Komornik ma tytuł wykonawczy z dnia 09.09.2011, bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 11.08.2011. Czy to się już przedawniło? w 2015 roku udało się komornikowi zająć mi wynagrodzenie z umowy o dzieło. Mam zadłużenie z tytułu niespłaconego kredytu w Santander Bank.


Najpierw postaram się odpowiedzieć na pytanie, kiedy przedawnia się kredyt, a więc dług bankowy. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego:

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

… termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe lub roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. A przez to, że banki są tak naprawdę podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą, to roszczenie z tytułu zaciągniętego kredytu w Santander Bank, przedawnia się po upływie 3 lat od daty wymagalności tego kredytu.

Czyli od dnia w którym upłynął terminu spłaty raty za ten kredyt i nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy drugą stroną czynności jest przedsiębiorca czy zwykły konsument.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jednak fakt, że jakikolwiek dług stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym czy nakazem zapłaty, nie ulega wtedy przedawnieniu w terminie 3 lat, a przedawnia się dopiero po 10 latach.

Art. 125. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

A więc, jeśli w 2015 roku, miałeś kolejną wszczętą egzekucję komorniczą, to bieg przedawnienia w takim wypadku zaczyna biec od nowa i zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego, dług u komornika przedawni się z upływem 10 lat, czyli w Twoim przypadku w 2025 roku. Chyba, że egzekucja komornicza do tego czasu zostanie wobec Ciebie wszczęta ponownie. Wtedy bieg przedawnienia „wyzeruje” się i znów zacznie biec od nowa.

Myślę, że nie masz w tym wypadku co liczyć na przedawnienie długu stwierdzonego orzeczeniem sądowym, 10 lat to szmat czasu. Bardzo często wierzyciele (bank, firma pożyczkowa czy inna instytucja), wszczynają przeciwko dłużnikowi egzekucję komorniczą, aby nie dopuścić właśnie do przedawnienia długu.

Musisz wreszcie ten dług w Santander Banku spłacić, bo nie dadzą Ci spokoju i co jakiś czas będzie ciążyć na Tobie egzekucja komornicza i węszący wszędzie gdzie się da – komornik. Trzymam kciuki, aby udało Ci się spłacić zadłużony kredyt, tylko w ten sposób uwolnisz się od długów…

Artykuły, które chcę abyś przeczytał: