Zasiłek chorobowy a komornik – [ILE zostanie dłużnikowi?]

Witam. Chcę poruszyć temat: zasiłek chorobowy a komornik. Chodzi o to, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy? a jeśli go zajmie, to ile komornik może zabrać z zasiłku chorobowego?

Pracuję na umowę o pracę i w przyszłym miesiącu idę na chorobowe. Nie wiem, ile pieniędzy do mnie trafi, obecnie pracuję za najniższą krajową.

Kiedyś widziałam gdzieś w internecie kalkulator potrąceń komorniczych z zasiłku chorobowego, ale nie mogę go znaleźć, stąd moje zapytanie do Państwa.


Zasiłek chorobowy a komornik

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi w czasie choroby. Jest więc rodzajem wynagrodzenia, dlatego przy potrąceniach egzekucyjnych z zasiłku chorobowego stosuje się również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy w art. 87-92.

Jak wskazuje regulacja zawarta w art. 92 §1 ustęp 1 i 2 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Zatem jak widzisz, już samo przejście na chorobowe spowoduje potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego o 20%. Wyjątek stanowi choroba w ciąży i wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Wówczas należy się zasiłek chorobowy wynoszący 100% wynagrodzenia.

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Niestety odpowiedź na Twoje pytanie: czy komornik może zająć zasiłek chorobowy – jest twierdząca. Egzekucja z zasiłku chorobowego może być prowadzona przez komornika, aż do czasu zaspokojenia całej należności.

W pierwszym okresie, kiedy pracownik pobiera zasiłek chorobowy od pracodawcy, to on dokonuje potrąceń (pracodawca). W późniejszym czasie potrącenia realizuje organ wypłacający zasiłek chorobowy, czyli ZUS.

Tu zwrócić uwagę należy na okoliczność, że pracodawca, przekazując do ZUS informację o realizację zasiłku chorobowego, zobowiązany jest poinformować organ rentowy o zajęciu komorniczym wynagrodzenia za pracę, a później zasiłku.

Jednak ZUS wstrzyma się z potrąceniami do czasu, aż otrzyma od komornika tytuł wykonawczy. Bez tytułu wykonawczego i pisma o zajęciu zasiłku chorobowego potrącenia nie będą dokonywane.

Niestety sielanka dłużnika nie musi trwać długo, bowiem na pracodawcy ciąży również obowiązek informowania komornika o niemożności realizacji potrąceń, czyli w Twoim przypadku o przejściu na zasiłek chorobowy.

Zapewne, kiedy komornik poweźmie informację, że zasiłek chorobowy dłużnikowi wypłaca ZUS, w krótkim czasie komornik wystosuje pismo z informacją o zajęciu świadczenia i prześle organowi rentowemu (ZUS) tytuł wykonawczy.

Ile komornik może zabrać z zasiłku chorobowego?

Art. 833 § 5 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że:

Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd, lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela, lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Aby ustalić, ile komornik może zabrać z zasiłku chorobowego, przejść zatem należy do unormowań zawartych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 140 niniejszej ustawy stanowi, że z zasiłku chorobowego można dokonywać potrąceń:

1) świadczeń alimentacyjnych do wysokości 60% świadczenia

  1. należności egzekwowanych związanych z:
  2. a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  3. b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  4. c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych do wysokości 50% świadczenia

3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.

Potrącenia komornicze będą więc dokonywane procentowo.

To ile otrzymasz po potrąceniu chorobowego, można łatwo obliczyć. Jeżeli Twoja choroba związana jest z ciążą, to otrzymasz zasiłek w kwocie pobieranej dotychczas pensji. Od tej kwoty odjąć należy 25%, które ZUS potrąci po otrzymaniu zajęcia.

Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego przykład

Piszesz, że zarabiasz najniższą krajową. Obecnie jest to kwota 1 634 zł netto. Potrącenie z zasiłku chorobowego wyniesie 25% tej sumy, czyli 408 zł.

Po potrąceniu kobieta w ciąży z minimalną pensją powinna otrzymać około 1226 zł zasiłku chorobowego.

Przyjmując jednak, że zasiłek chorobowy nie jest związany z ciążą, przez co wyniesie jedynie 80%  dotychczasowego zarobku, czyli 1 307 zł, to po potrąceniu ZUS powinien wypłacić Ci kwotę 980 zł.

Powyższe wyliczenie będzie miało zastosowanie przy egzekucji innych długów niż alimentacyjne. Przy długach alimentacyjnych zajęcie komornicze może wynieść do 60% należnego zasiłku.

Podsumowując

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS? niestety TAK. Jak widzisz, przejście na zasiłek chorobowy pozbawi Cię pewnej kwoty. W każdym miesiącu będzie to kilkaset złotych. Pobierając wynagrodzenie za pracę w wysokości minimalnej pensji, na rzecz komornika pracodawca nie potrącał żadnej kwoty (długi inne niż alimentacyjne) – pensja minimalna wolna jest od zajęcia.

Przy zasiłku chorobowym zmienią się kwoty wolne od zajęcia. Ograniczenie zajęcia z zasiłku chorobowego nie jest wskazane już kwotowo, lecz procentowo – tu ustawodawca przewidział ograniczenie procentowe, wynoszące 25% świadczenia przy długach bankowych i prywatnych.

Niestety potrącenia z zasiłku chorobowego są możliwe i przewiduje je prawo. To wielka szkoda, ponieważ pracownik, odchodząc na chorobowe, zapewne znajdzie się w jeszcze większej potrzebie finansowej.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze