Wierzyciel zwlekał z umorzeniem egzekucji komorniczej a odsetki!?

Witam. Dostałam pismo od komornika. Komornik ma wyegzekwować dług. Część pieniędzy wpłaciłam komornikowi, a dużo większą część spłaciłam prosto do wierzyciela, wierzyciel jednak zwlekał z umorzeniem egzekucji komorniczej do komornika i komornik dodatkowo naliczył odsetki od kwoty głównej.

Dopiero jak wierzyciel dostał całą kwotę z odsetkami, przesłał pismo do komornika, że umarza postępowanie komornicze. Czy wierzyciel może naliczać odsetki od kwoty głównej? komornik tez naliczał swoje opłaty.


Uprawienia wierzyciela w egzekucji – co mówią przepisy?

wierzyciel-zwleka-z-umorzeniem-egzekucji-komorniczej
Wierzyciel zwleka z umorzeniem egzekucji komorniczej, a ja płacę odsetki od zadłużenia…

Wszczęcie egzekucji komorniczej następuje na wniosek wierzyciela – mówi o tym art. 796 i następne ustawy kodeks postępowania cywilnego.

W postępowaniu egzekucyjnym komornik związany jest wnioskiem wierzyciela, który sam decyduje, w jaki sposób ma być prowadzone postępowanie zmierzające do ściągnięcia długu.

Przykład wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji komorniczej:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Postępowanie egzekucyjne może obejmować całe roszczenie objęte tytułem lub tylko jego część – art. 803 kpc.

O kosztach, które generuje dla dłużnika samo złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego, mówi min.  art. 46 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

I tak do wartości egzekwowanego długu, który stanowi podstawę naliczenia opłaty komorniczej, wlicza się odsetki, koszty oraz inne należności podlegające egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku lub rozszerzenia egzekucji.

Natomiast odsetki od roszczenia głównego są należne wówczas, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu  (art. 359. § 1 kc.).

W każdym wyroku, czy nakazie zapłaty, jeśli domaga się tego powód sąd, zobowiązany jest określić wysokość odsetek wraz z  dniem i kwotą, od których mają być naliczane. Początkową datą, od jakiej wierzyciel może żądać odsetek, jest dzień następujący po dniu oznaczonym jako termin płatności. Natomiast datą końcową naliczania odsetek jest dzień zapłaty.

W toku postępowania komorniczego należne wierzycielowi odsetki naliczane są każdego dnia od kwoty, która pozostała dłużnikowi do spłaty.

Również w  gestii wierzyciela leży obowiązek złożenia wniosku o ograniczenie, zawieszenie lub umorzenia postępowania, w sytuacji, gdy dłużnik już po wszczęciu egzekucji komorniczej dokona częściowej lub całkowitej spłaty długu bezpośrednio na jego konto, czyli z pominięciem komornika.

Opłaty egzekucyjne – ile zapłaci dłużnik za wszczęcie postępowania egzekucyjnego?

Jak wskazuje art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

A w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ponadto w myśl art. 770 kpc. dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, w tym koszty poszukiwania majątku dłużnika.

Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje stronom oraz komornikowi.

Co wynika z powyższych unormowań i jak je należy przenieść na grunt twojej sprawy?

Już ci wyjaśniam. Koszty egzekucyjne, które leżą po twojej stronie liczone są od kwoty należności głównej (czyli niespłaconej kwoty pożyczki, kredytu) powiększonej o odsetki i koszty, oraz inne należności egzekwowane wraz z należnością główną.

Nie wlicza się do nich kosztów egzekucji i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnemu. Ich wartość ustala komornik w stosownym postanowieniu z uwzględnieniem sposobu wyegzekwowania długu.

Tak jak piszesz – część długu spłaciłaś bezpośrednio do komornika i w tym przypadku komornik naliczył opłatę, która wyniosła 15% wpłaconej wierzycielowi sumy.

Natomiast znaczną część zadłużenia uregulowałaś bezpośrednio do rąk wierzyciela i w tym zakresie komornik zgodnie z cytowanym powyżej przepisem miał prawo naliczyć opłatę stosunkową  w wysokości 5% wpłaconej sumy.

Wierzyciel ma obowiązek informowania komornika o aktualnym stanie zadłużenia, czyli o wszystkich dokonanych przez  dłużnika wpłatach bezpośrednio do jego rąk, z podaniem daty wpłaty i konkretnej kwoty, bowiem na tej podstawie komornik będzie liczył zarówno opłaty egzekucyjne, jak i odsetki, a ulegają one zmianie wraz ze zmniejszeniem się długu.

Podsumowując: tak, jak pisałam powyżej, jeżeli wniosek egzekucyjny został złożony, komornik ma prawo, nawet gdy nie ściągnął od ciebie ani złotówki naliczyć opłatę wynoszącą 5% całości zadłużenia powiększonego o odsetki i koszty, a wierzyciel ma prawo przed złożeniem wniosku o umorzenie egzekucji czekać na całkowitą spłatę zadłużenia wraz z odsetkami i kosztami.

W twojej sprawie dług i związane z nimi koszty można podzielić na dwie części:

  1. Dług spłacony do rąk wierzyciela – opłata naliczona przez komornika 5%
  2. Dług spłacony do komornika – opłata naliczona przez komornika 15%.

Jeżeli masz wątpliwość, czy koszty egzekucji komorniczej zostały prawidłowo naliczone, to możesz udać się do kancelarii komorniczej w tej sprawie. Możesz również, bazując na tym co napisałam, spróbować dokładniej wczytać się w postanowienie komornika próbując zrozumieć wyliczenie opłat.

Jeżeli twoje wątpliwości się potwierdzą, masz prawo złożyć skargę na komornika. Jednak tu musi zostać zachowany odpowiedni termin.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Artykuły, które musisz przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze