Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego? Nadzór kuratora rodzinnego ustanawia się wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu. Podstawą dla takiej decyzji może być na przykład przemoc fizyczna lub psychiczna, a nawet trudna sytuacja ekonomiczna rodziny, czyli wszystkie okoliczności, które zagrażają dobru osób małoletnich.

Wstęp

wniosek-o-zniesienie-kuratora-rodzinnego-wzor-pdf-docNadzór kuratora polega na kontrolowaniu opiekunów dziecka, a także na sprawowaniu opieki nad małoletnimi. Jeśli ustanie przyczyna orzeczenia sądowego, opiekunowie mogą złożyć wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego wzór

wniosek-o-zniesienie-kuratora-rodzinnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego wzór

Na czym polega nadzór kuratora rodzinnego?

Kurator rodzinny ma za zadanie jednocześnie kontrolować zachowanie rodziców lub opiekunów dziecka oraz sprawować opiekę nad osobami małoletnimi w nadzorowanej rodzinie.

Jak wygląda dozór kuratora sądowego?

W ramach swoich obowiązków może on odwiedzać mieszkanie takiej rodziny w godzinach od 7.00 do 22.00 od poniedziałku do niedzieli, czyli siedem dni w tygodniu.

Wśród obowiązków kuratora rodzinnego wylicza się także takie czynności, jak:

 • współpraca z rodziną podopiecznych,
 • udzielanie pomocy w organizowaniu pracy, nauki i czasu wolnego,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami, których zadaniem jest pomoc podopiecznym (małoletnim). 

 

Przyczyny orzeczenia o nadzorze kuratora rodzinnego

Orzeczenie o nadzorze kuratorskim może być wynikiem zgłoszenia faktu zaniedbywania dziecka przez policję, szkołę, pomoc społeczną, a nawet sąsiadów czy innych członków rodziny. Nadzór kuratora nakładany jest najczęściej w okolicznościach:

 • długotrwałego bezrobocia,
 • częstej zmiany partnerów,
 • samotnego macierzyństwa/ojcostwa,
 • trudnej sytuacji materialnej,
 • trudnych warunków lokalowych,
 • alkoholizmu,
 • zażywania substancji psychoaktywnych, 
 • wielodzietności,
 • przestępczości opiekunów,
 • przemocy w rodzinie,
 • zaniedbywania obowiązków szkolnych,
 • popełniania przez małoletniego czynów zabronionych. 

Jak uchylić nadzór kuratora rodzinnego?

Nadzór kuratora rodzinnego ustanawiany jest na podstawie orzeczenia sądu, dlatego to również do kompetencji sądu należy uchylenie nadzoru kuratorskiego i przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej opiekunom.

Wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego można złożyć wtedy, kiedy ustaną przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej lub gdy przestaną one stanowić zagrożenie dla dobra dziecka.

Kiedy sytuacja opiekuńczo-prawna dziecka stanie się stabilna, nic nie będzie zagrażało dobru małoletniego, a rodzice wykażą to przed sądem, uchylenie nadzoru kuratora powinno być możliwe – tak samo, jak przywrócenie pełni władz rodzicielskich.

 

Jak wnioskować o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego?

Uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego ma miejsce na wniosek jednego z rodziców, obojga rodziców, a niekiedy nawet samego kuratora. Po złożeniu stosownego wniosku sąd wszczyna postępowanie dowodowe, wysłuchuje rodziny, kuratora i innych świadków.

Na podstawie zeznań i zgromadzonych dowodów przychyla się do wniosku lub go oddalą.

Jeśli sąd oddali wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego, opiekunowie mogą wystąpić o uzasadnienie postanowienia. W sytuacji, kiedy uznają takie orzeczenie za naruszające przepisy prawa materialnego, mogą jeszcze wnieść z tego tytułu zażalenie.

Jak napisać wniosek o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego?

W celu sporządzenia wniosku o zdjęcie kuratora warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór wniosku o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego. Pismo tego typu musi zawierać bowiem kilka niezbędnych elementów, w tym:

 • dokładny adres sądu rejonowego, który będzie rozpatrywał sprawę,
 • pełne dane wnioskodawcy (jednego z opiekunów lub obojga),
 • dane uczestnika sprawy.

Jak napisać wniosek o zdjęcie kuratora? Podanie nie powinno być zbyt długie i musi zawierać najważniejsze sformułowanie, jego treść znajdziesz w przygotowanym przez nas wzorze pisma.

W tym miejscu dokument ma wskazywać także na datę wydanego orzeczenia oraz sygnaturę akt  sprawy. Aby nie zapomnieć o takich szczegółach, warto wykorzystać wzór wniosku o zniesienie kuratora rodzinnego.

Drugi najważniejszy element wniosku to uzasadnienie prośby, czyli opis okoliczności, które stanowią podstawę uchylenia orzeczenia sądowego. Wszystkie przytoczone argumenty należy także udowodnić, dlatego do wniosku powinny zostać dołączone stosowne opinie, na przykład opinia kuratora czy pracownika szkoły.

Prawidłowo sporządzony wniosek trzeba jeszcze podpisać. Ilość egzemplarzy takiego dokumentu powinna odpowiadać ilości uczestników postępowania, plus jedna kopia dla sądu.

Do wniosku należy dołączyć odpis orzeczenia regulującego władzę rodzicielską.

Konieczne jest także uiszczenie opłaty stałej w wysokości 100 zł. Można również wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli uzasadnia to stan rodzinny i majątkowy wnioskodawcy.

 

Jak zwiększyć szanse na uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego?

Aby sąd uchylił nadzór kuratorski nad rodziną, muszą istnieć ku temu stosowne przesłanki. Postępowanie powinno udowodnić, że przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej nie istnieją lub, że nie zagrażają one już dobru dziecka.

Większe szanse na uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego mają opiekunowie, którzy współpracują zarówno z samym kuratorem, jak i z innymi instytucjami pomocy rodzinie:

 • z  asystentami rodziny, 
 • z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola)
 • z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • z gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
 • z organizacjami pozarządowymi, 
 • z placówkami ochrony zdrowia, 
 • z placówkami wsparcia dziennego (np. świetlice środowiskowe).

Należy wiedzieć, że orzeczony nadzór kuratora jest z reguły bezterminowy.

Zdjęcie nadzoru następuje na wniosek o uchylenie kurateli, złożony przez opiekunów, kuratora lub odpowiednią instytucję.

Jeśli żadna ze stron nie wniesie takiego wniosku, nadzór kuratorski może trwać aż do osiągnięcia pełnoletności przez podopiecznych, a w przypadku niewłaściwego postępowania samego dziecka, nawet do ukończenia przez nie 21. roku życia.

Jeśli więc zaistnieją odpowiednie okoliczności, warto złożyć wniosek o uchylenie nadzoru kuratora i poprzeć go opiniami, które potwierdzą, że rodzina współpracuje z różnymi instytucjami pomocy, dążąc do wyeliminowania przyczyny ograniczenia władzy rodzicielskiej.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze