Przedawnienie odsetek od pożyczki i kredytu [PORADNIK] 2022

Dziś omówimy przedawnienie odsetek od pożyczki i kredytu. Nieuregulowana pożyczka, czy spłacony z opóźnieniem kredyt nakłada na pożyczkobiorcę obowiązek uregulowania naliczonych przez bank odsetek. Jednakże w polskim systemie prawnym wszelkie zobowiązania pieniężne ulegają przedawnieniu.

Przedawnienie to nic innego jak termin ważności długu. Kiedy dochodzi do upływu terminu przedawnienia zobowiązania, dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty względem swojego wierzyciela.

W praktyce pomimo tego, że zobowiązanie (roszczenie) nie wygasło, wierzyciel traci wszelkie możliwości prawne do wyegzekwowania od dłużnika spłaty długu. 

Przedawnienie roszczeń – obowiązujące terminy po nowelizacji kodeksu cywilnego

Ustawa kodeks cywilny reguluje różne terminy przedawnienia roszczeń. Jedne zobowiązania przedawniają się po sześciu latach bezczynności wierzyciela, inne po trzech latach, a jeszcze inne po roku.

Oprócz roszczenia głównego przedawnieniu ulegają również roszczenia uboczne, czyli odsetki.

Jak wskazuje art. 118 kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Przedawnienie odsetek od pożyczki i kredytu

przedawnienie-odsetek

Z powyżej cytowanego przepisu wynika, że co do zasady odsetki przedawniają się z upływem lat trzech – będzie to najdłuższy termin przedawnienia odsetek. Należy dodać, że odsetki nie mogą przedawniać się później niż samo roszczenie główne.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie rozpoznawanej pod sygnaturą akt III CZP 42/2004 wskazał, że roszczenie o zapłatę z tytułu sprzedaży energii elektrycznej przedawni się z okresem dwóch lat, bo usługa została sprzedana w ramach działalności przedsiębiorcy. Faktura nie została uregulowana w terminie. Narosły odsetki za opóźnienie.

Jeżeli wierzyciel w ciągu dwóch lat od terminu płatności nie rozpocznie windykacji na drodze sądowej, to jego roszczenie się przedawni. Wówczas przedawnieniu ulegną też odsetki, mimo że zgodnie z art. 118 termin przedawnienia odsetek wynosi trzy lata.

Jeśli więc doszło do przedawnienia roszczenia głównego – roszczenie o odsetki od tego zobowiązania również się przedawniło, pomimo że nie upłynął jeszcze ogólny trzyletni termin przedawnienia odsetek od należności głównej.

Tożsama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku długów pochodzących z rachunku bankowego tj. nieuregulowany debet na rachunku. Tu odsetki przedawnią się wraz z przedawnieniem roszczenia głównego, czyli już po dwóch latach bezczynności wierzyciela.

Przedawnienie odsetek od pożyczki bankowej i pożyczki prywatnej

Pożyczka zaciągnięta w firmie pożyczkowej lub banku ulega przedawnieniu po trzech latach. Natomiast pożyczka prywatna przedawni się dopiero z upływem lat sześciu, licząc od dnia wymagalności jej spłaty.

Termin przedawnienia odsetek dla obu pożyczek będzie jednak taki sam i wyniesie trzy lata.

Przedawnienie odsetek zasądzonych przez sąd

Jeżeli roszczenie o zapłatę pożyczki/kredytu zostanie potwierdzone przez sąd wyrokiem bądź nakazem zapłaty i jego termin przedawnienia przedłuży się automatycznie do lat sześciu, to termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odsetek nie ulegnie zmianie i w dalszym ciągu wynosić będzie lat trzy.

Powyższe wynika z regulacji art. 125 kodeksu cywilnego, w brzmieniu:

“roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat”.

 Przerwanie biegu terminu przedawnienia odsetek

Trzyletni bieg terminu przedawnienia odsetek może zostać przez wierzyciela przerwany. Wystarczy, że raz na trzy lata wierzyciel złoży do komornika wniosek o ich egzekucję, by termin przedawnienia roszczenia o odsetki rozpoczął swój bieg na nowo.

Do przerwania biegu terminu przedawnienia odsetek dojdzie również przez każdą czynność:

  • przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji – tak art. 123 kodeksu cywilnego.

Jak liczyć przedawnienie odsetek?

Odsetki przedawniają się dla każdego dnia osobno. A przy liczeniu upływu terminu przedawniani roszczenia jeden rok traktuje się jako 365 dni.

Odsetki przedawniać będą się każdorazowo po 1095 dniach.

Dla przykładu:

Odsetki za 5 marca 2010 roku przedawnią się z upływem 5 marca 2013 roku, odsetki za 3 marca 2015 roku przedawnią się z upływem 3 marca 2018 roku.

Jak bronić się przed zapłatą przedawnionych odsetek

Dłużnik nie musi płacić przedawnionych odsetek. W sytuacji, kiedy wierzyciel będzie żądał zapłaty odsetek przedawnionych, dłużnik może wystosować do niego pismo z żądaniem zaprzestania dalszej windykacji.

Niestety dość często dochodzi do sytuacji, kiedy banki odsprzedają swoje wierzytelności pochodzące z nieuregulowanych kredytów i pożyczek firmom windykacyjnym, które w różny sposób starają się przekonać dłużników, do uregulowania przedawnionych długów.  Zdarza się, że sprawa przedawnionego długu trafia do komornika.

Dłużnik ma szansę uchronić się przed egzekucją przedawnionych odsetek i przedawnionych należności głównych składając powództwo przeciwegzekucyjne.

Podsumowując

Odsetki, jako roszczenie uboczne do roszczenia głównego przedawniają się z upływem lat trzech.

Jeśli po wypowiedzeniu umowy kredytu lub powstaniu zaległości i naliczeniu odsetek od kredytu, lub pożyczki przez trzy lata bank, lub jego następca prawny pozostanie bezczynny w drodze do odzyskania swojej należności, tzn. nie podejmie kroków, o których mowa w art. 123 kc., wówczas dochodzi do przedawnienia roszczenia.

Upływ terminu przedawnienia daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od obowiązku zapłaty.

Przedawnione odsetki nie mogą być dochodzone w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Roszczenie o zapłatę przedawnionych odsetek powinno zostać przez sąd oddalone. Natomiast wniosek wierzyciela o egzekucję przedawnionego długu nie powinien zostać przez komornika przyjęty – organ egzekucyjny powinien odmówić wszczęcia postępowania co do przedawnionej części długu.

Jeżeli doszłoby do egzekucji przedawnionych roszczeń, dłużnik powinien wytoczyć powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części, w jakiej roszczenie to jest przedawnione.

Z pewnością może Ci się przydać:

Podanie o umorzenie odsetek

Prośba o umorzenie odsetek – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze