Komornik potrąca mi z pensji + zajmuje konto bankowe?

Witam, komornik potrąca mi 50% pensji, na konto wpływa mi reszta pensji 1940 zł, innych dochodów nie mam. Czy komornik ma prawo potracić mi z konta bankowego jeszcze 400 PLN, by zrównać kwotę na koncie 1575 zł?

Bo jeśli tak, to dlaczego komornik od razu nie zabierze z pensji całej reszty poza kwotą wolną od egzekucji?

I co w przypadku, gdy pojawia się następny komornik? czy on już nie może nic zająć i musi czekać. aż ten pierwszy komornik skończy egzekucję? Pozdrawiam.


Witam, potrącenia z twojego wynagrodzenia za pracę odbywają się zgodnie z przepisami prawa – do wysokości 50% przy długach inne niż alimentacyjne – mówi o tym zapis art. 87 § 3 pkt 2 kodeksu pracy.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – kwota wolna od potrąceń

Wysokość potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za pracę została ograniczona również poprzez zastosowanie kwoty wolnej od potrąceń, o czym mówią przepisy art. 871 § 1 pkt 1 kodeksu pracy:

„Wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia z pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku od stycznia 2018 wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2 100 zł brutto, czyli 1 530 zł netto.

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę 2019

Kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę zmieni się jednak z nowym rokiem (od 1 stycznia 2019 roku) i w myśl postanowieniom zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku wzrośnie do 2 250 zł brutto, czyli 1 634 zł netto.

Tak więc wiesz już, że w przypadku kiedy dojdzie do zajęcia przez komornika wynagrodzenia za pracę, pracodawca zobowiązany jest potrącić i przekazać na rachunek wskazany przez sądowy organ egzekucyjny do 50% wypracowanej w danym miesiącu pensji wraz z dodatkami, pozostawiając za każdym razem w dyspozycji dłużnika kwotę nie niższą niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym momencie – do końca 2018 roku 1 530 zł netto.

Podwójne zajęcie wynagrodzenia za pracę – jak się bronić?

Dokonanie „podwójnego” potrącenia wynagrodzenia za pracę – raz przez pracodawcę, drugi raz przez bank – jest niezgodne z obowiązującymi normami, jednak nie jest też rzadkością.

Dlaczego, tak często dochodzi do podwójnego zajęcia przez komornika wynagrodzenia za pracę?

Już wyjaśniam.

Otóż na wniosek egzekucyjny wierzyciela komornik wszczyna postępowanie zmierzające do przymusowego ściągnięcia długu.

W toku podjętych czynności komornik zajmuje wynagrodzenie za pracę dłużnika lub inne świadczenia. Blokuje również rachunek bankowy, a robi to sprawnie dzięki nowoczesnej aplikacji OGNIVO.

Zarówno pracodawca, jak i bank zobowiązani są wykonać zlecenie komornika i potrącić wolne od zajęcia środki.

Egzekucja z rachunku bankowego, a zwolnienie przez bank wolnych od zajęcia środków

Już wiesz, że twój pracodawca dokonuje potrąceń zgodnie z prawem, przez co na wskazany przez ciebie rachunek bankowy trafia potrącona o 50% pensja w wysokości 1 940 zł.

Jest to kwota, która powinna pozostać w twojej dyspozycji, jednak bank o tym nie wie.

Przy zajęciu środków z rachunku występuje również kwota wolna od zajęcia przy długach inne niż alimentacyjne.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe znajdujące się na zajętym przez komornika rachunku bankowym środki wolne są od zajęcia na postawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

I właśnie tej kwoty przy zajęciu trzymać musi się bank.

To, co możesz zrobić, by zablokować podwójną egzekucję z tego samego składnika majątkowego, to złożenie wniosku do komornika o cofnięcie/ograniczenie zajęcia wskazując, że na przedmiotowy rachunek bankowy wpływa jedynie wynagrodzenia za pracę, w kwocie wolnej od zajęcia.

Z uwagi na to, że w trakcie egzekucji doszło do podwójnego zajęcia, masz prawo żądać zwrotu bezprawnie potrąconych kwot, składając wniosek do komornika o zwrot pieniędzy:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Jeśli komornik nie zastosuje się do twoich żądań, to pamiętaj, że również jako dłużnik otrzymałeś możliwość złożenia skargi na czynność komornika.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez kilku komorników

Kwoty wolne od zajęcia z wynagrodzenia za pracę, jak i te na rachunku bankowym obowiązują również w sytuacji zbiegu egzekucji – kiedy inny komornik lub administracyjny organ egzekucyjny dokona zajęcia.

I w tym przypadku, to na pracodawcy ciążyć będzie nadal obowiązek dokonania potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli chodzi o samo postępowanie egzekucyjne, to obowiązywać tu będą zasady przewidziane w kpc. art. 773 i następnych.

Pokrótce wyjaśnię tylko, że wszystkie toczące się przeciwko tobie sprawy o ściągnięcie długów powinny trafić w ręce jednego komornika, który z dokonanych potrąceń, rozliczy koszty egzekucji i dokona podziału otrzymanych kwot pomiędzy wierzycieli, zgodnie z zasadą opisaną w art. 1029 § 1 kpc.:

“Na podstawie oświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu dłużnika oraz spisu wierzytelności i praw osób uczestniczących w podziale komornik sporządza plan podziału, ustalając, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w sumach potrąconych każdorazowo przez pracodawcę z wynagrodzenia dłużnika i wpłaconych komornikowi”.

Mam nadzieje, że wiesz już, jak przebiega egzekucja z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego jednocześnie, oraz jakie kwoty wolne od zajęcia obowiązują obecnie.

W twoim przypadku doszło do zdublowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, dlatego nie czekaj dłużej, tylko chroń swoje pieniądze przez bezprawnym, podwójnym potrąceniem składając do komornika wniosek o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego i zwrot potrąconych kwot. Wzór wniosku zamieszczam poniżej:

Wniosek o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

To, co obecnie wyprawia komornik, jest niezgodne z prawem. Jak już pisałam, komornik nie może jednocześnie zająć wynagrodzenia i konta bankowego, na które to już pomniejszone wynagrodzenie trafia. Wszystkiego dobrego i powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

2 komentarzy w “Komornik potrąca mi z pensji + zajmuje konto bankowe?”
  1. Witam. Komornik pobrał pieniądze dwa razy, najpierw pobrał z wynagrodzenia bezpośrednio od pracodawcy ponad 1000 zł, a następnie po wpłynięciu na konto reszty pieniędzy, czyli około 1400 zł – jeszcze z tego kolejne ponad 1000 zł zostawiając mi coś około 300 zł. Pracuję na umowę o pracę. Co z kwotą wolną? Czy bank miał prawo przelać komornikowi środki z konta bankowego? Jak cześć pieniędzy teraz odzyskać?

    1. Janina Gołębiecka

      Czyli sytuacja bardzo podobna do opisanej powyżej. Przy pełnym wymiarze pracy, na Twoje konto bankowe powinna trafić kwota przynajmniej 1530 zł, bo to jest kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia, to po pierwsze. Po drugie, komornik nie powinien zajmować Twojego konta bankowe, skoro jedynym dochodem Twoim jest wpływająca na to konto pensja. Musisz złożyć do komornika wniosek o odstąpienie od zajęcia konta bankowego. Jeśli komornik będzie dalej zajmował Ci wierzytelności zgromadzone na rachunku bankowym, to wtedy musisz złożyć na komornika skargę. Po złożeniu wniosku o zwolnienie konta bankowego, powinnaś otrzymać także zwrot pobranych przez komornika pieniędzy.

Comments are closed.