Zaświadczenie o utraconych zarobkach do WKU wzór

zaswiadczenie-o-utraconych-zarobkach-do-wku-wzor-pdf-docJak napisać zaświadczenie o utraconych zarobkach do WKU? Jeśli żołnierz zostanie wezwany na ćwiczenia rezerwy, może ubiegać się o wypłatę świadczenia za utracony dochód. Aby otrzymać takie środki, musi złożyć zaświadczenie o utraconych zarobkach. Sposób naliczania należnego świadczenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącymi żołnierzami rezerwy.

Zaświadczenie o utraconych zarobkach do WKU wzór

zaswiadczenie-o-utraconych-zarobkach-do-wku-wzor-pdf-doc

Zaświadczenie o utraconych zarobkach do WKU wzór

Kto otrzymuje rekompensujące świadczenie za utracony dochód?

Zaświadczenie o utraconych zarobkach do WKU powinien złożyć żołnierz rezerwy lub osoba przeniesiona do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, która odbyła ćwiczenia wojskowe.

Świadczenie pieniężne należne takiej osobie ma zrekompensować jej utracone wynagrodzenie lub dochód:

 • ze stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Chodzi tu o dochód, który żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, gdyby w nich nie uczestniczył.

Jaki okres obejmuje świadczenie za utracony dochód?

Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe ma rekompensować okres odbytych ćwiczeń, przy czym okres ten określa dowódca jednostki wojskowej w rozkazie dziennym i w zaświadczeniu o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

Aby obliczyć należną wysokość świadczenia, należy wziąć pod uwagę sumę dni odbytych ćwiczeń, którą liczy się od dnia stawienia się żołnierza do dnia zwolnienia go z ćwiczeń.

Do okresu odbytych ćwiczeń, za które przysługuje świadczenie rekompensujące, nie wlicza się natomiast dni, w których żołnierz:

 • samowolnie opuścił jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania,
 • samowolnie pozostawał poza jednostką lub wyznaczonym miejscem przebywania,
 • był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych z powodu: spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających czy substancji psychotropowych,
 • był niezdolny do wykonywania obowiązków z powodu samookaleczenia lub samouszkodzenia ciała,
 • odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych;
 • nie odbywał ćwiczeń wojskowych z powodu: niestawienia się w terminie lub nieusprawiedliwionego spóźnienia z przepustki, urlopu czy podróży służbowej.

Jak wylicza się utracony zarobek?

Pracodawcy proszeni o wystawienie zaświadczenia o utraconym zarobku często zastanawiają się, jak obliczyć utracony zarobek pracownika wezwanego do WKU. Należy sięgnąć tu do treści wspomnianego rozporządzenia, zgodnie z którym:

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

1) kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych

W praktyce oznacza to, że żołnierzowi wezwanemu na ćwiczenia należy się za każdy ich dzień 1/21 miesięcznego wynagrodzenia. Podobnie wygląda ta kwestia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj podstawą obliczeń jest kwota dochodu za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń. Ją również dzieli się przez 21, a następnie mnoży przez liczbę dni ćwiczeń wojskowych.

W przypadku działalności rolniczej świadczenie jest równe kwocie uzyskanej z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych gospodarstwa, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, podzielonej przez 21, a następnie pomnożonej przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Jeśli żołnierz jest współwłaścicielem gospodarstwa, dochód z pracy współwłaściciela należy obliczać zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Jak otrzymać świadczenie za utracony dochód?

Żołnierz może złożyć wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego, trwającego ponad trzy miesiące.

Do wniosku należy dołączyć następujące zaświadczenia:

 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych,
 • zaświadczenie o wysokości należnej kwoty świadczenia w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych wystawione przez: naczelnika urzędu skarbowego (w przypadku żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą) przez pracodawcę (w przypadku żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby), przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w przypadku żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej).

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wypłacają żołnierzowi świadczenie rekompensujące niezwłocznie, czyli nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku.

Jakie dane musi zawierać zaświadczenie o utraconym zarobku?

Zaświadczenie o utraconym zarobku – niezależnie od tego, przez kogo jest wydawane – musi zawierać:

 • imię i nazwisko żołnierza,
 • adres zamieszkania żołnierza,
 • źródło dochodu/wynagrodzenia,
 • miesięczną kwotę wynagrodzenia/dochodu.

Zaświadczenie o utraconym dochodzie do WKU powinno wskazywać także kwotę dzienną i całościową należnego świadczenia.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze