Unieważnienie nakazu zapłaty – jakich użyć argumentów? długi czynszowe

Witam, chodzi o unieważnienie nakazu zapłaty, rodzice mojego męża od co najmniej 20 lat uchylają się od zapłaty wszystkich zobowiązań kredyty, pożyczki, prąd, woda, czynsz. Ich długi kredytowe mnie nie dotyczą, ale w sierpniu 2017 roku dowiedzieliśmy się, że mamy na koncie komornika za niespłacenie zadłużenia na mieszkaniu w wysokości 38.000 zł.

Po pierwsze rodzice nie dawali nam pism przychodzących z sądu, tylko je niszczyli, dlatego nie mogliśmy się odwoływać, po drugie w okresie, za jaki oni chcą pieniądze, mąż się uczył i nie miał żadnego dochodu, po trzecie nie mieszkał tam.

Wnieśliśmy do sądu wniosek o przywrócenie terminu i chcemy odwołać się od nakazu zapłaty, tylko pytanie, jakich mamy użyć argumentów, aby wygrać sprawę?


Witaj, sprawa nie jest prosta, nie tylko dlatego, że dług jest rzeczywiście spory – piszesz o kwocie 38 000 zł, ale również z uwagi na fakt, że skoro dług narósł do tak wysokiej kwoty, to musi obejmować długi okres czasu, kiedy należności czynszowe nie były regulowane.

Zatem, aby skutecznie uchylić się od obowiązku zapłaty całej, czy też części długu należy wykazać, że w spornym okresie twój mąż posiadał inne stałe miejsce zamieszkania.

Bo tylko w ten sposób może zostać zwolniony przez sąd z obowiązku zapłaty nieuregulowanego przez rodziców czynszu poprzez oddalenie powództwa w stosunku do jego osoby.

Zaległy czynsz za mieszkanie, jak nie odpowiadać za długi rodziców

Odpowiedzialność twojego męża wynika z treści art. 688(1) kc., zgodnie z którym za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Jednak, jak wskazuje przepis §2 odpowiedzialność osób, o których mowa w §1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Jak widzisz, odpowiedzialność twojego męża za nieuregulowany czynsz, obejmować będzie jedynie okresy jego stałego zamieszkiwania pod wskazanym adresem.

W pozostałym czasie objętym żądaniem zapłaty czynszu mąż może skutecznie próbować wnioskować o oddalenie powództwa. Jeżeli twój mąż posiadał inne stałe miejsce zamieszkania, to musi to wykazać przed sądem.

Wiarygodne dowody, to przede wszystkim umowy najmu mieszkania, domu, pokoju.
Wśród tych, które znajdą uznanie sądu znaleźć mogą się również zeznania wiarygodnych świadków m.in. sąsiadów, pracowników administracji budynku, osób bliskich.

Sporną kwestią mieszkania poza przedmiotowym lokalem będzie czas spędzony przez twojego męża w akademiku, czy internacie.

W podobnej kwestii wypowiedział się już Sąd Najwyższy i zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkiwanie w konkretnym mieszkaniu, w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, wyrażonym przez to, że w tym mieszkaniu i tej miejscowości skupia się życie osobiste i działalność najemcy i osób mu bliskich.

Jednocześnie czasowe przebywanie poza miejscem stałego miejsca zamieszkania nie oznacza, by najemca w każdym przypadku przestał mieszkać w swoim lokalu, by zmienił miejsce zamieszkania (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie sygn. akt I CKN 1179/98).

Wielokrotnie w orzecznictwie zostało wskazanie, że uzasadniona ważnymi przyczynami nieobecność w lokalu, nawet przez okres kilku miesięcy nie oznacza automatycznie, że najemca lokal opuścił, gdyż miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu – patrz art. 25 kc.

Jak widzisz opuszczenie przedmiotowego mieszkania np. w celu kontynuowania nauki, czy świadczenia pracy nawet poza granicami kraju może nie spotkać się z aprobatą sądu, który nie uwzględni wniosków twojego męża i uzna, że odpowiada on za należny wówczas czynsz.

Odpowiedzialność za długi czynszowe a stały meldunek

Jeżeli jednak twój mąż będzie w stanie wykazać, że w spornym okresie (objętym żądaniem zapłaty czynszu) w przedmiotowym mieszkaniu nie mieszkał, a posiadał jedynie meldunek, nie będzie to przeszkodą do przyjęcia przez sąd jego argumentów.

W tym miejscu przytoczę uzasadnienie do wyroku z dnia 11 października 2016 roku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu w sprawie I C 1170/15, w którym sąd wskazał, że z faktu posiadania stałego zameldowania w lokalu nie można wywodzić wprost w rozumieniu prawa cywilnego odpowiedzialności pozwanego za powstałe zaległości z tytułu nieregulowania czynszu.

Zameldowanie w danym lokalu jest czynnością o charakterze administracyjnym i nie w każdej sytuacji wywołuje skutek w postaci obowiązku ponoszenia opłat wobec wynajmującego.

Z treści art. 688(1) kc. wyraźnie wynika, że podstawą odpowiedzialności innych osób poza najemcą jest fakt stałego zamieszkiwania w lokalu.

Tylko wobec ustalenia tego faktu, osoba wspólnie zamieszkująca z najemcą odpowiada solidarnie za zapłatę opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

Odpowiedzialność takiej osoby nie jest uzależniona w żadnej mierze od posiadania zameldowania w danym lokalu.

Solidarna odpowiedzialność za długi czynszowe osób w lokalu stale zamieszkujących

Wykazanie, że w danym okresie mąż nie mieszkał pod wskazanym adresem, jest priorytetem w sprawie. Dług jest duży, dlatego warto zadbać o to, by postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone prawidłowo.

Wiedz, że sąd przeprowadzi dowód jedynie na wniosek strony – wasz lub właściciela mieszkania. Jeśli więc żadna ze stron wniosków dowodowych nie złoży, to sąd zamknie przewód sądowy i wyda rozstrzygnięcie.

Dlatego, jeżeli nie jesteście osobami obytymi w prawie lub nie macie doświadczenia w sprawach sądowych i myśl o niniejszej sprawie wywołuje wasz niepokój, może warto rozważyć możliwość zasięgnięcia porady prawnej u adwokata lub radcy prawnego pracującego w waszej okolicy.

Tym bardziej, że w grę wchodzić może możliwość uchylenia się od zapłaty zaległego czynszu z uwagi na przedawnienia roszczenia.

Długi czynszowe – przedawnienie

Należności z tytułu opłat czynszowych mają charakter świadczeń okresowych w rozumieniu regulacji zawartej w art. 118 kc. i termin ich przedawnienia wynosi lat 3.

Jednak w tej kwestii należałoby przeprowadzić wnikliwą analizę zebranych w sprawie dokumentów i można to zrobić jedynie, będąc w ich posiadaniu.

Podsumowując

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 688(1) kc. twój mąż odpowiada za długi czynszowe solidarnie z innymi domownikami (rodzice, rodzeństwo, krewni) jedynie za okres, kiedy w przedmiotowym lokalu stale zamieszkiwał i był osobą pełnoletnią.

Jeżeli więc chce uchylić się od obowiązku zapłaty zasądzonej przez sąd nakazem zapłaty należności, musi wykazać, że w spornych okresach posiadał inne, stałe miejsce zamieszkania.

Przesłanką zwolnienia go od obowiązku zapłaty długu czynszowego nie będzie natomiast okoliczność, że w okresach, kiedy powstawały zaległości czynszowe, mąż twój pozostawał bez pracy, czy środków do życia, jeśli był już osobą pełnoletnią i lokal ten stanowił jego stałe miejsce zamieszkania.

Postarajcie się zatem zebrać dowody, o których przeprowadzenie zawnioskujecie w toku sprawy i na podstawie których sąd będzie mógł uznać, że odpowiedzialność za powstałe długi czynszowe nie dotyczy twojego męża, bo w przedmiotowym lokalu, w spornym okresie nie mieszkał.

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze