Urząd Skarbowy zablokował konto bankowe za abonament RTV

Otrzymałam pismo z Urzędu skarbowego, że środki na moim koncie bankowym zostaną zablokowane na poczet zaległych opłat abonamentowych RTV. Mam dwójkę dzieci – syn ma orzeczenie o niepełnosprawności, dlatego musiałam zrezygnować z pracy zawodowej. Syn uczęszcza na terapię w prywatnym ośrodku, ponieważ szkoła, do której chodzi, nie była w stanie mu pomóc.

Utrzymujemy się z pensji męża oraz zasiłku rodzinnego i świadczenia 500+, które wpływa na moje konto. Czy w tej sytuacji mogę wystąpić o umorzenie lub rozłożenie kwoty zadłużenia z tytułu abonamentu RTV na raty?


Witam, sytuacja twojej rodziny, którą opisałaś, jak najbardziej daje ci możliwość złożenia wniosku o umorzenie zaległości abonamentowych.

Choroba syna, jego niepełnosprawność, rezygnacja z pracy zawodowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, sytuacja materialna umożliwiająca korzystanie ze wsparcia państwa, jakim jest świadczenie rodzinne 500 plus, oraz zasiłek rodzinny (spełnienie kryteriów dochodowych), to przesłanki, które w mojej ocenie winny skutkować tym, iż twoja prośba o umorzenie abonamentu RTV powinna zostać rozpoznana pozytywnie.

Umorzenie zaległości w opłatach abonamentowych

Jak wskazuje przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) może umorzyć lub rozłożyć na raty:

  • zaległości w płatności opłat abonamentowych,
  • odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu,
  • opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty powstałej zaległości z tytułu abonamentu RTV (kwota widniejąca na zajęciu – sprawdź tytuł egzekucyjny) musisz złożyć osobiście lub przesłać pocztą – listem poleconym do:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Departament Budżetu i Finansów
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Wniosek o umorzenie zaległości w abonamencie radiowo-telewizyjnym

Pismo swoje możesz zatytułować: wniosek o umorzenie zaległości lub wniosek o umorzenie, lub ewentualne rozłożenie na raty zaległości.

Ja uważam jednak, że masz szansę na całkowite umorzenie powstałych zaległości, więc moim zdaniem możesz złożyć wniosek o umorzenie długu.

Twój wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres
  • indywidualny numer identyfikacyjny, który znajdziesz w wezwaniu do zapłaty
  • okres i kwotę zadłużenia, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną- może to być kserokopia wezwania do zapłaty lub kserokopia tytułu wykonawczego
  • uzasadnienie- tu opisz swoją trudną sytuację spowodowaną m.in. chorobą/niepełnosprawnością dziecka.

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające twoją wersję – może to być kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

Na dowód trudnej sytuacji majątkowej do wniosku dołącz również kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń z pomocy społecznej, a jeśli jesteś zarejestrowana w urzędzie pracy również zaświadczenie o posiadaniu statutu osoby bezrobotnej.

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Zwolnienie z obowiązku opłaty abonamentowej – trudna sytuacja rodzinna

Dobrze umotywowany wniosek, poparty odpowiednią dokumentacją powinien skutkować tym, że KRRiT rozpatrzy go na twoją korzyść. Wiedz jednak, że przysługuje ci również prawo zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego w przyszłości.

Aby jednak uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV, musisz zgłosić się do właściwej według miejsca zamieszkania placówki Poczty Polskiej SA i tam dopiero przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

W twoim przypadku przesłanką otrzymania zwolnienia będzie:

  1. spełnienie kryterium dochodowego określonego w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 754,0 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 844,0 zł – tu należy przedłożyć decyzję właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Możesz zabrać ze sobą decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie prawa do zasiłków, o których pisałam powyżej.
  2. bezrobocie potwierdzone m.in. zaświadczeniem właściwego urzędu pracy.

Pamiętaj również, że po dochowaniu wszelkich formalności zwolnienie otrzymasz dopiero od pierwszego dnia następnego miesiąca, musisz zatem bądź uregulować poprzednie należności, bądź we wniosku o umorzenie zaległych opłat abonamentowych ująć także te, które powstały pomiędzy wystawieniem tytułu egzekucyjnego a dniem złożenia wniosku.

Ochrona przed komornikiem

Zabezpiecz się również przed bezprawnym zajęciem środków, które wpływają na twoje konto bankowe z tytułu opieki i wychowania dzieci. Zarówno świadczenia rodzinne, jak i 500 plus to pieniądze wolne od egzekucji.

Dlatego zwiększają one kwotę wolnych środków na rachunku. Obecnie w dyspozycji dłużnika bank pozostawia jedynie kwotę 1 575 zł miesięcznie, jednak jeśli na rachunek wpływają świadczenia na dzieci, kwota ta powinna być odpowiednio zwiększona – tak nie dzieje się jednak z automatu.

Jeżeli dojdzie do zablokowania pieniążków na dzieci, jak najszybciej skontaktuje się z bankiem. Możesz to zrobić również teraz, nie czekając, aż zdarzy się sytuacja, w której nie będziesz mogła skorzystać z własnych pieniędzy. Rozważ też założenie konta socjalnego <– koniecznie zobacz, jak to się robi.

Życzę wszystkiego dobrego i pomyślnego rozwiązania sprawy!

Przydatne wzory pism:

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze