Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

Czy komornik może zająć zwrot podatku PIT w 2018 r? co [WARTO] wiedzieć?

Zajęcie zwrotu podatku, to dla komornika łatwy i szybki sposób na wyegzekwowanie należnych środków pieniężnych od dłużnika. Komornik musi jedynie wysłać do urzędu skarbowego odpowiednie wezwanie, a zwrot zostanie przelany na jego konto.

Czy komornik może zająć zwrot podatku z PIT w 2018?

czy-komornik-może-zabrać-zwrot-nadpłatę-podatku

Zajęcie zwrotu lub nadpłaty podatku przez komornika, to jedna z najczęstszych form egzekwowania długów przez komorników. Zobacz co mówi na ten temat prawo, oraz czy da się uchronić przed zajęciem zwrotu lub nadpłaty podatku?

Osoby, które liczą na otrzymanie zwrotu podatku, zazwyczaj jak najszybciej składają deklarację PIT. Zwrot podatku może wynikać między innymi z ulgi prorodzinnej lub osiągnięcia dochodów, które nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Niestety dłużnicy muszą liczyć się z tym, że mogą nie otrzymać pieniędzy. Jeśli komornik zwróci się o zaliczenie zwrotu podatku na poczet spłaty długu, urząd skarbowy będzie musiał przelać środki na ten cel komornikowi.

Komornik ma prawo zająć pieniądze ze zwrotu podatku PIT, a także z nadpłaty podatku. Urząd skarbowy ma jednak pierwszeństwo. Jeśli podatnik ma zaległości w stosunku do fiskusa, zostaną one spłacone w pierwszej kolejności, a nadwyżka będzie przekazana komornikowi.

Zmiana przepisów

Do niedawna, zajęcie nadpłaty lub zwrotu podatku przez komornika było trudne i kosztowne. Przyczyną było orzecznictwo, które nie przewidywało egzekucji komorniczej z przyszłych wierzytelności.

W praktyce oznaczało to, że jeśli komornik przesłał wniosek o zajęcie wierzytelności ze zwrotu lub nadpłaty podatku, zanim podatnik złożył deklarację PIT, tracił prawo do zajęcia takiego zwrotu.

Aby egzekucja była skuteczna, komornik musiał trafić na moment między złożeniem przez podatnika deklaracji, a wypłatą zwrotu przez urząd skarbowy.

Duże zmiany nastąpiły po nowelizacji ustawy dnia 8 września 2016 roku, kiedy zmodyfikowano obowiązujące przepisy. Komornicy otrzymali prawo również do wierzytelności przyszłych, które wynikają ze zwrotu lub nadpłaty podatku.

Art. 9022. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku składa oświadczenie, o którym mowa w art. 896 egzekucja z wierzytelności § 2, dopiero po powstaniu zajętej wierzytelności albo informuje o braku swojej właściwości.

§ 3. Wykonując zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organ podatkowy dokonuje doręczeń komornikowi wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Komornicy zostali także wyposażeni w doręczenia elektroniczne. Obecnie komornik nie musi trafić na odpowiedni moment, żeby dokonać egzekucji, wystarczy, że raz na rok wyśle do urzędu skarbowego wezwanie do zajęcia środków ze zwrotu lub nadpłaty podatku.

W tej chwili, zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku jest jednym z najczęściej stosowanych wniosków egzekucyjnych.

W jaki sposób komornik zajmuje zwrot podatku?

urząd-skarbowy-a-komornik

W celu zajęcia zwrotu podatku, komornik musi przesłać do właściwego urzędu skarbowego, pismo o zajęciu wierzytelności przysługującej dłużnikowi.

W takiej sytuacji fiskus nie może wypłacić pieniędzy podatnikowi, ale musi przekazać je na konto komornika lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

Przed przekazaniem pieniędzy komornikowi urząd skarbowy skarbowy sprawdza, czy podatnik nie ma długów w stosunku do fiskusa, ponieważ te zaległości powinny być spłacone w pierwszej kolejności.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, komornik może zająć zwrot lub nadpłatę podatku PIT niezależnie od czasu, w którym się po nie zgłosi. Nie ma więc znaczenia, czy komornik prześle pismo o zajęciu wierzytelności przed lub po złożeniu deklaracji rocznej przez podatnika.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Czy komornik może zająć zwrot podatku PIT, gdy rozliczamy się z małżonkiem? Osoby, które pozostają w związku małżeńskim, mogą zdecydować się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej. W takim przypadku składa się wspólny druk PIT, który zostaje podpisany przez jednego z małżonków.

Każdy z małżonków ma prawo do skorzystania z odliczeń oraz ulg, jednak podatek płaci jako podwójną kwotę podatku od połowy łącznej kwoty dochodów. Takie rozwiązanie jest korzystne w sytuacji, kiedy jeden z małżonków osiąga dochody na tyle wysokie, że spowodują wejście do wyższej stawki podatku, wynoszącej 32%.

Jak wygląda sytuacja, jeśli jedno z małżonków jest zadłużone? Zwrot podatku dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, nie jest prawem majątkowym jednego z małżonków i w związku z tym nie powinien być zajęty przez komornika.

Takie rozumienie przepisów zostało potwierdzone przez Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27.03.2014 r.  Sąd uznał, że nadpłata podatku jest prawem niezbywalnym współmałżonka, który nie jest zadłużony, więc nie podlega egzekucji komorniczej.

Niestety przepisy bywają różnie interpretowane i nie zawsze są stosowane jednolicie na terenie całego kraju. Oznacza to, że pomimo wspólnego rozliczenia deklaracji podatkowej z małżonkiem, nadal może dojść do zajęcia zwrotu podatku przez komornika.

W takiej sytuacji odzyskanie zajętych pieniędzy, będzie wymagało wystąpienia na drogę sądową, co jest trudne i czasochłonne.

Ulga prorodzinna

Ulga na dzieci należy do najbardziej popularnych metod wspomagania obywateli przez państwo. W rozliczeniach za 2017 rok  można nie tylko odliczyć ulgę od podatku, ale również otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie mógł odliczyć na przykład ze względu na niskie dochody.

Kwota odliczenia przysługuje na każde dziecko pod warunkiem, że jego status spełnia wymogi zapisane w ustawie. Wielu rodzicom skorzystanie z tej ulgi pozwala na uzyskanie dużych zwrotów podatku.

Czy komornik może zająć ulgę na dziecko? Niestety zwrot podatku z tego tytułu także będzie podlegał zajęciu przez komornika. Jeszcze do niedawna komornik nie miał prawa do przejęcia ulgi na dziecko, jednak zmiana przepisów o Ordynacji podatkowej spowodowała, że również ten zwrot zostanie przekazany przez urząd skarbowy komornikowi na spłatę długów.

Ulga przyznawana jest na dziecko, ale przysługuje rodzicom, ponieważ to rodzice łożą na jego utrzymanie. W związku z tym nie można uniknąć jej zajęcia przez komornika. Także osoby samotnie wychowujące dzieci nie są chronione przed zajęciem tej ulgi.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot podatku?

Ponieważ zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku jest szybkim i prostym rozwiązaniem, komornicy często stosują tę formę egzekucji. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że zadłużony podatnik nie otrzyma pieniędzy z urzędu skarbowego.

W jaki sposób sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do zajęcia? W tym celu można nawiązać kontakt z urzędem skarbowym i poprosić o udzielenie informacji na temat statusu zwrotu. Obowiązek poinformowania dłużnika o zajęciu, spoczywa jednak na komorniku sądowym, który tego zajęcia dokonał, a informacja powinna zostać przesłana listownie.

Jak uniknąć zajęcia zwrotu podatku PIT?

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest uniknięcie zajęcia zwrotu podatku PIT przez komornika. W tym celu dłużnicy próbują różnych rozwiązań, takich jak podanie innego numeru konta lub osobisty odbiór gotówki.

Niestety takie metody nie przyniosą skutku. Jeśli urząd skarbowy otrzymał odpowiedni dokument od komornika, przeleje pieniądze na jego konto, a podatnik nie może zapobiec zajęciu wierzytelności ze zwrotu lub nadpłaty podatku.

Podsumowując, komornik ma prawo do zajęcia zwrotu i nadpłaty podatku. Dotyczy to również ulgi na dziecko. Komornicy sądowi bardzo często zwracają się do urzędów skarbowych o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet spłaty długów.

W związku z tym zadłużony podatnik ma w praktyce niewielkie szanse na otrzymanie zwrotu podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik rozliczy roczną deklarację razem ze współmałżonkiem, jednak również w takim przypadku nie ma gwarancji, że pieniądze nie trafią na konto komornika…

Odpowiadając więc na tytułowe pytanie: czy komornik może zająć zwrot podatku PIT? TAK – komornik może zająć zwrot lub nadpłatę podatku, jest to zgodne z prawem, kontrowersje budzi jednak kwestia zajmowania przez komornika zwrotu lub nadpłaty podatku, kiedy dłużnik rozlicza się wraz z małżonkiem.

Skarga na czynności komornika

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...


7 komentarzy

 1. zygzaczek

  Pit został złożony już w marcu, mam komornika i nie wiem czy nie zajął PIT-u czy powinien on mnie o tym powiadomić? Jakieś pismo cokolwiek powinnam dostać po takim czasie?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   O tym jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot z PIT-u <-- pisałam w tym poradniku, dlatego koniecznie tam zajrzyj. Co do powiadomienia przez komornika, to tak, komornik musi Cię powiadomić listownie o tym, że zajął zwrot podatku z PIT na poczet spłaty Twojego długu. Pismo możesz dostać z pewnym opóźnieniem, ponieważ ten właśnie okres, jest bardzo intensywny dla komorników w całej Polsce, większość dłużników składa deklaracje PIT i czeka na zwrot podatku, gdzie tuż za rogiem komornik czeka na jego zajęcie, składając do US elektroniczne zajęcie zwrotu/nadpłaty podatku.

 2. ona39

  witam, czy mogłam bym się dowiedzieć, czy komornik zajął mi zwrot z PIT-u jak rozliczałam się z córką?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   To czy rozliczasz się z małżonkiem czy z dzieckiem, to nie ma dla komornika żadnego znaczenia. Komornik ma prawo zająć cały zwrot podatku. Jeśli chcesz szybko poznać odpowiedź na pytanie, czy komornik zajął zwrot z PIT-u, to zadzwoń do Urzędu Skarbowego, do którego składałaś deklarację podatkową i zapytaj księgowość, co stało się ze zwrotem z podatku.

 3. Michał

  Dzień dobry, od jakiegoś czasu czekałem na pieniążki ze zwrotu podatku, dlatego postanowiłem osobiście dowiedzieć się w urzędzie skarbowym, gdzie dowiedziałem się, że pieniążki ze zwrotu podatku z US zajął komornik. Zdziwiło mnie to bardzo, ponieważ nie mieszkałem i nie pracowałem w Polsce przez ponad 11 lat.

  W zeszłym roku wróciłem do kraju i podjąłem pracę. Jeszcze bardziej dziwi mnie to, że na początku tego roku dostałem kredyt z banku, gdzie nie wykazano żadnego wpisu w rejestrze dłużników. Naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi, ponieważ nigdy nie otrzymałem żadnego powiadomienia, a w dodatku żaden z numerów podanych na stronie biura komornika włącznie z komórkowym nie odpowiada i można nawet zostawiać wiadomości.

  Jedyne co przychodzi teraz na myśl, to że w zeszłym roku zmarła moja mama, która miała jakieś tam długi i nawet jeden z windykatorów oświadczył mi, że wniesie sprawę do sądu, ale ja zrzekłem się spadku i dostałem decyzję z sądu.

  Nie wiem jak do tej sprawy podejść, ponieważ nie mam żadnych informacji od komornika i jak wcześniej pisałem nie można się z nim skontaktować. Jak i gdzie szukać pomocy?

 4. danka G.

  czy komornik moze zajac zwrot z podatku jeśli zwrotem jest ulga na dziecko? miałam długi za niespłaconą pożyczkę, bardzo liczyłam na pieniądze z Urzędu Skarbowego. Jednak przyszło do mnie pismo, że zwrot podatku nie będzie mi wypłacony :/ coś w tej sprawie mogę zrobić?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Tak – komornik może taki zwrot zająć. Pozdrawiam.

NAPISZ KOMENTARZ