Ile komornik może ZAJĄĆ z pensji, konta, emerytury, renty, zasiłku…

Dziś odpowiadam na pytania: ile komornik może zabrać z pensji, konta bankowego, emerytury, renty, zasiłku, umowy zlecenie, zasiłku, premii itd. Są to najczęstsze zapytania, jakie do mnie kierujecie, stąd pomysł na taki poradnikowy artykuł! Mam nadzieję, że przypadnie on Wam do gustu, zapraszam do lektury!

Wiele osób, które muszą poddać się komorniczej egzekucji, nadal ma problem z określeniem, ile na poczet długu u wierzyciela zostanie im odebrane z pensji, renty czy z działalności gospodarczej. Trzeba wiedzieć, że przede wszystkim komornik to funkcjonariusz publiczny, urzędnik, który działa z ramienia sądu, a więc jego działania są ograniczone prawem.

ile-komornik-może-zająć-z
Zobacz, ile komornik może zająć z pensji, emerytury, renty, konta bankowego, zwolnienia lekarskiego, zwrotu podatku itd.

Jednakże inne przepisy stosuje się do osób pracujących na umowę o pracę i pobierających z tego tytułu wynagrodzenia, a inne dla osób pracujących na umowę zlecenie czy będących już na emeryturze.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Kwota zajęcia komorniczego z pensji osoby pracującej na umowę o pracę jest ustalona od górnie i procentowo. Ustawowo komornik może zająć do 50% pensji w wypadku długów niealimentacyjnych lub do 60% w wypłaty w przypadku długów alimentacyjnych. Ale ustanowiono kwotę wolną od potrąceń.

Artykuł 87 Kodeksu pracy mówi jasno, że „wolna od potrąceń jest kwota (…) minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie jest to kwota 2250 zł brutto, co jest równe 1634 złote netto. Oznacza to, że wszystkie osoby, które tyle zarabiają, są zwolnione z potrąceń komorniczych. A jeśli zarabiają więcej, to komornik zabiera nadwyżkę od tej kwoty.

Ile komornik może zabrać z umowy zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa zawarta na mocy prawa cywilnego, a nie prawa pracy, dlatego tutaj stosuje się różne przepisy w zależności od tego, czy taka umowa zlecenie jest tylko dodatkowym wynagrodzeniem dla dłużnika, czy też jest jego podstawowym źródłem utrzymania.

Co do zasady komornik może zabrać z umowy zlecenie całą kwotę zarobioną w ten sposób. Chyba że dłużnik wykaże, że jest to umowa powtarzalna i jest jego jedynym dochodem.

W wypadku, gdy jest to umowa zawierana regularnie, a dłużnik nie ma innego źródła utrzymania, stosuje się orzeczenie Sądu Najwyższego z 17 grudnia 1981 roku, mówiące, że: „Kwoty pobrane z tytułów wymienionych w artykule 833 paragraf 2 KPC. podlegające egzekucji z ograniczeniem wynikającym z odpowiedniego zastosowania artykułu 829 punkt 5 KPC.”.

Upraszczając, chodzi tu o to, że powtarzalną umowę zlecenie traktuje się jak wynagrodzenie z umowy o pracę i podlega ta umowa wtedy prawu pracy, które mówi o kwocie wolnej od potrąceń w wysokości minimalnej krajowej pensji, oraz ograniczeniu zajęcia komorniczego do 50 lub 60 procent w zależności od typu długu.

Jeśli komornik zajął Ci całe wynagrodzenie z umowy zlecenie, to pobierz poniższe oświadczenie i wyślij je do komornika:

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

oswiadczenie-dla-komornika-ze-umowa-zlecenie-to-jedyne-i-powtarzalne-zrodlo-dochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu

Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

Komornik w ramach egzekucji długu może zająć konto bankowe dłużnika, ale nie może zająć wszystkich środków, które się na nim znajdują. Ustalona jest kwota wolna od zajęcia komorniczego w wysokości 75% wartości minimalnego wynagrodzenia.

W roku 2018 kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym jest równa 1575 złotych. Oznacza to, że po zajęciu komorniczym ta właśnie kwota co miesiąc zostaje dłużnikowi do dyspozycji, a dopiero nadwyżka jest pobierana przez komornika na poczet spłaty długu.

Trzeba jednak wiedzieć, że saldo jest liczone każdego miesiąca osobno, a zatem każdego miesiąca komornik będzie pobierał nadwyżkę, jeśli taka wystąpi, a zostawi kwotę wolną od potrącenia na koncie bankowym.

Jednak komornik nie ma dostępu do informacji, z jakiego tytułu na konto wpływają środki, więc może dojść do pomyłek i zajęcia środków, które nie podlegają zajęciu komorniczemu. Wtedy takie błędy zgłasza się bezpośrednio do komornika wraz z dowodem, że zajęte środki nie podlegają takiemu zajęciu.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Ile komornik może zabrać z renty?

W wypadku renty komornik ma prawo do zajęcia 25% środków, które z tego tytułu pochodzą. Ale i tutaj mamy do czynienia z kwotą wolną od zajęcia w przypadku, gdy jest to renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub też z powodu częściowej niezdolności do pracy.

Dla osób na rencie z powodu całkowitej niezdolności do pracy jest to od 1 marca 2018 roku, kwota ta wynosi 772,35 złotych, czyli 75% z kwoty minimalnej renty, którą ustalono na kwotę 1029,80 zł po marcowej waloryzacji.

Natomiast w przypadków osób z orzeczoną częściową niezdolnością kwota wolna od zajęcia wynosi 579,27 złotych, ponieważ minimalna renta to 772,35 zł. Pozostałe środki komornik może zabrać na poczet spłaty długu.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Także osoby na emeryturze nie muszą się obawiać, że komornik z emerytury zabierze wszystko. Komornik ma prawo tylko do zajęcia kwoty 25% z kwoty otrzymywanej emerytury. Jednakże tutaj też została ustanowiona kwota wolna od zajęcia w wysokości 75% minimalnej emerytury.

Obecnie najniższa emerytura to 1029,80 zł, a zatem komornik może zająć z niej 257,45 złotych, a dłużnikowi zostanie 772,35 złotych. W wypadku wyższych emerytur komornik zajmuje po prostu 25% tej emerytury, zostawiając zawsze kwotę wolną.

Ile komornik może zabrać z zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy nie jest wypłacany przez pracodawcę, a już przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dlatego też podlega przepisom z Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku.

Wedle artykułu 140 z ww. Ustawy komornik z zasiłku chorobowego może zająć maksymalnie 25% zasiłku za długi niealimentacyjne oraz maksymalnie 60% zasiłku za długi alimentacyjne.

Jednakże tu też obowiązuje kwota wolna od potrąceń w wysokości 60% najniższej emerytury dla dłużników niealimentacyjnych i 50% najniższej emerytury dla dłużników alimentacyjnych. W 2018 roku najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł i od tej kwoty wylicza się kwotę wolną.

Ile komornik może zabrać z premii?

Warto wiedzieć, że premia, obojętnie z jakiego powodu została udzielona, czy jest to zwykła premia uznaniowa, czy też premia ze środkami „na wakacje” jest częścią składową wynagrodzenia za pracę i jest sumowana z podstawowym wynagrodzeniem za pracę.

Dopiero po zsumowaniu wynagrodzenia podstawowego i premii dokonuje się potrącenia komorniczego. Tutaj zastosowanie mają po prostu przepisy prawa pracy, gdzie zapisano, że kwota wolna od potrąceń jest równa minimalnemu wynagrodzeniu, oraz ogólne maksyma potrąceń w ujęciu procentowym: do 50% za długi niealimentacyjne i do 60% za długi alimentacyjne.

Ile komornik może zabrać ze zwrotu podatku?

Co do zasady komornik może zająć całą kwotę ze zwrotu podatku PIT. Ważne są jednak terminy wysłania zeznania podatkowego do US oraz data złożenia zajęcia komorniczego.

Jeżeli komornik zgłosi się do skarbówki o zajęcie nadpłaty podatku po złożeniu zeznania PIT, ale jeszcze przed wypłatą nadpłaty dłużnikowi na konto, wtedy taka kwota zwrotu zostaje wypłacona komornikowi w ramach egzekucji komorniczej.

Jeśli komornik złoży podanie o zajęcie nadpłaty, a ta została już wydana dłużnikowi, to w takiej sytuacji komornik może zająć inne składniki majątku dłużnika jak np. konto bankowe, na które mogła taka nadpłat wpłynąć i w ten sposób, tak czy owak, ją zająć.

Ile komornik może zabrać z najniższej krajowej?

Z najniższej krajowej komornik nie ma prawa nic zabrać! Obecnie najniższa krajowa pensja wynosi 2100 złotych brutto, czyli 1530 złotych netto. Jest to też ustawowo kwota wolna od potrąceń komorniczych. O czym mówi artykuł 87 KP. Natomiast zasada ta nie działa w wypadku dłużników niealimentacyjnych.

Dłużnicy alimentacyjni mogą liczyć na kwotę wolną od potrącenia w wysokości 612 złotych. Ponieważ najniższa kwota, jakiej komornik nie może zabrać takim dłużnikom to 40% z kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 840 złotych brutto, a 612 złotych netto.

Ile komornik może zabrać z działalności gospodarczej?

Niestety także dłużnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, komornik może dokonać zajęcia komorniczego na majątku firmowym. Wszystkie zasady egzekucji podano w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Zajęcie komornicze u osób prowadzących własną firmę odbywa się na zasadach podobnych jak przy zajęciu majątku osobistego. Oznacza to, że komornik może zająć konto firmowe.

Na tym koncie komornik może zająć środki już się na nim znajdujące, jak i te, które wpłyną po jego zajęciu na mocy nakazu zajęcia pieniędzy. Tutaj też komornik jest zobowiązany do pozostawienia na koncie firmowym do dyspozycji dłużnika kwoty ustawowo wolnej od zajęcia, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia brutto co w 2018 roku wynosi 1575 złotych w każdym miesiącu.

Ponieważ saldo konta kalkulowane jest co miesiąc i komornik co miesiąc zostawia kwotę wolną dla dłużnika, a resztę zajmuje. Jednakże w tej sytuacji można ubiegać się o wyłączenie spod egzekucji środków, które są potrzebne na wypłacenie pracownikom wynagrodzenia oraz opłaty za ZUS i do US.

Również majątek firmowy może podlegać zajęciu komorniczemu, ale wyłączone z niego są narzędzia oraz środki niezbędne do uzyskania przychodów, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych.

Ile komornik może zabrać ze zwolnienia lekarskiego?

Mimo że zasiłek L4 wypłacany jest w wysokości o 20% mniejszej niż wysokość standardowych dochodów, to i tak podlega on zajęciu komorniczemu. Obecnie 100% wynagrodzenia w ramach zasiłku L4 wypłacane jest tylko kobietom w ciąży oraz osobom, które uległy wypadkowi w drodze do pracy lub podczas pracy.

Zwolnienie lekarskie, czyli zasiłek chorobowy L4 podlega pod Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 roku.

W tej ustawie można też znaleźć zapisy o tym, ile może zająć komornik. Mówią o tym artykuły od 139 do 141. Komornik może zająć 60% wynagrodzenia z zasiłku, w wypadku długów alimentacyjnych. Ale jedynie 25%, gdy są to długi niealimentacyjne np. niespłacony kredyt.

Jednocześnie na mocy tej samej ustawy wyznaczono kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Jest to kwota 60% dla dłużników niealimentacyjnych i 50% dla dłużników alimentacyjnych liczone od kwoty minimalnej emerytury.

Podsumowanie

Podsumowując, można powiedzieć, że komornik ma prawo dokonać egzekucji komorniczej z każdego źródła dochodu, ale mimo wszystko, prawo broni też dłużników przed pozostaniem bez środków do życia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze

1 komentarz w “Ile komornik może ZAJĄĆ z pensji, konta, emerytury, renty, zasiłku…”
  1. Mam 805 zł netto renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, dostałem pismo od komornika o zajęciu renty (zajecie niealimentacyjne). Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego czyli jak by można było, to bardzo bym prosił o napisanie ile będzie wynosiło potracenie komornicze z mojej renty. Bo gdzieś czytałem, że kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 716 złotych.

Comments are closed.