Aneks do umowy spółki cywilnej Wystąpienie Wspólnika WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika? Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na połączenie sił biznesowych ze wspólnikiem. Najprostszą i najbardziej klarowną formą wspólnego przedsiębiorstwa jest spółka cywilna, która inaczej niż spółki prawa handlowego w większości kwestii może być regulowana na mocy postanowień wspólników.

Wprowadzenie

Niemniej nawet ugodowe wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej wymaga dopełnienia m.in. czynności rozliczeniowych, o których niżej. Jedną z ważniejszych formalności, jakich należy dopełnić – jest sporządzenie aneksu, który spełniać będzie wszystkie formalne wymogi. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór aneksu, który pobierzesz poniżej:

Aneks do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika wzór

aneks-do-umowy-spolki-cywilnej-wystapienie-wspolnika-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika wzór

*wystąpienie wspólnika najlepiej przeprowadzić w formie aneksu do umowy spółki sporządzonego w formie pisemnej.

Jak wystąpić ze spółki cywilnej?

Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego, jeśli spółka cywilna została zawarta na czas nieoznaczony każdy ze wspólników może złożyć wypowiedzenie – wystąpienie ze spółki.

Co do zasady wystąpienie ze spółki cywilnej może nastąpić w każdym momencie. Jednakże umowa spółki może zastrzegać odpowiednie terminy wypowiedzenia. Wspólnicy mogą również zawrzeć porozumienie o natychmiastowym wyjściu wspólnika ze spółki.

W takiej sytuacji – jeśli spółka cywilna może istnieć dalej, bowiem została założona przez więcej niż dwóch wspólników, wystąpienie może nastąpić przy zminimalizowaniu formalności.

Najprostszym rozwiązaniem jest aneks do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika.

Dokument ten powinien zostać sporządzony na piśmie i załączony do umowy pierwotnej spółki cywilnej.

Warto dodać, że czynność wystąpienie wspólnika ma charakter jednostronny i powinna mieć formę taką, w jakiej była zawarta umowa spółki cywilnej.

Niemniej jeśli wystąpienie następuje na mocy aneksu do umowy spółki, ten dla swej ważności powinien zostać podpisany przez wszystkich wspólników – również tego, który występuje ze spółki.

Natomiast w sytuacji, kiedy pomiędzy wspólnikami nie ma jednolitego stanowiska co do wystąpienia wspólnika ze spółki, każdy z nich może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwiązanie spółki lub wystąpienie wspólnika.

Należy dodać, że w razie konfliktu, wspólnicy powinni szukać porozumienia.

Każda sprawa sądowa jest bowiem czasochłonna i kosztowna, dlatego jeśli wyjście ze spółki cywilnej na drodze porozumienia nie jest możliwe, alternatywą postępowania sądowego może okazać się znacznie tańsze i szybsze postępowanie mediacyjne.

 

Wyjście ze spółki cywilnej i co dalej?

Tak jak wspomniałam wyżej, najrozsądniej dla wspólników jest wypracowanie porozumienia. Nikt bowiem nie może przymusić innej osoby, by trwała w biznesie, który nie daje jej satysfakcji lub nie przynosi zysków.

Wykorzystując wzór aneksu do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika można bez dodatkowych kosztów i fatygi uregulować dalszy byt spółki. Przy czym rozwinąć należy, że po wyjściu jednego ze wspólników za porozumieniem ze spółki:

  • może ona trwać nadal, jeżeli pozostałych wspólników jest więcej niż dwóch i jeśli umowa spółki cywilnej tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią w aneksie do umowy spółki cywilnej
  • spółka cywilna może ulec rozwiązaniu.

Każda z obu wyżej wymienionych sytuacji, powoduje powstanie obowiązku rozliczenia się z występującym wspólnikiem lub przeprowadzenia postępowanie likwidacyjnego.

Dodać należy, że z dniem wypowiedzenia wspólnik traci wszelkie prawo do rozporządzania majątkiem spółki oraz przestaje być odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe spółki cywilnej na gruncie podatku od towarów i usług

 

Na czym polega zmiana udziałów w spółce cywilnej?

Jeśli po wystąpieniu wspólnika ze spółki cywilnej trwa ona nadal, dochodzi do tzw. zmiany proporcji udziałów, zgodnie z postanowieniami umowy spółki lub regulacjami ustalonymi w późniejszym czasie (mocą aneksu do umowy spółki).

Zmiana umowy spółki cywilnej może zwiększyć udział każdego z pozostałych wspólników, wybranych lub tylko jednego. Jednakże, dopóki spółka cywilna trwa, jej majątek stanowi tzw. współwłasność łączną, co oznacza, że dopóki nie nastąpi rozwiązanie spółki, brak jest oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej.

Wspólnicy jednak mogą dzielić się dochodami ze spółki według ustalonych reguł poprzez wypłacanie tzw. zaliczek.

Możliwe jest również zatrzymanie zysków i przeprowadzenie ich podziału dopiero po ustąpieniu wspólnika lub rozwiązaniu spółki. Dlatego występujący wspólnik otrzymuje część wypracowanego przez siebie majątku spółki.

 

Podsumowanie

Dzięki aneksowi możliwe jest przystąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika, możliwe jest również wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego aneksu stworzyliśmy edytowalny wzór aneksu, dzięki któremu z łatwością sformalizujecie wystąpienie wspólników spółki cywilnej.

Zbycie członkostwa w spółce cywilnej, czyli dokonanie zmiany umowy spółki mus odbyć się za zgodą pozostałych wspólników, chyba że wystąpienie ze spółki charakteryzuje się nadzwyczajnymi okolicznościami.

Sporządzenie nowej umowy spółki cywilnej jest dość czasochłonne, gdzie w przypadku aneksu staje się on nieodłącznym załącznikiem do umowy spółki.

W pierwotnej umowie spółki cywilnej nie musi znajdować się zapis, który umożliwiać będzie dokonywanie zmian w umowie spółki.

UWAGA: z treści aneksu musi wynikać, od jakiej daty obowiązują zmiany wprowadzone aneksem!

Przepisy, które warto znać:

Art. 860. Istota umowy spółki

§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.§ 2. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze