Ugoda o zachowek – WZÓR z omówieniem!

Jak napisać ugodę o zachowek? każdy spadkobierca ustawowy „odsunięty” od dziedziczenia lub którego wartość nabytego spadku została zmniejszona na skutek podjętych przez spadkodawcę rozporządzeń majątkiem tj. darowizny, lub zapisy, może wystąpić z roszczeniem o wypłatę kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego mu zachowku.

Jest to roszczenie, z którego nie trzeba rezygnować, ani uzasadniać, wynika bowiem wprost z przepisów ustawy kodeks cywilny. Sprawdź, czym jest zachowek oraz w jaki sposób żądać jego zapłaty.

Wstęp

Pobierz też przygotowany przez nas wzór ugody o wypłatę zachowku, by na drodze kompromisu rozwiązać nieuregulowane sprawy spadkowe, albowiem kwestię zapłaty zachowku można przecież rozwiązać poza salą sądową, stosując pisemną ugodę, której wzór pobierzesz poniżej:

Ugoda o zachowek – wzór

Czym jest zachowek i jakiej kwoty mogę żądać?

Zachowek to nic innego, jak roszczenie pieniężne zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, gdyby nie inna wola spadkodawcy – najczęściej roszczenie o zachowek powstaje po przekazaniu spadku innej osobie mocą testamentu.

Domagając się zapłaty zachowku, należy wcześniej obliczyć jego wartość. Zgodnie z obowiązującym prawem zachowek wynosi:

 • dwie trzecie wartości udziału spadkowego, jeśli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy lub jest małoletni
 • połowę wartości udziału spadkowego – w innych wypadkach.

Roszczenie o zachowek jest zatem roszczeniem majątkowym, a spadkobierca wyłączony od dziedziczenia może żądać zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej, korzystając z możliwości ugodowego załatwienia sprawy. Wzór ugody w sprawie o zachowek pobierzesz powyżej.

Jeśli ugoda jest niemożliwa, zachowku można dochodzić na drodze postępowania sądowego, składając pozew o zapłatę. W obu przypadkach wcześniej należy przygotować i doręczyć spadkobiercy pismo o zachowek, w którym domagać się będziemy zawarcia ugody odnośnie majątku spadkowego.

Jeśli spadkobierca pozostanie bierny na wezwanie o zapłatę zachowku, należy rozważyć przymusowe dochodzenie zapłaty. Należy bowiem pamiętać, że roszczenie o wypłatę zachowku ulega przedawnieniu z upływem lat pięciu od daty ujawnienia testamentu, a gdy testamentu nie było i w zachowku mają zostać rozliczone np. darowizny po pięciu latach od dnia otwarcia spadku.

 

Jak załatwić zachowek polubownie?

Jeśli w danej sprawie możliwa jest ugoda o zachowek, jej zawarcie będzie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ sprawy o zachowek potrafią ciągnąć się latami! Ugoda może bowiem pozwolić uniknąć nie tylko niepotrzebnych emocji, które niesie ze sobą każde postępowanie sądowe, czasu, ale również sporych kosztów sądowych i kosztów prawnika.

Zawierając ugodę, warto pobrać przygotowany przez nas wzór ugody o zachowek. Jest to formularz przygotowany przez prawnika, który zawiera wszelkie niezbędne elementy, gdzie nie ma nawet potrzeby korzystania z jakiejkolwiek pomocy prawnej.

Jak obliczyć wartość zachowku?

Umowa o zachowek wskazywać powinna kwotę rozliczenia. Dlatego jeśli w sprawie możliwe jest zawarcie porozumienia, obowiązek wyliczenia zachowku należy do stron umowy. Oczywiście kwota zachowku może być „umowna”.

Jeśli jednak strony zobowiązują się do wyliczenia zachowku na podstawie obowiązujących regulacji, w pierwszej kolejności należy określić udział spadkowy i ten pomnożyć albo przez ⅔, jeśli uprawnionym do zachowku jest osoba trwale niezdolna do pracy lub małoletnia, lub ½ w pozostałych przypadkach. Następnie należy ustalić tzw. substrat zachowku.

Dla ułatwienia można napisać, że przy obliczaniu zachowku, należy wykonać następujące kroki:

 • określenie udziału spadkowego stanowiącego podstawę obliczenia zachowku
 • obliczenie wartość spadku
 • ustalenie wartości darowizn doliczanych do spadku
 • obliczenie samego zachowku przy zastosowaniu iloczynu, którego czynnikami są wyrażony ułamkiem udział spadkowy uprawnionego i współczynnik 1/2 lub 2/3 oraz czysta wartość spadku, powiększona o darowizny.

 

Czy mogę drugi raz żądać zapłaty zachowku?

Ugoda o zachowek powinna obejmować całość roszczenia, w przeciwnym razie uprawniony do zachowku może stracić możliwość jego uzupełnienia. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli umowa przekazania zachowku zawierająca oświadczenie, iż wyczerpuje ostatecznie i całkowicie roszczenia obu stron zostanie następnie zatwierdzona przez sąd.

Powyższe zostało potwierdzone m.in. przez Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie I ACa 1078/13, który wskazał, że:

W ocenie Sądu niedopuszczalna i mogąca stanowić nadużycie prawa (art. 5 kc) jest sytuacja, w której osoby uprawnione do zachowku najpierw zawierają ugodę ze spadkobiercą, która ma wyczerpywać w całości roszczenia z tytułu zachowku, a następnie po otrzymaniu zachowku wnoszą pozew przeciwko obdarowanemu dochodząc „uzupełnienia zachowku.

Z uwagi na powyższe przed zawarciem porozumienia w sprawie zachowku, należy we właściwy sposób obliczyć wartość należnego zachowku. Warto również wykorzystać przygotowany przez nas wzór ugody o zachowek.

W ugodzie tej znajdują się wszystkie niezbędne elementy, jak np.:

 • kwota pieniężna tytułem zachowku,
 • wskazane obie strony ugody i ich szczegółowe dane,
 • przedmiot ugody,
 • warunki w ramach ugody,
 • klauzule zabezpieczające,
 • termin zapłaty zachowku,
 • wartość majątku spadkowego,
 • itd.

 

Podsumowanie

Czy warto zawrzeć ugodę? nie ulega wątpliwości, iż jest to jedyny sposób na uniknięcie wielu miesięcy, a nawet czasem lat rozpraw sądowych, jak również kosztów sądowych, adwokackich i niepotrzebnego stresu, który towarzyszyć nam będzie na każdej rozprawie sądowej.

Zawarcie ugody to prosty dokument, w którym zobowiązany do zapłaty zachowku zapłaci spadkobiercy umówioną kwotę pieniędzy.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,38 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze