Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek do wierzyciela

Forum prawneKategoria: DługiJak napisać wniosek o umorzenie odsetek do wierzyciela
Karol P. zapytał 4 lata temu

Jak umorzyć odsetki u wierzyciela? chcę spłacić kwotę główną zadłużenia, ale odsetek już nie, bo jest tego zbyt duża kwota i nie jestem w stanie jej spłacić. Czy mam szansę na umorzenie odsetek u wierzyciela? proszę o pomoc: jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 lata temu

Zaciągnięcie pożyczki zawsze wiąże się z terminową jej spłatą, jeśli pożyczkobiorca terminu nie dotrzyma, wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki karne tzw. „odsetki ustawowe za opóźnienie”, które to wylicza się w skali procentowej.

Odsetki karne to coś w rodzaju zadośćuczynienia dla wierzyciela, który nie doczekał się terminowego zwrotu pożyczonych pieniędzy. W tym miejscu warto przytoczyć przepis z Kodeksu Cywilnego, który daje wierzycielowi możliwość naliczenia odsetek karnych:

Art. 481. Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Jeśli w umowie pożyczki wierzyciel nie określił wysokości karnych odsetek za brak spłaty pożyczki w terminie, zastosowanie ma poniższy przepis:

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

§ 2[1]. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Jak widzisz, przepisy prawo jasno określają maksymalną wysokość karnych odsetek, a więc firma pożyczkowa czy inny wierzyciel, nie mogą naliczać odsetek wyższych niż te, które przewiduje ustawa. Przy kalkulacji wysokości odsetek, najważniejsze znaczenie ma rzecz jasna kwota długu i okres opóźnienia spłaty długu.

Wierzyciel ma prawo naliczać odsetki już od pierwszego dnia opóźnienia, a więc pierwszego dnia po upływie ustalonego terminu płatności, natomiast zakończenie naliczania odsetek powinno mieć miejsce w dniu spłaty zobowiązania.

Odsetki za opóźnienie i odsetki kapitałowe

Firmy pożyczkowe oraz inni wierzyciele mogą naliczać i zazwyczaj naliczają dwa rodzaje odsetek:

  • Odsetki kapitałowe – a więc odsetki, które nalicza się od kwoty zadłużenia, wyjątkiem od reguły są pierwsze pożyczki zaciągane w firmie pożyczkowej.
  • Odsetki za opóźnienie – a więc odsetki, które wynikają z nieuregulowania na czas zobowiązania w części lub w całości. Na ten rok wysokość karnych odsetek za opóźnienie w spłacie wynosi 7% do 14%.

Czy można umorzyć odsetki?

Oczywiście, że jest taka szansa, w celu umorzenia odsetek, należy złożyć u wierzyciela wniosek o umorzenie odsetek. Najważniejsze we wniosku będzie uzasadnienie swojej prośby, którą składamy do wierzyciela.

Najczęstszymi powodami niemożności wywiązania się ze spłaty odsetek czy to za opóźnienie w spłacie, czy odsetek kapitałowych jest:

  • choroba,
  • wypadek,
  • utrata pracy,
  • inne zdarzenie losowe.

Warto, a nawet trzeba do wniosku o umorzenie odsetek, dołączyć dokumenty potwierdzające to, co w uzasadnieniu wniosku napisaliśmy. Jeśli więc straciłeś pracę, to z wnioskiem wyślij kopie wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli powodem niewypłacalności była choroba, to dołącz kopie dokumentu ze szpitala itd.

Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

Aby pismo sprostało wymaganiom, jakie stawiają wierzyciele (np. firmy pożyczkowe), musi zawierać szereg obowiązkowych informacji. Wzór pisma, który przygotowaliśmy, jest sprawdzony i wielokrotnie przetestowany.

Wystarczy więc, że pobierzesz wzór pisma o umorzenie odsetek, wydrukujesz go, wypełnisz i wyślesz do firmy pożyczkowej lub innego wierzyciela, u którego starasz się o umorzenie karnych odsetek.

Prośba o umorzenie odsetek – wzór

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie lokalnej firmy pożyczkowej lub listownie na adres siedziby wierzyciela. Warto wiedzieć, że wniosek należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Każdy wniosek o umorzenie odsetek rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego okres oczekiwania na odpowiedź raz jest dłuższy, a raz krótszy. Uzbrój się więc w cierpliwość i trzymaj kciuki na pozytywną odpowiedź.

Maksymalny okres, w jakim wierzyciel powinien przesłać Ci odpowiedziedź – to jeden miesiąc, a w przypadku spraw wyjątkowo skomplikowanych – są to dwa miesiące.

A jeśli zdarzy się, że wierzyciel (pożyczkodawca) odeśle wniosek o umorzenie odsetek z powodu braku wymaganych danych, dłużnik musi braki natychmiast uzupełnić i odesłać w ciągu 7 dni z powrotem do wierzyciela, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony w normalnym trybie.

A co jeśli wierzyciel nie godzi się na umorzenie odsetek?

Wtedy należy wziąć pod uwagę podpisanie ugody z wierzycielem na ratalną spłatę zadłużenia w ratach odpowiadających sytuacji materialno-finansowej dłużnika. Dłużnik może więc wnioskować o rozłożenie długu na raty, wysyłając do wierzyciela poniższy wniosek:

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Wniosek-o-rozłożenie-długu-na-raty

Wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór

Jeśli Twój dług to chwilówka, to zachęcam do złożenia dedykowanego wniosku o rozłożenie chwilówki na raty, który możesz pobrać tutaj:

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Wybrane specjalnie dla Ciebie: