Wniosek o założenie księgi wieczystej WZÓR + omówienie!

Księgi wieczyste to dokumenty rejestrowe, określające stan prawny nieruchomości. Są istotne zarówno dla ich właścicieli, jak i dla ewentualnych nabywców. Kupujący nieruchomość zawsze powinien uprzednio udać się do Sądu Rejonowego, aby sprawdzić jakie zapisy znajdują się w powiązanej księdze wieczystej.

Właśnie dlatego każdy właściciel działki, lokalu, domu czy mieszkania musi zadbać o założenie takiego dokumentu i ujawnienie w nim stanu prawnego, zgodnego z rzeczywistością.

Wstęp

wwwwOprócz informacji dotyczących instrukcji założenia KW – pobierzesz też gotowy wzór wniosku o założenie księgi wieczystej:

Wniosek o założenie księgi wieczystej wzór

Wniosek o założenie księgi wieczystej wzór

Dla jakich nieruchomości zakłada się KW?

Wniosek o założenie księgi wieczystej składa się w celu rejestracji takich nieruchomości, jak:

 • grunty,
 • budynki
 • lokale.

Księgę wieczystą można utworzyć również dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Każda nieruchomość ma odrębną księgę, przy której prowadzi się jednocześnie akta księgi wieczystej, czyli pisma i dokumenty dotyczące tejże nieruchomości.

Kto może złożyć wniosek o założenie KW?

waznePrawo do wnioskowania o założenie księgi wieczystej przysługuje przede wszystkim właścicielowi nieruchomości oraz posiadaczowi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Może zrobić to również osoba, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do danej nieruchomości (właściciel hipoteki danego domu, mieszkania czy działki).

Wnioskować ma prawo także wierzyciel, który posiada prawa mające znaleźć się w rejestrze. Nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwową jednostkę organizacyjną może zostać zgłoszona do takiego rejestru przez państwo.

kto-moze-zalozyc-ksiege-wieczysta

Jak założyć księgę wieczystą na dom lub inną nieruchomość?

wzor-pismaZałożenie księgi wieczystej na dom, mieszkanie czy lokal opiera się na złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami w Sądzie Rejonowym (właściwym dla miejsca położenia danej nieruchomości), w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Do złożenia takiego wniosku służy formularz KW-ZAL, czyli „Wniosek o założenie księgi wieczystej”. Formularz ten można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub poprosić o niego bezpośrednio w Sądzie Rejonowym.

 

Wypełnianie wniosku krok po kroku

wazne-informacjeWypełnianie formularza KW-ZAL rozpoczyna się od wskazania, dla jakiej nieruchomości pragniemy założyć księgę wieczystą. Zaznaczając odpowiedni kwadrat, wybieramy więc odpowiednio:

 • grunt,
 • budynek,
 • lokal,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W dalszej kolejności wniosek będzie wymagał wprowadzenia informacji na temat Sądu Rejonowego i wydziału, do którego formularz jest przedkładany. Następne pola należy uzupełnić o dane odnoszące się do samej nieruchomości. Będzie to między innymi:

 • położenie nieruchomości, czyli kolejno województwo, powiat, gmina, miejscowość oraz dzielnica,
 • powierzchnia nieruchomości oraz jej oznaczenie, czyli ulica, numer działki, numer lub nazwa obrębu, obszar (dla gruntu),
 • ulica, numer budynku, ilość kondygnacji i powierzchnia użytkowa w metrach kwadratowych (dla budynków i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dot. domu jednorodzinnego)
 • ulica, numer lokalu i budynku, kondygnacja, powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią przynależnych pomieszczeń w metrach kwadratowych, rodzaj oraz liczba pomieszczeń, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, bądź w prawie użytkowania wieczystego oraz w prawie własności wspólnych części budynku (dla nieruchomości lokalowych oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

Po dokładnym opisaniu nieruchomości wniosek należy uzupełnić także o wskazanie wszystkich osób uprawnionych, które mają figurować w księdze wieczystej jako właściciele danej nieruchomości (wraz z ich adresami).

Wnioskodawca jest również zobowiązany do określenia tytułu prawnego do danej nieruchomości (np. właściciel), a także – jeśli takowe istnieją – do wyszczególnienia praw rzeczowych obciążających nieruchomość, bądź ograniczeń w jej rozporządzaniu.

 

Dokumenty do założenia księgi wieczystej

zalaczniki-do-pismaSam wniosek KW-ZAL nie wystarczy, aby założyć księgę wieczystą dla danej nieruchomości. Niezbędne są również odpowiednie załączniki, potwierdzające prawo własności danej nieruchomości oraz stanowiące podstawę jej oznaczenia. Należy skompletować więc:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie własności lub nabycie nieruchomości określonej w formularzu, tj. akt własności ziemi, akt poświadczenia dziedziczenia, akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości lub oddania jej w użytkowanie wieczyste, poświadczenie sądu o zasiedzeniu nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu spadku, postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności, itd.,
 • dokumenty geodezyjne, czyli wypis z ewidencji gruntów określający oznaczenie nieruchomości oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, który określa położenie, obszar i sposób korzystania z nieruchomości.

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej otrzymuje się po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Każdy dokument powinien zostać załączony w oryginale lub odpisie poświadczonym przez instytucję, która go sporządziła.

Dokumenty geodezyjne muszą zostać opatrzone klauzulą informującą o przeznaczeniu wydanego dokumentu.

Nieruchomości złożone z kilku działek wymagają również dołączenia do wniosku KW-ZAL załącznika KW-OZN (Oznaczenie działki ewidencyjnej), zaś nieruchomości posiadające więcej niż 3 współwłaścicieli wniosku KW-WU (Wnioskodawca/uczestnik postępowania).

Ile kosztuje założenie księgi wieczystej?

23eNa koszt założenia księgi wieczystej składa się opłata stała w wysokości 100 zł oraz opłaty dodatkowe, uzależnione od rodzaju wpisów, które będą dokonane wraz z założeniem księgi wieczystej.

Wpisanie do rejestru hipoteki kosztuje 200 zł, podobnie jak dokonanie wpisu o prawie własności, użytkowania wieczystego, bądź ograniczonego prawa rzeczowego.

Opłata wysokości 150 zł będzie naliczona z kolei w przypadku wpisu własności, użytkowania wieczystego, bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie zapisu lub działu spadku, dziedziczenia czy też zniesienia współwłasności.

Koszt założenia KW nie zawsze będzie więc taki sam. Opłaty za uiszczenie wpisów należy wnosić na konto Sądu lub bezpośrednio w kasie wydziału Sądu Rejonowego.

 

Podsumowanie

Założenie księgi wieczystej nie jest zbyt skomplikowaną procedurą, kluczowe bowiem okazuje się, by właściwe wypełnić formularz KW ZAL. Jeśli zastosujesz się do opisanych w poradniku wskazówek oraz pobierzesz wzór wniosku założenia księgi wieczystej, jesteś w stanie samodzielnie założyć księgę wieczystą.

Oczywiście założenie księgi wieczystej możesz zlecić notariuszowi, jednak wtedy należy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Co ważne, do założenia księgi wieczystej niezbędne będzie zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów, które będą załącznikami do wniosku. Na pewno przygotować musisz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości (np. dokumenty geodezyjne).

Często do wniosku dołącza się załącznik KW-ZAD, który jest załącznikiem do formularza KW-ZAL. Używa się go w sytuacji, kiedy w formularzu KW ZAL brakuje miejsca, by umieścić dane kilku współwłaścicieli danej nieruchomości.

Jeśli natomiast założenie księgi wieczystej przez pełnomocnika wymagać będzie dołączenia formularza KW-PP Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy.

Dodatkowe wskazówki:

 • Założenie księgi wieczystej może odbyć się przez złożenie formularza osobiście w biurze podawczym sądu lub wysyłając formularz pocztą.
 • Formularz o założenie księgi wieczystej wypełnia się w j. polskim czytelnymi drukowanymi literami, nie wolno przekreślać i poprawiać wpisanych informacji.
 • Formularz wniosku o założenie księgi wieczystej uzupełnia się, wypełniając jedynie jasne pola, a niewypełnione pola należy przekreślić skośnie.
 • Dokumenty, które jako załączniki będą podstawą wpisu, powinny być złożone w oryginałach bądź jako odpisy.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze