Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń WZÓR pdf doc

Jak napisać oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń? Od 15 marca 2018 r. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym członkowie zarządu spółki z o.o. zobowiązani są do poinformowania KRS o swoim adresie do doręczeń. Dotyczy to również zmiany tego adresu – w takim przypadku członek zarządu dokonuje aktualizacji w KRS, nie uiszczając przy tym żadnej dodatkowej opłaty.

Wstęp

oswiadczenie-czlonka-zarzadu-o-adresie-do-doreczen-wzor-pdf-docJak sporządzić oświadczenie o adresie do doręczeń KRS? pismo przede wszystkim, aby wywołało oczekiwane skutki, powinno spełniać wszystkie formalne wymogi. Dlatego, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń wzór

oswiadczenie-czlonka-zarzadu-o-adresie-do-doreczen-wzor-pdf-doc

Oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń wzór

Obowiązek złożenia oświadczenia o adresie a przepisy

O tym, że oświadczenie członka zarządu stowarzyszenia o adresie do doręczeń należy złożyć obowiązkowo, czytamy w art. 34 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw:

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 [oświadczenia obejmujące zgodę na powołanie członków oraz ich adresy do doręczeń], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Zgodnie z przepisami, członkowie zarządu mają obowiązek dołączenia do wniosku o wpis do KRS oświadczeń w sprawie adresów do doręczeń. Obowiązek ten – zgodnie z przepisami – dotyczy osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów.

Warto podkreślić również, iż ważne jest, aby oświadczenia o adresach do doręczeń zostały podpisane przez wskazane osoby, odpowiedzialne za ewentualne negatywne konsekwencje związane z zaniedbaniem tego obowiązku.

Członkowie zarządu powinni złożyć takie oświadczenie wraz z pierwszym wnioskiem składanym do KRS, jednak mogą dokonać tego również później, nie przekraczając terminu 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, czyli do dnia 15 września 2019 roku.

Jeżeli deklarowany przez członka zarządu adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie adresu do doręczeń nie podlega opłacie sądowej ani opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poza tym postanowienia uwzględniającego taki wniosek nie doręcza się wnioskodawcy.

Oświadczenie czy lista członków?

Po zmianie przepisów wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób podać do KRS adres do doręczeń członka zarządu. Czy wystarczające będzie złożenie listy członków zarządu, czy konieczne będzie osobne oświadczenie o adresie zamieszkania każdego członka zarządu?

Wątpliwości wynikały z następującego zapisu wspomnianej ustawy:

5d. Do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Przepisy ust. 5a-5c stosuje się odpowiednio.

Bez względu na nazwę składanego dokumentu należy dopilnować, aby znalazły się w nim dwa elementy:

 • adres do doręczeń,
 • podpis członka zarządu.

KRS przyjmuje bowiem zarówno listę członków z adresami i podpisami, jak i osobno sporządzone oświadczenie członka zarządu przez niego podpisane, przy czym to drugie rozwiązanie wydaje się bezpieczniejszą opcją.

Jak napisać oświadczenie o adresie do doręczeń?

Gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o adresie do doręczeń członka zarządu ułatwia przygotowanie dokumentu wymaganego po nowelizacji przepisów, jednak samo pismo nie jest szczególnie skomplikowane.

Ważne, aby znalazły się w nim następujące elementy:

 • miejsce i data sporządzenia,
 • tytuł: “Oświadczenie o adresie do doręczeń
 • dane osobowe członka zarządu, wraz z danymi spółki,
 • adres do doręczeń,
 • podpis członka zarządu.

Wypełniając druk oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń doc nie można zapomnieć więc o złożeniu na nim odręcznego podpisu.

Zmiana adresu do doręczeń

Członek zarządu zobowiązany jest zgłosić do KRS swój adres do doręczeń, a także zaktualizować go, jeśli ulegnie zmianie. Dotyczy to również zgłaszania innych danych, w tym:

 • zmiany nazwy,
 • zmiany siedziby,
 • zmian w statucie,
 • zmiany danych osób wchodzących w skład zarządu,
 • zmiany rodzaju działalności gospodarczej.

Wszelkie zmiany tego typu zgłasza się na odpowiednich formularzach, dołączając do nich dokumenty, które potwierdzają zaistniałą sytuację. Adresy do doręczeń deklarowane przez członków zarządu mają ułatwić sądowi kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS.

Warto wiedzieć przy tym, że adresy te nie będą widoczne w danych rejestrowych, ale trafią do dokumentów, które zbiera sąd.

*Zgłoszenie zmian dotyczących adresu do doręczeń nie wymaga dokonywania opłaty sądowej.

Słowo końcowe

Zgłoszenie adresów polega na wysłaniu do KRS-u oświadczenia każdego z członków zarządu. W oświadczeniu muszą znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, aby pismo wywołało oczekiwane skutki prawne.

Oświadczenia członków zarządu w przypadku zmiany adresu lub jego wprowadzania do KRS jest niezbędne, dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie prawidłowego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz w górnej części artykułu.

Podstawa prawna:

Art . 19a ust. 5 ustawy o KRS

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze