Wniosek o zmianę kuratora sądowego WZÓR

Jak napisać wniosek o zmianę kuratora sądowego? Kuratora zawodowego mianuje, a także powołuje i przenosi prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego. W przypadku chęci zmiany kuratora sądowego, to właśnie do kuratora okręgowego należy skierować odpowiedni wniosek.

Wstęp

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, który spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmianę kuratora wzór

Czy da się zmienić kuratora sądowego?

Odpowiedź na pytanie, czy można zmienić kuratora sądowego, uzależniona jest od warunków konkretnej sytuacji. Warto pamiętać, że zmiana kuratora rodzinnego nie odbywa się „na życzenie” osób objętych nadzorem kurateli. Muszą zaistnieć ku temu konkretne i obiektywne powody.

Zasady i cele działania kuratorów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych.

Czytamy w niej, że kuratorzy sądowi mają realizować zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Nadzór nad ich działalnością sprawuje kurator okręgowy. To do niego należy także obowiązek rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w danym okręgu. Odpowiednio uzasadniony wniosek o zmianę kuratora sądowego należy kierować więc właśnie do kuratora okręgowego.

 

Jak zmienić przydzielonego kuratora sądowego?

Osoby objęte nadzorem kurateli niekiedy zastanawiają się, jak zmienić kuratora sądowego. Takich zmian dokonuje się jedynie w uzasadnionych przypadkach, najczęściej na wniosek osoby objętej nadzorem. Warto pamiętać, że powody zmiany kuratora muszą być ważne i obiektywne.

Kurator okręgowy nie przychyli się do takiego wniosku z przyczyn błahych.

Przykładowo, w przypadku chęci zmiany kuratora rodzinnego, należy udowodnić, że zachowanie takiej osoby wpływa niekorzystnie na sytuację i dobro rodziny, w tym zwłaszcza na podopiecznego.

Wniosek o zmianę kuratora rodzinnego często umotywowany jest słabą współpracą kuratora z nadzorowanymi opiekunami małoletniego.

Rodzice skarżą się między innymi na nadmierną ingerencję pracownika sądu w życie rodziny, brak porozumienia pomiędzy nim a poszczególnymi członkami rodziny, niestosowne zachowanie kuratora czy negowanie dążeń opiekunów do zneutralizowania przyczyn ograniczenia im władzy rodzicielskiej.

Jak napisać wniosek do sądu o zmianę kuratora?

Warto oprzeć się tutaj na wiedzy dotyczącej obowiązków zawodowych kuratora. W przypadku kuratorów rodzinnych wymienia się wśród nich między innymi:

 • pomoc podopiecznym w zakresie rozwiązywania problemów,
 • koordynowanie współpracy pomiędzy podopiecznymi a innymi instytucjami, których celem jest pomoc osobom małoletnim,
 • udzielanie pomocy rodzinie w zakresie organizowania pracy, nauki i czasu wolnego.

Jeżeli kurator nie wywiązuje się z tych obowiązków, na przykład utrudnia rodzinie współpracę ze szkołą, można złożyć na niego skargę i wnioskować o zmianę kuratora, czyli przydzielenie innej osoby do sprawowania nadzoru kurateli nad daną rodziną.

 

Kiedy rodzina może zostać objęta nadzorem kuratora?

Władza rodzicielska rodziców lub opiekunów może zostać ograniczona w dwóch przypadkach:

 • kiedy sąd stwierdzi, że dobro dziecka jest zagrożone (na przykład ze względu na alkoholizm, przemoc domową, złe warunki lokalowe, złe warunki ekonomiczne, nadużywanie alkoholu, przestępczość, itp.)
 • kiedy rozwodzący się małżonkowie nie są w stanie podejmować wspólnie decyzji w sprawach dzieci.

Sąd opiekuńczy może dodatkowo:

 • zalecić pracę z asystentem rodziny, 
 • skierować dziecko do placówki wsparcia dziennego,
 • skierować rodziców do specjalisty lub placówki zajmującej się terapią rodzinną, 
 • określić czynności, których opiekunowie nie mogą wykonywać bez zezwolenia sądu,
 • zarządzić umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Jak wygląda nadzór kuratorski? co robi kurator?

Każda sprawa sądowa jest inna, dlatego czynności podejmowane przez kuratorów również będą się od siebie różnić.

Sąd określa ramy nadzoru kuratorskiego w wydanym przez siebie orzeczeniu. Kurator może:

 • podejmować czynności dotyczące rodziny podopiecznego (przeprowadzać rozmowy wychowawcze, udzielać wskazówek w zakresie odpowiedniego postępowania lub zachowania wymaganego w danych okolicznościach),
 • współdziałać z osobami trzecimi (nawiązywać kontakt z terapeutą, który popracuje z rodzicami nad ich predyspozycjami wychowawczymi lub przeprowadzi z ich udziałem terapię rodzinną),
 • planować i podejmować działania profilaktyczno-resocjalizacyjne i opiekuńczo-wychowawcze,
 • udzielać podopiecznemu pomocy w zorganizowaniu nauki, pracy, czasu wolnego i w rozwiązywaniu trudności życiowych,
 • kontrolować zachowanie podopiecznego w miejscu jego zamieszkania, pobytu, nauki i pracy.

 

Wniosek o zmianę kuratora sądowego można złożyć więc w sytuacji, kiedy w którymś z tych aspektów swojej pracy współpraca z kuratorem nie układa się najlepiej. Jeśli rodzina wykaże, że zmiana kuratora będzie korzystna dla dobra podopiecznego, istnieją duże szanse, że wniosek zostanie zaakceptowany.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,56 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze