Komornik zajął konto żony MIMO rozdzielności majątkowej??

Witam. Moje pytanie dotyczy zajęcia komorniczego rachunku bankowego, a więc jestem dłużnikiem i mam na głowie komornika, oczywiście ile mogę to dług spłacam, dziś dowiedziałem się, że komornik zajął konto bankowe żony, a była sprawa o rozdzielność majątkową ustanowiona przez sąd od kwietnia tego roku. Dodam, że się rozstaliśmy z żoną, więc czy komornik miał prawo zająć konto bankowe żony?

Witam serdecznie, z tego co piszesz wynika jednoznacznie, że zajęcie egzekucyjne rachunku bankowego twojej żony nastąpiło z naruszeniem prawa, ponieważ odpowiedzialność za długi małżonka przy rozdzielności majątkowej jest ograniczona!

Tytuł wykonawczy na małżonka dłużnika

Na wstępnie zacznę, że aby doszło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi wystąpić do wybranego komornika (także tego spoza rewiru dłużnika) z wnioskiem egzekucyjnym przekładając jednocześnie tytuł wykonawczy – wyrok/nakaz zapłaty/ugodę sądową/ akt notarialny z nadaną na niego klauzulą wykonalności – mówi tym art. 779 kpc.

Egzekucja z majątku wspólnego

Jeżeli dłużnik pozostaje w związku małżeńskim zgodnie z treścią art. 7761 kpc wystawiony przeciwko niemu tytuł wykonawczy pozwala na prowadzenie egzekucji nie tylko z jego osobistego majątku (tego nabytego przed zawarciem związku małżeńskiego, majątku odziedziczonego lub otrzymanego w darowiźnie), ale także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzonej przez niego innej działalności zarobkowej, oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Komornik nie ma jednak prawa prowadzić egzekucji z majątku osobistego małżonka dłużnika.

W przypadku jednak, gdy małżonek dłużnika wyraził zgodę na dokonanie przedmiotowej czynności prawnej (a więc jeśli twoja żona wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań objętych niniejszymi tytułami egzekucyjnymi) wierzyciel posiada prawo złożenia do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności również na niego.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności po ustaniu małżeństwa

Jednakże zasada przewidziana w art 787 kpc pozwala uzyskać klauzulę wykonalności jedynie przeciwko dłużnikowi, który pozostaje w związku małżeńskim.

Jeżeli wierzyciel złoży wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na byłego małżonka dłużnika, sąd zobowiązany jest wniosek ten oddalić biorąc pod uwagę nie tylko okoliczności zaciągnięcia zobowiązania za zgodą małżonka, ale również okoliczność, że małżeństwo ustało – tak wypowiedział się min. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w uzasadnieniu postanowieniu z dniu 19 grudnia 2017 roku zapadłego w sprawie III Cz 1763/17.

Ty jednak piszesz, że rozstałeś się z żoną, ale nie wspominasz nic o rozwodzie. Mogło zatem zdarzyć się tak, że wierzyciel skorzystał z przysługującego mu prawa dochodzenia zaspokojenia roszczenia również od twojej małżonki i skoro nie macie rozwodu otrzymał klauzulę wykonalności, a następnie skierował przeciwko niej wniosek egzekucyjny.

Spłata długów za małżonka, a ustanie wspólności małżeńskiej

W myśl tego co stanowi zapis art. 7872 kpc zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Jednak prowadzenie egzekucji powinno być ograniczone do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto.
Zatem majątek osobisty twojej żony, a do niego należy pobierane przez nią wynagrodzenie za pracę jest chroniony prawem.

Ochrona przed bezprawną egzekucją

Jak więc twoja żona powinna bronić się przed bezprawną egzekucją? Skoro twoja żona nie jest dłużnikiem i posiadacie rozdzielność majątkową orzeczoną przez sąd może ona:

1. Złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, o którym mowa w art. 840 1 kpc podnosząc zarzut wyłączenia lub ograniczenia jej odpowiedzialności w związku z ustaniem wspólności majątkowej.

Jako dowód na poparcie swych twierdzeń żona składając niniejszy pozew, powinna wnieść o dołączenie akt sprawy o rozdzielność majątkową – jeżeli trafi on do tego samego sądu.

Jeśli natomiast powództwo przeciwegzekucyjne rozpoznawać będzie inny sąd, do pozwu należy dołączyć odpis przedmiotowego postanowienia. Wraz z pozwem warto wystosować wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.

2. Skontaktować się z komornikiem prosząc o zdjęcie zajęcia. Jeśli w kontakcie telefonicznym spotka się z “niechęcią” ze strony komornika, powinna bez zbędnej zwłoki złożyć skargę na czynność komornika, wnoszą o zwolnienie rachunku bankowego.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Na koniec, dla pocieszenia dodam jeszcze, ze zgodnie z utrwalonym stanowiskiem sądów po ustaniu wspólności ustawowej – także na skutek orzeczenia rozwodu – wierzyciel nie ma prawa wprost żądać zaspokojenia z przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego.

Może on jedynie dochodzić zaspokojenia swych wierzytelności z majątku osobistego dłużnika. Wierzyciel, który chce zaspokoić się z przysługującej dłużnikowi części w majątku wspólnym może wystąpić do sądu z wnioskiem o dokonanie podziału i dopiero po przeprowadzeniu podziału majątku wspólnego będzie mógł skierować egzekucję do tych przedmiotów, które jego dłużnik nabył wskutek podziału.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze