Wierzyciel zwlekał z umorzeniem egzekucji komorniczej a odsetki!?

wierzyciel-zwleka-z-umorzeniem-egzekucji-komorniczej

Witam. Dostałam pismo od komornika. Komornik ma wyegzekwować dług. Część pieniędzy wpłaciłam komornikowi, a dużo większą część spłaciłam prosto do wierzyciela, wierzyciel jednak zwlekał z umorzeniem egzekucji komorniczej do komornika i komornik dodatkowo naliczył odsetki od kwoty głównej.

Dopiero jak wierzyciel dostał całą kwotę z odsetkami, przesłał pismo do komornika, ze umarza postępowanie komornicze. Czy wierzyciel może naliczać odsetki od kwoty głównej? komornik tez naliczał swoje opłaty.


Uprawienia wierzyciela w egzekucji – co mówią przepisy?

wierzyciel-zwleka-z-umorzeniem-egzekucji-komorniczej
Wierzyciel zwleka z umorzeniem egzekucji komorniczej, a ja płacę odsetki od zadłużenia…

Wszczęcie egzekucji komorniczej następuje na wniosek wierzyciela – mówi o tym art. 796 i następne ustawy kodeks postępowania cywilnego.

W postępowaniu egzekucyjnym komornik związany jest wnioskiem wierzyciela, który sam decyduje w jaki sposób ma być prowadzone postępowanie zmierzające do ściągnięcia długu.

Przykład wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji komorniczej:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Postępowanie egzekucyjne może obejmować całe roszczenie objęte tytułem lub tylko jego część – art. 803kpc.

O kosztach, które generuje dla dłużnika samo złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego mówi min.  art. 46 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

I tak do wartości egzekwowanego długu, który stanowi podstawę naliczenia opłaty komorniczej wlicza się odsetki, koszty oraz inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji.

Natomiast odsetki od roszczenia głównego są należne wówczas, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu  (art. 359. § 1 kc).

W każdym wyroku, czy nakazie zapłaty, jeśli domaga się tego powód sąd zobowiązany jest określić wysokość odsetek wraz z  dniem i kwotą od których mają być naliczane. Początkową datą od jakiej wierzyciel może żądać odsetek jest dzień następujący po dniu oznaczonym jako termin płatności. Natomiast datą końcową naliczania odsetek jest dzień zapłaty.

W toku postępowania komorniczego należne wierzycielowi odsetki naliczane są każdego dnia od kwoty, która pozostała dłużnikowi do spłaty.

Również w  gestii wierzyciela leży obowiązek złożenia wniosku o ograniczenie, zawieszenie lub umorzenia postępowania, w sytuacji gdy dłużnik już po wszczęciu egzekucji komorniczej dokona częściowej lub całkowitej spłaty długu bezpośrednio na jego konto, czyli z pominięciem komornika.

Opłaty egzekucyjne – ile zapłaci dłużnik za wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Jak wskazuje art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

A w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto w myśl art. 770 kpc dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika.

Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz komornikowi.

Co wynika z powyższych unormowań i jak je należy przenieść na grunt twojej sprawy?

Już ci wyjaśniam. Koszty egzekucyjne, które leżą po twojej stronie liczone są od kwoty należności głównej (czyli niespłaconej kwoty pożyczki, kredytu) powiększonej o odsetki i koszty, oraz inne należności egzekwowane wraz z należnością główną.

Nie wlicza się do niech kosztów egzekucji i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnemu. Ich wartość ustala komornik w stosownym postanowieniu z uwzględnieniem sposobu wyegzekwowania długu.

Tak jak piszesz – część długu spłaciłaś bezpośrednio do komornika i w tym przypadku komornik naliczył opłatę, która wyniosła 15 % wpłaconej wierzycielowi sumy.

Natomiast znaczną część zadłużenia uregulowałaś bezpośrednio do rąk wierzyciela i w tym zakresie komornik zgodnie z cytowanym powyżej przepisem miał prawo naliczyć opłatę stosunkową  w wysokości 5 % wpłaconej sumy.

Wierzyciel ma obowiązek informowania komornika o aktualnym stanie zadłużenia, czyli o wszystkich dokonanych przez  dłużnika wpłatach bezpośrednio do jego rąk, z podaniem daty wpłaty i konkretnej kwoty, bowiem na tej podstawie komornik będzie liczył zarówno opłaty egzekucyjne, jak i odsetki, a ulegają one zmianie wraz ze zmniejszeniem się długu.

Podsumowując: tak, jak pisałam powyżej, jeżeli wniosek egzekucyjny został złożony, komornik ma prawo nawet gdy nie ściągnął od ciebie ani złotówki naliczyć opłatę wynoszącą 5 % całości zadłużenia powiększonego o odsetki i koszty, a wierzyciel ma prawo przed złożeniem wniosku o umorzenie egzekucji czekać na całkowitą spłatę zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami.

W twojej sprawie dług i związane z nimi koszty można podzielić na dwie części:

  1. Dług spłacony do rąk wierzyciela – opłata naliczona przez komornika 5 %
  2. Dług spłacony do komornika – opłata naliczona przez komornika 15 %.

Jeżeli masz wątpliwość, czy koszty egzekucji komorniczej zostały prawidłowo naliczone, to możesz udać się do kancelarii komorniczej w tej sprawie. Możesz również bazując na tym co napisałam spróbować dokładniej wczytać się w postanowienie komornika próbując zrozumieć wyliczenie opłat.

Jeżeli twoje wątpliwości się potwierdzą masz prawo złożyć skargę na komornika. Jednak tu musi zostać zachowany odpowiedni termin.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynności-komornika

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które musisz przeczytać:

Oceń nasz artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *