Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora WZÓR + Omówienie

Kurator, to organ, który na zlecenie sądu realizuje czynności dozorowe wobec skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary. Okres po upływie, którego może zostać zdjęty dozór kuratora sądowego, zależy przede wszystkim od zachowania samego skazanego.

Wstęp

Sprawdź, kiedy można starać się o uchylenie dozoru kurateli. Pobierz też sprawdzony i gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zniesienie nadzoru kuratora. Poznaj również zasady postępowań kuratorskich w sprawach rodzinnych oraz przesłanki, po wystąpieniu których rodzina może starać się o zdjęcie kuratora.

Kiedy mogę złożyć wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora w sprawie karnej?

Jak już podałam na wstępie, kurator sądowy na zlecenie sądu realizuje czynności dozorowe na osobami, wobec których sąd orzekł warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Natomiast na podstawie regulacji art. 74 ustawy kodeks karny sąd może zwolnić skazanego z nadzoru kuratorskiego, o ile względy wychowawcze na to pozwalają.

Podstawą wniosku o zwolnienie z dozoru w głównej mierze jest przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego, a zwłaszcza niedopuszczanie do przestępstw. Przy czym zaznaczyć należy, że pozytywne zachowanie dozorowanego powinno mieć charakter na tyle trwały, że pozwoli sądowi przyjąć, iż mimo dalszego braku dozoru kuratora będzie on nadal postępował właściwie, a przede wszystkim nie wróci do przestępstwa.

Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora – wzór

wniosek-o-zwolnienie-z-dozoru-kuratora-wzor-pisma-pdf-doc

Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora – wzór

Dodać należy, że ramy czasowe, po upływie których można złożyć wniosek o odwołanie kuratora, nie zostały określone, a każdy przypadek oceniany jest przez sąd indywidualnie – sąd skupia się na okolicznościach danej sprawy oraz bierze pod uwagę rodzaj przestępstwa, którego dopuścił się skazany.

Warto zaznaczyć, że wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora może spotkać się z przychylnością sądu, jeśli zostanie złożony przez samego kuratora. Natomiast w sytuacji, kiedy z wnioskiem występuje skazany, sąd może przychylić się do wniosku, jeśli zostanie poparty przez kuratora. Skazany powinien więc starać się o pozytywną opinię kuratora sądowego.

Jak przygotować wniosek o uchylenie dozoru kuratora?

Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora należy złożyć do właściwego sądu penitencjarnego. We wniosku należy powołać się na wyrok skazujący oraz podać podstawy jego zmiany. Należy zadbać o rzetelne uzasadnienie wniosku. Warto skupić się na faktach, bo tych oczekuje sąd od osoby skazanego.

Pod uwagę wziąć należy:

  • zachowywanie przez skazanego porządku prawnego
  • wywiązanie się przez skazanego ze wszystkich nałożonych obowiązków w tym obowiązków związanych z dozorem
  • sposób wykonania orzeczonych środków karnych
  • sposób uregulowania wszystkich, wynikających z treści orzeczenia zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa lub poszkodowanych.

 

Jak przygotować wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora w sprawie rodzinnej?

Jak wspomniałam na wstępie, dozorem kuratora sądowego może zostać objęta również rodzina/rodzic. Najczęściej dozór kuratora związany jest z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Orzekając o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, sąd rodzinny może nałożyć na rodziców obowiązek określonego działania.

Najczęściej jest to:

  • praca z asystentem rodziny
  • podjęcie terapii rodzinnej/alkoholowej itp.

Nad wykonaniem zobowiązania sądu czuwać może wyznaczony przez sąd kurator. Jego obowiązkiem będzie nadzór nad bezpieczeństwem dziecka.

W tym miejscu dodać należy, że władza kuratora jest dość szeroka, bowiem to od opinii kuratora zależeć może dalszy byt rodziny – utrzymanie władzy rodzicielskiej. Dodatkowo to na wniosek kuratora złożony w sądzie może zostać zdjęty nadzór oraz pozostałe ograniczenia i wytyczne sądu.

Złożenie wniosku przez rodzica

Niemniej jednak także sam rodzic może złożyć wniosek o uchylenie nadzoru kuratora. Będzie on musiał wówczas we wniosku spróbować wykazać, że odpadły wszelkie przesłanki do dalszego wykonywania nadzoru kuratora sądowego.

Do wniosku warto więc dołączyć odpowiednie zaświadczenia potwierdzające prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej. Znaczenie może mieć opinia szkoły dziecka, gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej, lekarza rodzinnego i innych specjalistów, pod opieką których pozostaje rodzina/rodzic/dziecko, a także opinia samego kuratora.

Wniosek o zdjęcie kuratora należy złożyć we właściwym sądzie rodzinnym.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować wniosek, pomocnym może okazać się fachowo przygotowany przez nas wzór wniosku o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego.

 

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,45 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze