Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej WZÓR

Jak napisać wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawneJ? Ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej jest formą wsparcia dla chorych, wymagających pomocy przy prowadzeniu ich spraw.

Kuratelę tę reguluje art. 183 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz 788), zgodnie z którym dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw, spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy.

Wstęp

wniosek-o-ustanowienie-kuratora-dla-osoby-niepelnosprawnej-wzor-pdf-docJak sporządzić wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej? aby pismo spełniło wszystkie formalne wymagania, w jego treści muszą znaleźć się niezbędne informacje i elementy. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej wzór

wniosek-o-ustanowienie-kuratora-dla-osoby-niepelnosprawnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej wzór

Kuratela nad osobą niepełnosprawną

O możliwości ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej czytamy w artykule 183.  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu:

§ 1. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.

§ 2. Kuratelę uchyla się na żądanie osoby niepełnosprawnej, dla której była ustanowiona.

Warto wyjaśnić przy tym, jak rozumiane jest pojęcie niepełnosprawności w kontekście kurateli opisanej w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niepełnosprawnością jest więc taki stan organizmu, który wyłącza lub poważnie ogranicza możliwość zajmowania się przez daną osobę swoimi sprawami.

Dotyczy to zatem nie tylko kalectwa, ale też długotrwałych chorób oraz niedołęstwa fizycznego i psychicznego spowodowanego starością. Niepełnosprawność to też osłabienie władz umysłowych wywołanych wiekiem, ale nie będących chorobą psychiczną.

Kurator dla osoby niepełnosprawnej nie jest jej przedstawicielem ustawowym. Powołuje się go tylko do pomagania niepełnosprawnemu, a nie do działania w jej imieniu. Osoba, dla której kurator został ustanowiony, zachowuje pełną zdolność do czynności prawnych.

Kiedy sąd opiekuńczy ustanawia dla niej kuratora, nie może wprowadzić jakichkolwiek ograniczeń w zakresie jej zdolności do czynności prawnych. Jednak osoba niepełnosprawna ma prawo udzielić swojemu kuratorowi pełnomocnictwa, jeśli uzna to za stosowne.

 

Kto może wnioskować o kuratora dla osoby niepełnosprawnej?

Kuratela nad osobą niepełnosprawną może zostać ustanowiona z urzędu lub na wniosek. Wniosek o ustanowienie kuratora dla niepełnosprawnego składa zarówno sama osoba niepełnosprawna, jak i – za jej zgodą – organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw osób niepełnosprawnym i udzielania im pomocy.

Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej w trzech przypadkach:

 • gdy stan osoby niepełnosprawnej uniemożliwia jej złożenie wniosku samodzielnie;
 • gdy stan osoby niepełnosprawnej uniemożliwia jej możliwość wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez organizację pozarządową,
 • gdy oddalony został wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby, której ustanowienie kuratora miałoby dotyczyć, przy czym stan tej osoby uzasadnia ustanowienie kuratora.

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej może złożyć także prokurator. Zgodnie z treścią artykułu 7. Kodeksu postępowania cywilnego, prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, a także wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli tylko według jego oceny wymaga tego:

 • ochrona praworządności,
 • ochrona praw obywateli,
 • ochrona interesu społecznego.

Warto podkreślić, że przepisy procedury cywilnej nie pozwalają na złożenie wniosku o ustanowienie kuratora dla niepełnosprawnego członkom jego rodziny, w tym nawet najbliższym krewnym czy małżonkowi (mają prawo złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie).

Członkowie rodziny mogą jednak poinformować sąd opiekuńczy o konieczności wszczęcia postępowania z urzędu.

Należy wiedzieć, że kuratora dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się wtedy, kiedy charakter jej niepełnosprawności nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia. Zakres uprawnień kuratora dla osoby niepełnosprawnej określa każdorazowo sąd opiekuńczy.

Jest on zależny od treści wniosku zainteresowanego. Sąd nie ma prawa narzucić osobie niepełnosprawnej kurateli dalej idącej, niż wynika to z jej wniosku. Przykładowo, kurator osoby niepełnosprawnej może:

 • zarządzać majątkiem osoby niepełnosprawnej,
 • załatwiać jej sprawy, również osobiste.

 

Jak ustanowić kuratora dla osoby niepełnosprawnej?

Osoba niepełnosprawna, która chce, aby sąd ustanowił dla niej kuratora, może wypełnić wzór wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej, który składa się do sądu opiekuńczego (sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich), odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Złożenie wniosku nie jest darmowe – podlega opłacie w stałej wysokości (100 zł).

Uzasadnienie wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej może odwoływać się do jej niezdolności do dbania o:

 • interesy osobiste,
 • interesy majątkowe,
 • potrzeby życiowe.

Kurator czy ubezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawnej?

Warto pamiętać, że procedura ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej nie ma zastosowania w przypadku osób, które nie są w stanie prowadzić swoich spraw ze względu na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub zaburzenia psychiczne.

W przypadku takich osób stosuje się ubezwłasnowolnienie (częściowe lub całkowite), a także ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora.

Osoba, która wskutek:

 • choroby psychicznej,
 • niedorozwoju umysłowego,
 • innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa czy narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem lub potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw może, a nawet powinna, zostać ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo. Błędem jest ustanowienie przez sąd opiekuńczy kuratora dla osoby niepełnosprawnej w stosunku do osób, które spełniają przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego lub ubezwłasnowolnienia częściowego.

Kurator osoby niepełnosprawnej nie ma bowiem takich samych uprawnień i obowiązków jak opiekun prawny lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, lub całkowicie.

Kurator dla osoby, która potrzebuje pomocy w odniesieniu do prowadzenia swoich spraw, dokonuje czynności faktycznych, najczęściej związanych z codzienną egzystencją niepełnosprawnego.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze