Rezygnacja z funkcji kuratora społecznego WZÓR

Jak napisać rezygnację z funkcji kuratora społecznego? Powołanie osoby fizycznej na funkcję kuratora społecznego wbrew jej woli stanowi ważny powód do zwolnienia jej z tej funkcji przez sąd rejestrowy. Kurator może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, a jego odwołanie możliwe jest pod warunkiem podania „ważnych powodów”.

Wstęp

rezygnacja-z-funkcji-kuratora-spolecznego-wzor-pdf-docJak zrezygnować z funkcji kuratora społecznego? Najważniejszym krokiem jest sporządzenie pisma spełniającego wszystkie formalne wymagania, dlatego, aby ułatwić Ci przygotowanie takiego dokumentu, stworzyliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór rezygnacji, którą pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z funkcji kuratora społecznego wzór

rezygnacja-z-funkcji-kuratora-spolecznego-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z funkcji kuratora społecznego wzór

Odwołanie kuratora społecznego w przepisach prawa

To ustawa o kuratorach sądowych wprost odpowiada na pytanie, kiedy możliwa jest rezygnacja z funkcji kuratora społecznego. Jak wynika z artykułu 88. tejże ustawy, odwołanie kuratora następuje w momencie, kiedy przestał on odpowiadać między innymi takim warunkom (określonym w artykule 5. ustawy):

 • posiadania obywatelstwa polskiego i korzystania w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 • posiadania nieskazitelnego charakteru;
 • bycia zdolnym ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
 • ukończenia wyższych studiów magisterskich z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, bądź innych studiów magisterskich i studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 • odbycia aplikacji kuratorskiej,
 • zdania egzaminu kuratorskiego.

Przepisy mówią również o tym, że kuratora odwołuje się na jego prośbę lub w przypadku, kiedy wymagają tego względy organizacyjne. Kuratora zwalnia się również, jeśli nienależycie wypełnia swoją funkcję.

Art. 88.1. Ustawy o kuratorach sądowych określa, następujące wytyczne:

Prezes sądu rejonowego odwołuje kuratora społecznego, jeżeli:

1) przestał odpowiadać warunkom określonym w art. 84 wymagania co do kandydata na kuratora społecznego ust. 1

[odpowiada warunkom określonym w art. 5 wymagania w stosunku do kandydata na kuratora zawodowego, ust. 1 pkt 1-3; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej;złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.];

2) złożył prośbę o zwolnienie go z powierzonej mu funkcji.

 1. W wypadkach określonych w ust. 1 nie jest wymagany wniosek kierownika zespołu.
 2. Prezes sądu może odwołać kuratora społecznego, jeżeli:

1) kurator nienależycie wypełnia powierzoną mu funkcję;

2) wymagają tego względy organizacyjne.

4. Odwołanie kuratora społecznego powoduje jego skreślenie z listy kuratorów społecznych.”

Ważny powód odwołania z funkcji kuratora

Rezygnacja z kuratora społecznego wymaga przedstawienia tak zwanych ważnych powodów. Chociaż przepisy nie regulują dokładnie ukształtowanej w praktyce instytucji rezygnacji z funkcji kuratora, to przewidują opcję zwolnienia z objęcia funkcji lub zwolnienia z pełnionej już funkcji.

W każdym z tych przypadków wymaga się jednak podania „ważnych powodów”.

Zwolnienie z funkcji kuratora społecznego jest możliwe na przykład w sytuacji, kiedy został on powołany na funkcję kuratora wbrew swojej woli – stanowi to ważny powód do zwolnienia go z pełnienia owej funkcji.

Zwolnienie takie może nastąpić z powodu:

 • przeszkód faktycznych,
 • przeszkód prawnych, gdy kurator jest: niezdolny do sprawowania opieki lub dopuszcza się czynów/zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod kuratelą.

Przyczyny rezygnacji z funkcji kuratora społecznego

Osoby, które zastanawiają się, jak napisać rezygnację z funkcji kuratora społecznego, często nie wiedzą, jak uzasadnić swoją prośbę o odwołanie z pełnionej funkcji.

Tymczasem za podjęciem takiej decyzji stoją z reguły kwestie finansowe. Warto podkreślić, że funkcja kuratora społecznego nie jest funkcją, za którą przysługuje wynagrodzenie, lecz ryczałt z tytułu zwrotu kosztów. 

Kurator ponosi koszty finansowe w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków. Ustawa przewiduje zwrot tych kosztów w formie wypłaty ryczałtu.

Prezes sądu rejonowego, na wniosek kierownika zespołu, ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów, które ten poniósł w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem.

Zatwierdzony przez Prezesa Sądu Rejonowego ryczałt ten jest płatny do dnia 20. każdego miesiąca.

Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru mieści się w przedziale od 2% do 4% kwoty bazowej, ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Tymczasem koszty, jakie ponoszą kuratorzy społeczni to między innymi:

 • koszty dojazdów do podopiecznych, instytucji wspomagających proces readaptacji i resocjalizacji
 • koszty materiałów biurowych niezbędnych do sporządzania dokumentacji;
 • koszty rozmów telefonicznych z podopiecznymi;
 • koszty do dojazdów do sądu, między innymi w celu terminowego pobrania i złożenia wymaganej dokumentacji.

Chociaż koszty te wzrastają, wysokość kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania ryczałtu nie zmienia się od roku 2008. Natomiast obowiązki i wymagania wobec pełnienia funkcji kuratora społecznego również stale rosną.

Wypełniając wzór rezygnacji z funkcji kuratora społecznego, można powołać się więc właśnie na ponoszone koszty, których nie rekompensuje wypłacany kuratorom ryczałt. 

Podsumowanie

Kuratorzy społeczni, nazywani też kuratorami rodzinnymi, zajmują się w głównej mierze rodzinami, a także osobami nieletnimi. Praca kuratora społecznego nie jest łatwa, bo codziennie spotyka się on z osobami pochodzącymi z przeróżnych środowisk.

Na szczęście każdy kurator może mieć pod sobą tylko określoną liczbę podopiecznych, nad którymi jednocześnie może sprawować nadzór i pomagać im w codziennych sprawach. Kurator społeczny dzięki pełnionej funkcji cieszy się popularną wśród społeczeństwa oraz wzbudza szacunek lokalnej społeczności.

Rezygnacja z pełnienia funkcji kuratora społecznego może dotyczyć przeróżnych powodów, jednak najczęstszym z nich są niskie ryczałty (na dowód wypowiedź z forum jednego z kuratorów społecznych):

uzasadnienie-rezygnacji-z-funkcji-kuratora-spolecznego

Na prośbę kuratora społecznego, po czynności przyjęcia rezygnacji (jednostronna czynność prawna składana przez kuratora) prezes obligatoryjnie odwołuje kuratora z funkcji społecznego kuratora.

Zawód kuratora społecznego uregulowany jest w przepisach ustawy o kuratorach sądowych.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze