Dług spłacony a komornik dalej prowadzi egzekucję komorniczą?

Witam. Dług spłacony a komornik dalej prowadzi egzekucję komorniczą, problem jest taki, że spłacałem komornika, lecz bank sprzedał mój dług firmie windykacyjnej GetBack i tam spłaciłem zadłużenie, a bank nie poinformował komornika o sprzedaży długu i komornik żąda spłaty, gdzie ja dług spłaciłem.

Mam pokwitowania każdej wpłaty i dokumenty o spłaceniu długu, a komornik nic z tego sobie nie robi. Co robić? jak zatrzymać egzekucję komorniczą, gdy dług spłaciłem?


Cesja wierzytelności a egzekucja komornicza

Witaj, pierwsze, co należy mieć na uwadze, to okoliczność, że komornik sądowy wszczął i prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko tobie z wniosku konkretnego podmiotu i będzie tak czynił do czasu, aż nie ściągnie całej należności lub wierzyciel nie cofnie wniosku egzekucyjnego.

dlug-splacony-a-komornik-dalej-sciaga

Piszesz, że pierwotnym wierzycielem był bank i właśnie to na jego rzecz komornik kontynuuje egzekucję. Jeżeli w toku postępowania komorniczego bank zdecydował się na zbycie swojej wierzytelność (cesja wierzytelności) i doszło do przejęcia długu przez firmę windykacyjną GetBack, to obowiązkiem banku, było zatrzymanie egzekucji, poprzez cofnięcie wniosku egzekucyjnego.

W wyniku odsprzedania długu bank przestał być twoim wierzycielem, nie posiada już roszczenia wobec twojej osoby i nie ma prawa angażować komornika. Dług w stosunku do pierwotnego wierzyciela przestał istnieć. Jednak ktoś w banku o fakcie tym zapomniał.

Domniemywam, że ty sam o cesji wierzytelności dowiedziałeś się z zawiadomienia, które przysłał ci firma windykacyjna GetBack.

Komornik kontynuuje egzekucję pomimo spłaty długu

Jeżeli o wszystkim poinformowałeś komornika, a ten w dalszym ciągu prowadzi postępowanie egzekucyjne, to albo doszło do zaniedbania z jego strony, albo przedłożone przez ciebie dokumenty nie wystarczyły,  by komornik umorzył postępowanie egzekucyjne.

Uważam, że do komornika trafić powinny dokumenty potwierdzające sprzedaż wierzytelności min. odpis umowy cesji wierzytelności. Same dowody wpłaty na rzecz GetBack nie potwierdzają wygaśnięcia zobowiązania wobec banku, na rzecz którego komornik prowadzi egzekucję.

Aby zatrzymać egzekucję po spłacie długu, powinieneś wykonać pewne kroki.

Po pierwsze: zwrócić się do komornika (możesz to zrobić, wykonując telefon do jego kancelarii) z zapytaniem, co dzieje się w sprawie i dlaczego postępowanie nie zostało umorzone, skoro bank odsprzedał dochodzoną przez komornika wierzytelność firmie windykacyjnej.

Wcześniej dla potwierdzenia tego faktu warto skontaktować się bankiem i pytać, dlaczego nie został cofnięty wniosek egzekucyjny, skoro dług został przez bank zbyty na rzecz GetBack.

Cesja wierzytelności, a dalsza egzekucja z wniosku pierwotnego wierzyciela

Co jednak radzę jeszcze zrobić, to dokładnie przestudiować otrzymane od firmy windykacyjnej GetBack dokumenty. Co prawda właśnie do tej firmy, jak wspominasz, dokonałeś spłaty długu i mam nadzieje, że przed pierwszym przelewem zapoznałeś się z umową cesji wierzytelności, sprawdzając, czy  wszystkie dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL) zamieszczone w umowie zgadzają się z twoimi danymi.

Jeżeli umowa cesji wierzytelności wskazuje bezpośrednio na twoją osobę i dotyczy twojego długu względem banku, na rzecz którego komornik prowadzi egzekucję, a podjęte kroki (kontakt z komornikiem i bankiem) nie przyniosą umorzenia postępowania egzekucyjnego, zasadne będzie podjęcie kroków prawnych.

Powództwo przeciwegzekucyjne – komornik kontynuuje egzekucję na rzecz nieuprawnionego podmiotu

Co do zasady, kiedy egzekucja prowadzona jest na rzecz nieuprawnionego podmiotu, dłużnikowi przysługuje powództwo przeciwegzekucyjne,  o którym mowa w art. 840 kpc.

W myśl regulacjom zawartym w niniejszym przepisie:

Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia także wówczas, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

Jednakże nam zależy na czasie. Chcemy umorzenia postępowania egzekucyjnego już teraz, dlatego  uważam, że sprawę można próbować rozwiązać: składając skargę na czynność komornika.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga na czynność komornika – egzekucja po spłacie długu

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 767 § 1 kpc.  na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Jednakże, jak zostało wskazane w dalszej części przepisu (§ 5), skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia.

O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Nie trać więc czasu, lecz zacznij już dziś wyjaśniać kwestię sprzedaży twojego długu, tak by na dniach móc złożyć skargę na czynność komornika.

Musisz zdawać sobie sprawę, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulują, iż skarga na komornika powinna zostać złożona w terminie tygodnia od dnia, w którym czynność komornika została dokonana, (tak przepis art. 767 § 4).

Jeśli termin ten w twoim przypadku został naruszony, należy złożyć wniosek o jego przywrócenie, podnosząc, iż w ostatnim czasie (podać datę) wystąpiłeś do komornika, wnosząc o umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na zmianę wierzyciela i spłatę długu do rąk firmy, która nabyła wierzytelność.

Do skargi na czynność komornika dołączyć należy odpis umowy cesji wierzytelności (jeśli nie jesteś w jej posiadaniu, skontaktuj się z GetBack i poproś o jej doręczenie np. mailem), zawiadomienie o przelewie wierzytelności oraz inne dokumenty świadczące o tym, że bank na wniosek, którego prowadzona jest egzekucja, zbył przysługującą mu wobec ciebie wierzytelność na rzecz GetBack.

Mam nadzieje, że skarga na czynność komornika przyniesie oczekiwany efekt i komornik w niedługim czasie umorzy postępowanie egzekucyjne. Musisz jednak sam zająć się sprawą. Wierzę, że dasz sobie ze wszystkim radę! Życzę powodzenia!

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze