Zażalenie na postanowienie + WZÓR PISMA + czym jest i kiedy przysługuje

Zażalenie jest podstawowym środkiem odwoławczym. Przysługuje bowiem nie tylko w sprawach sądowych – w postępowaniu cywilny, wieczystoksięgowym, rodzinnym i karnym, ale także w sprawach przedsądowych prowadzonych przez Policję, czy Prokuraturę, a także w postępowaniu egzekucyjnym i w sprawach administracyjnych.

Wprowadzenie

Złożenie zażalenia, czy innego środka odwoławczego w zależności od trybu postępowania ma jeden cel – zatrzymanie wykonania wydanego postanowienia.

Zażalenia ma więc istotne znaczenie dla bytu przedmiotowej sprawy. Uchybienie terminom będzie skutkować zakończeniem sprawy w sposób krzywdzący dla strony. Dlatego tak ważne jest posiadanie wiedzy, w jakim terminie należy złożyć zażalenie i do którego organu.

Ponadto, jeśli nie wiesz jak napisać zażalenie w danej sprawie, oddaję w Twoje ręce:

Zażalenie na postanowienie wzór pisma

zazalenie-na-postanowienie-wzor-pisma

Zażalenie na postanowienie – wzór pisma

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Dochodzenie jest formą postępowania przygotowawczego w sprawach mniejszej wagi niż te, które trafiają do śledztwa. Dochodzenie wszczyna się dla przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności nie wyższą niż 5 lat i przestępstw przeciwko mieniu, kiedy wartość przedmiotu przestępstwa albo wyrządzonej szkody nie przekracza 200 000 zł.

W toku postępowania organ prowadzących dochodzenie może wydać szereg postanowień m.in.:

  • postanowienie o wszczęciu dochodzenia,
  • postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia,
  • postanowienie o umorzeniu dochodzenia,
  • postanowienie o zawieszeniu dochodzenia.

Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia, jak również na pozostałe wydane w toku postępowania orzeczenia przysługuje zażalenie.

Zażalenie składa się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Co istotne – zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. W przypadku, kiedy prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu, celem rozpoznania.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu

Żądanie udzielenie zabezpieczenie roszczenia składa się do sądu I instancji. Udzielenie zabezpieczenia ma charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego, które może znacznie przeciągnąć się w czasie, przede wszystkim w sprawach wymagających przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego tj. sprawy rozwodowe. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może zostać wydane w toku sprawy lub przed wytoczeniem powództwa.

Zabezpieczenie pozwala dochodzić roszczenia, zanim stanie się ono wymagalne, dlatego strona, która nie godzi się z zakresem zabezpieczenia lub nawet jego zasadnością ma prawo złożyć zażalenie.

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu, także w przedmiocie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy złożyć w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, bądź od dnia ogłoszenia postanowienia wydanego na posiedzeniu jawnym, kiedy sąd odstąpił od jego uzasadnienia lub od dnia doręczenia postanowienia bez uzasadnienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, jeśli sąd odstąpił od jego uzasadnienia.

Zażalenie na postanowienie prokuratora

W postępowaniu przygotowawczym prokuratorowi przysługuje szereg kompetencji. Przede wszystkim prokurator jest organem nadzorującym śledztwo, a w niektórych przypadkach także dochodzenie.

Prokurator wydaje postanowienia o wszczęciu śledztwa, zatwierdza postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia śledztwa wydane przez Policję, wydaje postanowienia o przedstawieniu zarzutów, rozpatruje zażalenia na postanowienia o umorzeniu dochodzenia, może również przedłużyć czas postępowanie przygotowawcze, ma prawo decydować o zastosowaniu środków przymusu tj. zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego,  a następnie wystąpić do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Powyżej wymienione czynności prokuratora podlegają zaskarżeniu.

Osobom niebędącym stronami przysługuje zażalenie na postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. Zażalenie na postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony.

Natomiast stronie postępowania na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Zażalenie na postanowienie prokuratora wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o jego zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie. Postanowienie może zostać zamieszczone w protokole, bez uzasadnienia.  Jednak na wniosek strony, organ prowadzący dochodzenie zobowiązany jest podać ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia.

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia zatwierdza prokurator. Na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia przysługuje zażalenie.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.

Zażalenie wnosi w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego

Zakres spraw prowadzonych przez sądu rejonowe jest bardzo szeroki. W skład sądów rejonowych wchodzą bowiem wydziały karne, cywilne, rodzinno-opiekuńcze, ksiąg wieczystych, często sądy pracy i sądy upadłościowe.

Od większości orzeczeń i zarządzeń sądów rejonowych przysługuje środek zaskarżenia, w postaci zażalenia, sprzeciwu lub apelacji.

Termin na złożenie zażalenia jest tygodniowy i liczy się go od daty otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem, a kiedy strona nie żądała doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie od daty ogłoszenia postanowienia.

Przykład orzeczeń, dla których przysługuje zażalenie, to:

Postanowienie w przedmiocie zwrotu pozwu, odmowa zwolnienia od kosztów sądowych, odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, lub ich odwołanie, nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania, oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, odrzucenie zażalenia, odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

W sprawach karnych zażalenie przysługuje m.in. od postanowień sądów rejonowych zamykających drogę do wydania wyroku, na postanowienia co do środka zabezpieczającego.

W każdym przypadku stronie i zainteresowanemu przysługuje zażalenie na zapadłe orzeczenie. Termin do wniesienie środka odwoławczego wynosi tydzień.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności jest wyjątkowym środkiem zaskarżenia, bowiem termin na złożenia zażalenia biegnie inaczej dla wierzyciela, a inaczej dla dłużnika.

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności biegnie dla wierzyciela od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia tego postanowienia.

Natomiast dla dłużnika termin do złożenia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

W praktyce o istnieniu tytułu wykonawczego dłużnik może dowiedzieć się dopiero od komornika, po wszczęciu przez niego postępowania egzekucyjnego.

W takim przypadku, kiedy dłużnik przeczy istnieniu zobowiązania, bądź uważa, że należność uległa przedawnieniu lub została uregulowana, może w terminie tygodniowym złożyć zażalenie na postanowienie sądu, a w nim wnieść o uchylenie tytułu wykonawczego.

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wzór

Zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Koniecznie przeczytaj: Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Zażalenie o postanowieniu o kosztach

Większość spraw sądowych i egzekucyjnych generuje koszty, które zazwyczaj leżą po stronie przegrywającej spór, a w postępowaniu egzekucyjnym nakładane są na dłużnika.

Na postanowienie sądu i komornika w przedmiocie kosztów przysługuje zażalenia, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Zażalenie na koszty sądowe wnosi się zawsze w formie pisemnej do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Natomiast żalenie na koszty komornicze składa się do sądu, przy którym komornik działa, za jego pośrednictwem.

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze