Przedawnienie odsetek od kredytu – co zrobić by ich nie płacić?

Witam, chciałbym zapytać o przedawnienie odsetek od kredytu. Wziąłem kiedyś kredyt gotówkowy, życie potoczyło się inaczej, niż to sobie założyłem, koniec końców kredytu nie spłaciłem. Po kilku latach zacząłem ten kredyt spłacać i udało się – jest spłacony. Natomiast mam jeszcze do spłaty odsetki od tego kredytu, jest to kwota niemała…

Słyszałem też, że jest coś takiego jak przerwanie biegu przedawnienia odsetek, ale zupełnie nie ogarniam przepisów prawa. Kredyt zaciągnąłem w 2005 roku, spłaciłem go w 2010 roku, zostały do spłacenia odsetki, czy one się przedawniają?

Bardzo proszę o instrukcje jak postępować i czy jest cień szansy, że nie będę musiał tych odsetek od kredytu spłacać?


Przedawnienie odsetek od kredytu

Witaj, tak masz rację, odsetki od kredytu ulegają przedawnieniu z upływem terminu przewidzianego przez przepisy prawa.

I tak też mogło zadziać się w twojej sprawie. Kwestia, którą należy rozstrzygnąć, by mieć pewność, że możesz uchylić się od zapłaty przedawnionych odsetek od kredytu bankowego, który spłaciłeś w 2010 roku, to przerwanie biegu przedawnienia roszczenia na skutek działań wierzyciela – banku lub jego następcy prawnego.

Przedawnienie roszczenia o zapłatę – odsetki od kredytu

Akcesoryjny charakter odsetek za opóźnienie np. w zapłacie roszczenia głównego, jakim w twoim przypadku był niespłacony w określonym w terminie kredyt, pozwala wierzycielowi dochodzić ich zapłaty niezależnie od losu roszczenia głównego, czyli także po całkowitej spłacie kredytu.

Tak więc pomimo tego, że w końcu udało ci się uregulować należność główną, czyli spłacić kredyt, to odsetki za opóźnienie nabrały samodzielnego bytu i twój wierzyciel ma prawo domagania się zaspokojenia swojego roszczenia.

Jednakże uprawnienie to nie może trwać bez końca i w przypadku odsetek niezależnie czy są to odsetki za opóźnienie w zapłacie należności zasądzonej przez sąd, czy odsetki narosłe po wypowiedzeniu umowy kredytu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat – tak art. 118 kc. w związku z art. 125 § 1 kc.

Zasada anatocyzmu, czyli odsetki od odsetek

Twoje odsetki rosły przez cały czas, dopóki nie spłaciłeś całego kapitału. Jednakże wraz z dokonaniem zapłaty ostatniej „złotówki” wysokość odsetek powinna przestać rosnąć, bowiem od zaległych odsetek w myśl zasadom obowiązującego prawa nie można naliczać odsetek dodatkowych (zasada anatocyzmu), chyba że wierzyciel wytoczył powództwo o ich zasądzenie.

Jednakże zasada anatocyzmu nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez banki i inne instytucje kredytowe.

W tym przypadku strony umowy kredytowej mogą umówić się o zapłatę w przyszłości odsetek od odsetek zaległych i skapitalizowanych zaległości, w których zapłacie dopuści się w przyszłości kredytobiorca (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie sygn. V CKN 603/00).

Niestety nie wiem, jak było w twojej sprawie. Jednak nic nie piszesz o żadnych wyrokach, czy sprawach sądowych, dlatego przyjmuje, że wierzyciel nie składał pozwu o zapłatę odsetek, a tym samym nie przerwał biegu przedawnienia roszczenia o ich zapłatę i zadłużenie, o którym piszesz, jest już kwotą stałą.

Jak liczyć przedawnienie odsetek?

Tak jak napisałam powyżej – w myśl zapisom art. 118 kc w brzmieniu:

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”

…odsetki za opóźnienie w zapłacie kredytu, jako świadczenia okresowe przedawniają się z upływem lat trzech od dnia wymagalności.

W twoim przypadku datą wymagalności będzie dzień spłaty należności głównej – jej ostatniej części.

Jeżeli od tego dnia wierzyciel nie podjął kroków skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, możemy przyjąć, że jego roszczenie uległo przedawnieniu.

Jednakże nawet w sytuacji, kiedy wierzyciel, przyjmijmy bank, ma zasądzone odsetki, bo wytoczył w tym przedmiocie powództwo, które sąd uwzględnił, to takie odsetki również przedawniają się w terminie trzech lat od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu.

Przerwanie biegu przedawnienia – odsetki od kredytu

Dług główny spłaciłeś w 2010 roku, więc masz realną szansę, że odsetki rzeczywiście się przedawniły. Jeśli jednak wierzyciel w ostatnich trzech latach:

  • skierował do sądu sprawę o zapłatę
  • złożył wniosek o nadanie klauzuli na zapadłe wcześniej orzeczenie
  • złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika w celu przymusowego ściągnięcia należności
  • złożył wniosek o mediację
  • lub jeżeli w kontakcie z wierzycielem uznałeś roszczenia składając np. wniosek o rozłożenie należności na raty, to okoliczności te przerwały bieg terminu przedawnienia roszczenia.

Musisz wiedzieć, że po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (tak art. 124 § 1 kc.).

Powództwo przeciwegzekucyjne – przedawnione roszczenie o zapłatę

W sytuacji, kiedy wierzyciel żąda zapłaty przedawnionego roszczenia, dłużnik ma prawo uchylić się od jego zapłaty poprzez złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego po wszczęciu egzekucji lub podnieść zarzut przedawnienia roszczenia w postępowaniu przed sądem (sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja od wyroku).

Podsumowując

Bierność wierzyciela zawsze oddala dłużnika od obowiązku spłaty długu. Tak więc, czy możesz uchylić się od zapłaty naliczonych przez wierzyciela odsetek, zależy przede wszystkim od tego, czy roszczenie o odsetki uległo przedawnieniu.

Skoro należność główną, czyli kapitał spłaciłeś już w 2010 roku, mogło dojść do przedawnienia odsetek.

Żeby tak się stało, wierzyciel musiałby przez co najmniej trzy kolejne lata wykazać się bezczynnością.

Jeśli jednak twój wierzyciel podjął kroki prawne zmierzające do wyegzekwowania roszczenia (złożył pozew o zapłatę, wniosek egzekucyjny, została zawarta ugoda), to roszczenie może być nadal nieprzedawnione.

Ja mam zbyt mało informacji, by dać ci pełną odpowiedź, jednak ty wiesz najlepiej, co działo się w twojej sprawie.

Mam nadzieje, że dzięki informacjom zawartym powyżej będziesz w stanie samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy odsetki od kredytu uległy przedawnieniu.

Pamiętaj jednak, że gdy odsetki są nadal nieprzedawnione, wierzyciel ma prawo egzekwować ich zapłaty także w postępowaniu egzekucyjnym, co może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów egzekucyjnych.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze