Czy komornik może zająć zwrot podatku PIT w 2020 r? co [WARTO] wiedzieć?

Czy komornik może zająć zwrot podatku? niestety może i ma ku temu odpowiednie narzędzia. Zajęcie zwrotu podatku to dla komornika łatwy i szybki sposób na wyegzekwowanie należnych środków pieniężnych od dłużnika.

Komornik musi jedynie wysłać do urzędu skarbowego odpowiednie elektroniczne wezwanie, a zwrot podatku niezwłocznie zostanie przelany na jego konto.


Czy komornik może zająć zwrot podatku z PIT?

Osoby, które liczą na otrzymanie zwrotu podatku, zazwyczaj jak najszybciej składają deklarację PIT. Zwrot podatku może wynikać między innymi z ulgi prorodzinnej lub osiągnięcia dochodów, które nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Niestety dłużnicy muszą liczyć się z tym, że mogą nie otrzymać pieniędzy. Jeśli komornik zwróci się o zaliczenie zwrotu podatku na poczet spłaty długu, urząd skarbowy będzie musiał przelać środki na ten cel komornikowi.

czy-komornik-może-zabrać-zwrot-nadpłatę-podatku
Zajęcie zwrotu lub nadpłaty podatku przez komornika to jedna z najczęstszych form egzekwowania długów przez komorników. Zobacz, co mówi na ten temat prawo, oraz czy da się uchronić przed zajęciem zwrotu lub nadpłaty podatku?

Komornik ma prawo zająć pieniądze ze zwrotu podatku PIT, a także z nadpłaty podatku. Urząd skarbowy ma jednak pierwszeństwo. Jeśli podatnik ma zaległości w stosunku do fiskusa, zostaną one spłacone w pierwszej kolejności, a dopiero nadwyżka będzie przekazana komornikowi.

Zmiana przepisów

Do niedawna, zajęcie nadpłaty lub zwrotu podatku przez komornika było trudne i kosztowne. Przyczyną było orzecznictwo, które nie przewidywało egzekucji komorniczej z przyszłych wierzytelności.

W praktyce oznaczało to, że jeśli komornik przesłał wniosek o zajęcie wierzytelności ze zwrotu lub nadpłaty podatku, zanim podatnik złożył deklarację PIT, tracił prawo do zajęcia takiego zwrotu.

Aby egzekucja była skuteczna, komornik musiał trafić na moment między złożeniem przez podatnika deklaracji a wypłatą zwrotu przez urząd skarbowy.

Duże zmiany nastąpiły po nowelizacji ustawy dnia 8 września 2016 roku, kiedy zmodyfikowano obowiązujące przepisy. Komornicy otrzymali prawo również do wierzytelności przyszłych, które wynikają ze zwrotu lub nadpłaty podatku.

Art. 9022. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku składa oświadczenie, o którym mowa w art. 896 egzekucja z wierzytelności § 2, dopiero po powstaniu zajętej wierzytelności albo informuje o braku swojej właściwości.

§ 3. Wykonując zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organ podatkowy dokonuje doręczeń komornikowi wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Komornicy zostali także wyposażeni w doręczenia elektroniczne. Obecnie komornik nie musi trafić na odpowiedni moment, żeby dokonać egzekucji, wystarczy, że raz na rok wyśle do urzędu skarbowego wezwanie do zajęcia środków ze zwrotu lub nadpłaty podatku.

W tej chwili, zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku jest jednym z najczęściej stosowanych wniosków egzekucyjnych.

W jaki sposób komornik zajmuje zwrot podatku?

urząd-skarbowy-a-komornik

W celu zajęcia zwrotu podatku komornik musi przesłać do właściwego urzędu skarbowego, pismo o zajęciu wierzytelności przysługującej dłużnikowi.

W takiej sytuacji fiskus nie może wypłacić pieniędzy podatnikowi, ale musi przekazać je na konto komornika lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

Przed przekazaniem pieniędzy komornikowi urząd skarbowy sprawdza, czy podatnik nie ma długów w stosunku do fiskusa, ponieważ te zaległości powinny być spłacone w pierwszej kolejności.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, komornik może zająć zwrot lub nadpłatę podatku PIT niezależnie od czasu, w którym się po nie zgłosi. Nie ma więc znaczenia, czy komornik prześle pismo o zajęciu wierzytelności przed lub po złożeniu deklaracji rocznej przez podatnika.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Czy komornik może zająć zwrot podatku PIT, gdy rozliczamy się z małżonkiem? Osoby, które pozostają w związku małżeńskim, mogą zdecydować się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej. W takim przypadku składa się wspólny druk PIT, który zostaje podpisany przez jednego z małżonków.

Każdy z małżonków ma prawo do skorzystania z odliczeń oraz ulg, jednak podatek płaci jako podwójną kwotę podatku od połowy łącznej kwoty dochodów. Takie rozwiązanie jest korzystne w sytuacji, kiedy jeden z małżonków osiąga dochody na tyle wysokie, że spowodują wejście do wyższej stawki podatku, wynoszącej 32%.

Jak wygląda sytuacja, jeśli jedno z małżonków jest zadłużone? Zwrot podatku dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, nie jest prawem majątkowym jednego z małżonków i w związku z tym nie powinien być zajęty przez komornika.

Takie rozumienie przepisów zostało potwierdzone przez Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27.03.2014 r.  Sąd uznał, że nadpłata podatku jest prawem niezbywalnym współmałżonka, który nie jest zadłużony, więc nie podlega egzekucji komorniczej.

Niestety przepisy bywają różnie interpretowane i nie zawsze są stosowane jednolicie na terenie całego kraju. Oznacza to, że pomimo wspólnego rozliczenia deklaracji podatkowej z małżonkiem, nadal może dojść do zajęcia zwrotu podatku przez komornika.

W takiej sytuacji odzyskanie zajętych pieniędzy będzie wymagało wystąpienia na drogę sądową, co jest trudne i czasochłonne.

Ulga prorodzinna

Ulga na dzieci należy do najbardziej popularnych metod wspomagania obywateli przez państwo. W rozliczeniach za 2017 rok  można nie tylko odliczyć ulgę od podatku, ale również otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie mógł odliczyć na przykład ze względu na niskie dochody.

Kwota odliczenia przysługuje na każde dziecko pod warunkiem, że jego status spełnia wymogi zapisane w ustawie. Wielu rodzicom skorzystanie z tej ulgi pozwala na uzyskanie dużych zwrotów podatku.

Czy komornik może zająć ulgę na dziecko? Niestety zwrot podatku z tego tytułu także będzie podlegał zajęciu przez komornika. Jeszcze do niedawna komornik nie miał prawa do przejęcia ulgi na dziecko, jednak zmiana przepisów o Ordynacji podatkowej spowodowała, że również ten zwrot zostanie przekazany przez urząd skarbowy komornikowi na spłatę długów.

Ulga przyznawana jest na dziecko, ale przysługuje rodzicom, ponieważ to rodzice łożą na jego utrzymanie. W związku z tym nie można uniknąć jej zajęcia przez komornika. Także osoby samotnie wychowujące dzieci nie są chronione przed zajęciem tej ulgi.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot podatku?

Ponieważ zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku jest szybkim i prostym rozwiązaniem, komornicy często stosują tę formę egzekucji. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że zadłużony podatnik nie otrzyma pieniędzy z urzędu skarbowego.

W jaki sposób sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do zajęcia? W tym celu można nawiązać kontakt z urzędem skarbowym i poprosić o udzielenie informacji na temat statusu zwrotu. Obowiązek poinformowania dłużnika o zajęciu spoczywa jednak na komorniku sądowym, który tego zajęcia dokonał, a informacja powinna zostać przesłana listownie.

Jak uniknąć zajęcia zwrotu podatku PIT?

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest uniknięcie zajęcia zwrotu podatku PIT przez komornika. W tym celu dłużnicy próbują różnych rozwiązań, takich jak podanie innego numeru konta lub osobisty odbiór gotówki.

Niestety takie metody nie przyniosą skutku. Jeśli urząd skarbowy otrzymał odpowiedni dokument od komornika, przeleje pieniądze na jego konto, a podatnik nie może zapobiec zajęciu wierzytelności ze zwrotu lub nadpłaty podatku.

Podsumowując, komornik ma prawo do zajęcia zwrotu i nadpłaty podatku. Dotyczy to również ulgi na dziecko. Komornicy sądowi bardzo często zwracają się do urzędów skarbowych o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet spłaty długów.

W związku z tym zadłużony podatnik ma w praktyce niewielkie szanse na otrzymanie zwrotu podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik rozliczy roczną deklarację razem ze współmałżonkiem, jednak również i w takim przypadku nie ma gwarancji, że pieniądze nie trafią na konto komornika…

Odpowiadając więc na tytułowe pytanie: czy komornik może zająć zwrot podatku PIT? TAK – komornik może zająć zwrot lub nadpłatę podatku, jest to zgodne z prawem, kontrowersje budzi jednak kwestia zajmowania przez komornika zwrotu lub nadpłaty podatku, kiedy dłużnik rozlicza się wraz z małżonkiem.

Podsumowanie

Odpowiadając na tytułowe pytanie: czy komornik może zająć zwrot podatku? odpowiedź brzmi: TAK. Komornik z łatwością zwrot podatku zajmie, nawet jeśli rozliczasz się ze współmałżonkiem i dziećmi. Okres zwrotów podatku to dla komornika czas żniw – niestety.

Wniosek do US o zwrot nadpłaty podatku

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wniosek-o-zajęcie-wierzytelności-dłużnika-w-Urzędzie-Skarbowym

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór


Nie wiesz, jak poradzić sobie z zadłużeniem? Sięgnij po praktyczny poradnik „Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem”!

Masz długi? Obawiasz się komornika? Nie wiesz, jak spłacić zobowiązania? Nie ma sytuacji bez wyjścia. Długów zawsze możesz się pozbyć, i to raz na zawsze.

Dodatkowy kredyt? A może oczekiwanie na przedawnienie? To droga donikąd. Jest inne wyjście z sytuacji. Proste i dostępne dla każdego. A poradnik „Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem” poprowadzi Cię ku niemu krok po kroku.

Ten poradnik to:

 • 100 stron praktycznych wskazówek – gotowych rozwiązań, które możesz wdrożyć tu i teraz,
 • kompendium wiedzy przygotowane przez byłą dłużniczkę – Iwonę Wendel – która poradziła sobie z długami i dzieli się sprawdzoną wiedzą,
 • 12-stopniowy, autorski program, dzięki któremu pewnym krokiem wyjdziesz na finansową prostą.

Teraz poradnik jest dostępny w wyjątkowej cenie. Zamów teraz, aby zyskać:

 • 50% zniżki na zakup i natychmiastowy dostęp do materiałów,
 • aż 4 bonusy, które ułatwią Ci zarządzanie domowym budżetem,
 • 30-dniowy dostęp do gotowych formularzy i wzorów, które wykorzystasz jako dłużnik,
 • możliwość darmowej konsultacji e-mail.

Uwaga! Oferta ograniczona. Skorzystaj już teraz, aby nie przegapić swojej okazji.

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

33 komentarzy w “Czy komornik może zająć zwrot podatku PIT w 2020 r? co [WARTO] wiedzieć?”
 1. Pit został złożony już w marcu, mam komornika i nie wiem czy nie zajął PIT-u czy powinien on mnie o tym powiadomić? Jakieś pismo cokolwiek powinnam dostać po takim czasie?

  1. Janina Gołębiecka

   O tym jak sprawdzić czy komornik zajął zwrot z PIT-u <-- pisałam w tym poradniku, dlatego koniecznie tam zajrzyj. Co do powiadomienia przez komornika, to tak, komornik musi Cię powiadomić listownie o tym, że zajął zwrot podatku z PIT na poczet spłaty Twojego długu. Pismo możesz dostać z pewnym opóźnieniem, ponieważ ten właśnie okres, jest bardzo intensywny dla komorników w całej Polsce, większość dłużników składa deklaracje PIT i czeka na zwrot podatku, gdzie tuż za rogiem komornik czeka na jego zajęcie, składając do US elektroniczne zajęcie zwrotu/nadpłaty podatku.

 2. witam, czy mogłam bym się dowiedzieć, czy komornik zajął mi zwrot z PIT-u jak rozliczałam się z córką?

  1. Janina Gołębiecka

   To czy rozliczasz się z małżonkiem czy z dzieckiem, to nie ma dla komornika żadnego znaczenia. Komornik ma prawo zająć cały zwrot podatku. Jeśli chcesz szybko poznać odpowiedź na pytanie, czy komornik zajął zwrot z PIT-u, to zadzwoń do Urzędu Skarbowego, do którego składałaś deklarację podatkową i zapytaj księgowość, co stało się ze zwrotem z podatku.

 3. Dzień dobry, od jakiegoś czasu czekałem na pieniążki ze zwrotu podatku, dlatego postanowiłem osobiście dowiedzieć się w urzędzie skarbowym, gdzie dowiedziałem się, że pieniążki ze zwrotu podatku z US zajął komornik. Zdziwiło mnie to bardzo, ponieważ nie mieszkałem i nie pracowałem w Polsce przez ponad 11 lat.

  W zeszłym roku wróciłem do kraju i podjąłem pracę. Jeszcze bardziej dziwi mnie to, że na początku tego roku dostałem kredyt z banku, gdzie nie wykazano żadnego wpisu w rejestrze dłużników. Naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi, ponieważ nigdy nie otrzymałem żadnego powiadomienia, a w dodatku żaden z numerów podanych na stronie biura komornika włącznie z komórkowym nie odpowiada i można nawet zostawiać wiadomości.

  Jedyne co przychodzi teraz na myśl, to że w zeszłym roku zmarła moja mama, która miała jakieś tam długi i nawet jeden z windykatorów oświadczył mi, że wniesie sprawę do sądu, ale ja zrzekłem się spadku i dostałem decyzję z sądu.

  Nie wiem jak do tej sprawy podejść, ponieważ nie mam żadnych informacji od komornika i jak wcześniej pisałem nie można się z nim skontaktować. Jak i gdzie szukać pomocy?

 4. czy komornik moze zajac zwrot z podatku jeśli zwrotem jest ulga na dziecko? miałam długi za niespłaconą pożyczkę, bardzo liczyłam na pieniądze z Urzędu Skarbowego. Jednak przyszło do mnie pismo, że zwrot podatku nie będzie mi wypłacony :/ coś w tej sprawie mogę zrobić?

  1. Janina Gołębiecka

   Tak – komornik może taki zwrot zająć. Pozdrawiam.

 5. Co roku z mężem rozliczam się w US i do tej pory dostawaliśmy zwrot z podatku, jest szansa żeby to sprawdzić czy czasem dalej nasze “konto” jest wolne w US i czy dostaniemy zwrot z podatku? Jest możliwość telefonicznej informacji w US na ten temat? A jeśli jestem w trakcie upadłości konsumenckiej, czynności komornicze są wstrzymywane do czasu rozstrzygnięcia przez sąd czy nie?

  1. Janina Gołębiecka

   Oczywiście, że możesz zadzwonić do Urzędu Skarbowego i zapytać, czy wpłynął od komornika wniosek o zajęcie Waszego zwrotu podatku, jeśli jesteś w trakcie ogłaszania upadłości konsumenckiej, to wszystkie egzekucję zostają wstrzymane dopiero w momencie, kiedy sąd ogłosi Twoją upadłość, do tego czasu egzekucja przebiega normalnie.

 6. Rozliczanie pit z małżonkiem a komornik. Dzień dobry, odważyłam się napisać do Pani ponieważ nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie. Jestem osobą bezrobotną, mam komornika (dług powstał przed zawarciem mojego związku małżeńskiego). Moje konto bankowe jest zajęte.

  Chcielibyśmy rozliczyć się wspólnie z mężem z pit 37. Czy nadpłata za ulgę na dziecko jak i ulga na nie pracująca żonę zostanie przekazana mojemu komornikowi? Mąż zawsze ten zwrot otrzymuje na swoje konto bankowe, ja nie jestem jego współwłaścicielem.

  Pozdrawiam.
  Wioletta.
  PS. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

 7. Sprawa zajęcia ulgi na dziecko przez komornika. Chciałam się zapytać czy jak rozliczam się z mężem i ja nie mam nic do zwrotu z US, ponieważ nie pracuje ale mamy zwrot podatku na dzieci, a ja mam komornika, czy komornik może zająć nam ten zwrot? Będę wdzięczna za wyjaśnienie i poradę co mogę zrobić z tym problemem. Czy jak mąż rozliczy się sam i dostanie zwrot na dzieci i czy komornik też to zabierze?

 8. Witam, chodzi o zajęcie komornicze ze zwrotu podatku, mój zwrot podatku został zajęty przez komornika. (stary mandat KM) Czy jakoś można to odzyskać? Dogadać się? Miałam dostać zwrot 450 zł. Dzisiaj dzwonie i dowiaduję się, że jest taka sytuacja. Nie dostałam żadnego listu, powiadomienia, że tak się stanie. Czy może to zrobić bez mojej wiedzy?

 9. Jestem osobą która ma komornika, spłacam go w ratach miesięcznych tak jak zostało to ustalone z komornikiem. Rozliczam się z mężem, gdyż jest on głównym żywicielem rodziny, ja mam znikomy dochód z tamtego roku. Z jego podatku odpisywane jest dziecko oraz ja tzn. podatek w kwocie około 580 zł jeżeli dobrze pamiętam.

  Moje pytanie brzmi czy komornik może zająć rozliczenie pit jeżeli mąż jest jako osoba rozliczająca się a ja jako współmałżonka? Czy lepiej rozliczyć się osobno?

  1. Janina Gołębiecka

   Jeśli rozliczysz się wspólnie z mężem, to komornik zajmie cały Wasz zwrot podatku, jeśli rozliczysz się osobno, to wyjdzie Wam to na dobre.

 10. Witam, mam pytanie, czy komornik może zająć mi nadpłatę z US? Mam na koncie bankowym blokadę komorniczą od ponad roku, w tym roku jeszcze nie rozliczyłam pita, czy zrobić to wcześniej czy lepiej poczekać? Czy można to jakoś ominąć? Dodam, że w tam tym roku otrzymałam zwrot z US na konto, proszę o odpowiedź z góry dziękuję.

 11. Rozliczałem się wraz z żoną, mam komornika na pensji, czy może on również zająć mi nadpłatę podatku pit nawet gdy rozliczamy się wspólnie z żoną? jak uniknąć zajęcia nadpłaty podatku pit przez komornika? bo dłużnikiem jestem ja, ale rozliczamy się wspólnie z małżonką i dziećmi… bardzo serdecznie proszę o poradę pozdrawiam serdecznie.

 12. Witam. Posiadam dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Obecnie jestem ponownie mężatką i mam bliźniaki. Z obecnym mężem mam rozdzielczość majątkową. Mam też komornika na głowie, komornik ma płacone pieniądze co miesiąc. Przychodzi czas rozliczeń z urzędem skarbowym i korzystamy z ulgi na dzieci. Moje pytanie, czy jeśli rozliczę się z mężem razem i skorzystamy z ulgi na 4 dzieci, komornik ma prawo zająć tą ulgę? Moje drugie pytanie, czy mąż rozliczając się np. sam może ująć w rozliczeniu 2 moich dzieci z pierwszego małżeństwa? Proszę o informację.

 13. Witam, moje pytanie: dostałem zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z tytułu zwrotu nadwpłaty podatku pit 37, osobiście jeszcze nie bylem w urzędzie skarbowym i nie złożyłem pit 37 a z artykułów czytam, że jeżeli komornik pierwszy złożył wniosek o zajęcie podatku w urzędzie skarbowym przed moim złożeniem pit-37, mam jakieś jeszcze szanse, że zwrot będzie na moim koncie, czy to możliwe? proszę o pomoc w odpowiedzi, dziękuję ślicznie.

 14. Witam. Mam zajęcie komornicze i komornik wysłał pismo do US o zajęcie podatku ale takie pismo wysłał w 2017, czy zajęcie nadal jest aktualne jeżeli w 2018 takie pismo do us i do mnie nie zostało wysłane? a dług jeszcze nie został wpłacony.

 15. witam dostałam dziś taki list z obligo

  “W ZWIĄZKU Z BRZMIENIEM ART .20 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH PROSIMY O KONTAKT W CELU USTALENIA ZASADNOŚCI WYSTAWIENIA DEKLARACJI PIT 8C ZWIĄZANEJ Z UZYSKANIEM PRZYCHODU Z INNYCH ŹRÓDEŁ ”

  Domyślam się ze chodzi o jakość dług. moje pytanie brzmi ile może wynosić podatek od długu 1360,69 zł i czy mogę iść do więzienia jeśli będę winna jakieś pieniądze urzędowi skarbowemu ? proszę o pomoc.

 16. Witam chciałabym się dowiedzieć czy Komornik może zająć zwrot z podatku w sytuacji gdy jeden z małżonków pracuje – osiągając dochód najniżej krajowej – a drugi nie posiada własnych dochodów tylko przyznane przez MOPS środki na rzecz niepełnosprawnego dziecka? Każde z małżonków ma dług, jednak nie są to wspólne długi, prowadzone przez różne kancelarię komornicze na każdego z małżonków osobno. Jak w takiej sytuacji wygląda zwrot z podatku PIT?

 17. Dzień dobry, mam pytanko, po 7 latach wróciłam do pracy i dopiero za rok 2018 będę się rozliczać. Jestem mężatką, ale chce się rozliczyć osobno ponieważ mój mąż ma komornika i to bezpieczne rozwiązanie czy nie ma znaczenia, bo i tak mi zabiorą mój zwrot z podatku na poczet długu męża. A nie mam z mężem intercyzy.

 18. Witam. W jakim czasie powinnam dostać informacje o zajęciu zwrotu podatku przez komornika? Przed zajęciem czy w momencie gdy już pieniądze zostaną przelane na konto komornika? Czy Urząd Skarbowy może udzielić mi informacji czy komornik zajął zwrot? Bedę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam Wioleta S.

 19. Czy urząd skarbowy może przesłać nadpłatę komornikowi? Czy komornik może rozporządzać taką nadpłata z urzędu skarbowego jeśli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem jest zawarta ugoda spłacania zadłużenia bezpośrednio? Mam zaległości czynszowe w gminie i ugodę z gminą, że płacę dług bezpośrednio na konto gminy, co miesiąc. Więc dlaczego urząd skarbowy przesłał nadpłatę komornikowi?

 20. Witam, mam zajęcie komornicze, w tym roku rozliczam się wspólnie z mężem ulga na dzieci. Moje pytanie czy komornik zabierze zwrot podatku skoro tylko ja mam zajęcie. Proszę o odpowiedź bo różne opinie czytałam na ten temat. Komornik zabiera mi również z wypłaty.

 21. Witam, mam zasądzone alimenty ale nie dostaje całości, ojciec dzieci ma zadłużenie alimentacyjne na kwotę ponad 66 tyś, a rozliczył sobie ulgę na dzieci i tu moje pytanie: czy komornik zajmując jemu zwrot podatku przekaże mi na poczet zaległości alimentacyjnych coś? pismo przyszło do niego o zajęciu podatku wraz z jego kwotą o zaległościach w płaceniu.

 22. Czy komornik może zająć rozliczenie PIT i wszystkie ulgi na dzieci? miałem pożyczkę długo zanim jeszcze się ożeniłem, teraz komornik zabrał całe rozliczenie które żona miała na dzieci, przypomnę, że pożyczkę wziąłem w roku 2004 z długu który widniał było nieco ponad 1 000 zł, a na dzień dzisiejszy ponad 4000 tys zł

 23. Antykomornik

  Mało im… Jakby nie patrzeć zwrot podatku to pieniądze które sobie wypracowaliśmy. Więc jak to jest ze zabiera całość.

 24. Mam poważny problem finansowy, proszę o pomoc, bo już nie daje rady z tym wszystkim, mam 3 dzieci niepełnosprawnych, ja nie pracuje, mam komornika na mieszkaniu który mi zabiera środki (nawet zwrot podatku), bardzo proszę o pomoc co zrobić mam jak żyć? bo nie wiem, wszystko mnie już przerasta… proszę o poradę

 25. oboje z mężem mamy różnych komorników ,czy przy rozliczeniu podatkowym na pit-37 komornicy zabiora nam wszystko?

 26. Komornik zajął moje wynagrodzenie, rachunek bankowy oraz wysłał pismo do Urzędu Skarbowego o zajęcie nadpłaty z tyt. podatku dochodowego (ulga na dzieci) czy ma do tego prawo? Co zrobić, żeby cofnąć zajęcie w Urzędzie Skarbowym i z rachunku bankowego na który wpływają tylko alimenty i wynagrodzenie za pracę? Pozostaje z kwota 1200 zł miesięcznie. Proszę o pomoc

 27. Wczoraj byłam w urzędzie skarbowym i dostałam informacje, ze mam zajecie komornicze z sierpnia 2018. Tym czasem w sierpniu komornik ściągnął z wynagrodzenia zadłużenie, czy możliwe jest żeby o tym fakcie nie poinformował urzędu skarbowego. Czy w pierwszej kolejności komornik ściąga zadłużenie z wynagrodzenia jeżeli jest taka możliwość? nie rozumiem dlaczego zajecie jest nadal w urzędzie skarbowym?

 28. Witam, mam komornika, poszedłem z nim na ugodę i spłacam co miesiąc po 200 zł komornikowi i moje pytanie jest czy komornik może zająć pieniądze z rozliczenia PIT-u jak go spłacam systematycznie?

Comments are closed.