika wzór

Dla celów dowodowych umowę spółki należy zmienić w formie pisemnej – może to być aneks lub nowa umowa, jeśli będzie ona jasno wskazywała, że została sporządzona w celu zastąpienia umowy obowiązującej. W przeciwnym razie skutkiem jej sporządzenia będzie powstanie kolejnej spółki.

Aneks do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika

Skład spółki cywilnej może zmienić się także na skutek wystąpienia jednego ze wspólników. Wystąpienie wspólnika realizowane jest poprzez złożenie pozostałym wspólnikom oświadczenia o wystąpieniu ze spółki.

Należy złożyć je co najmniej 3 miesiące przed zakończeniem roku obrachunkowego. Z ważnych powodów można wypowiedzieć umowę bez zachowania tego terminu, jednak wspólnik musi sporządzić wtedy uzasadnienie swojego wystąpienia.

Przy wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej konieczne jest sporządzenie nie tylko aneksu lub nowej umowy, lecz również wykazu składników majątku spółki na dzień wystąpienie owego wspólnika.

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-wystapienie-wspolnika-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika wzór

W wykazie musi znaleźć się między innymi kwota wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku, wartość początkowa, metoda amortyzacji, suma odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom na dzień wystąpienia ze spółki.

Aneks do umowy spółki cywilnej zmiana adresu

Aneksem do umowy spółki cywilnej zmiana adresu można zmienić również adresy. Zgłoszenie zmian dotyczy takich adresów, jak adres zamieszkania wspólników, adres do doręczeń, główne miejsce wykonywania działalności, dodatkowe miejsce wykonywania działalności, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej czy adres pełnomocnika.

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-adresu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej zmiana adresu wzór

Po zmianie któregokolwiek  z adresów – zarówno prywatnych, jak i tych i związanych z działalnością – modyfikacje należy zgłosić do CEIDG, US i ZUS. Zmiany zgłasza się na odpowiednich wnioskach.

Termin na ich zgłoszenie to 7 dni od dnia wprowadzenia zmian, czyli od sporządzenia aneksu lub nowej umowy.

Aneks do umowy spółki cywilnej zmiana udziałów

Wspólnicy mają prawo podjąć decyzję o zmianie proporcji udziałów. Muszą w tym celu sporządzić aneks do umowy spółki cywilnej o zmianie udziałów lub dokonać zmiany przez uchwałę wspólników. W każdym z przypadków wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-udzialow-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej zmiana udziałów wzór

Na podstawie takiego dokumentu określa się bowiem udział wspólników w stratach lub zyskach. Aneks lub uchwała ma także wpływ na obowiązki podatkowe. O zmianie udziału wspólników należy poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego. Na zgłoszenie takiej zmiany spółka ma 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub sporządzenia aneksu.

W celu zgłoszenia wykorzystuje się kopię podpisanego aneksu lub uchwały.

Zmiana proporcji udziałów rzutuje także na rozliczenie podatku dochodowego każdego ze wspólników. Od wejścia w życie aneksu lub uchwały powinni oni obliczyć swój dochód w oparciu o zmieniony udział w przychodach i kosztach związanych z działalnością spółki.

Aneks do umowy spółki cywilnej zmiana nazwy

Nazwa spółki może zostać zmieniona przy pomocy aneksu do umowy spółki. Warto wiedzieć, że spółka cywilna powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem jej wspólników, jednak prowadzone przez nich przedsiębiorstwo nie musi być oznaczone w ten sam sposób.

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-zmiana-nazwy-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej zmiana nazwy wzór

Wspólnicy mogą nadać spółce dowolną nazwę, będącą synonimem prowadzonej przez nich działalności. W obrocie cywilnoprawnym nazwa ta powinna zawierać jednak przynajmniej ich nazwiska.

Zmianę nazwy spółki należy zgłosić do Urzędu Skarbowego i urzędu statystycznego. Jeżeli spółka jest płatnikiem składek, to również do ZUS. W przypadku posiadania koncesji lub zezwolenia o zmianie należy poinformować również organ, który je wydał.

Aneks do umowy spółki cywilnej wniesienie wkładu

Podwyższenie wkładu wspólników spółki wymaga wprowadzenia zmian do umowy. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu własności lub innych praw, a także na świadczeniu usług. Jeśli wniesienie wkładu dotyczy rzeczy, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące sprzedaży.

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-wniesienie-wkladu-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej wniesienie wkładu wzór

W przypadku, gdy wkład stanowi nieruchomość, wymagane będzie zachowanie formy aktu notarialnego. Z kolei w przypadku kiedy rzecz wnoszona jest do używania, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące najmu.

Czynność wniesienia wkładu do spółki podlega opodatkowaniu (podatek od czynności cywilnoprawnych), gdyż powoduje zmianę podstawy opodatkowania.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze