Komornik zajął mi 25% emerytury, resztę ZUS przelewa na konto bankowe. Czy inny komornik ma prawo ściągać z konta bankowego należności z tytułu długu skoro jest to pozostałe 75% emerytury?


Egzekucja z emerytury i rachunku bankowego

Pana pytanie dotyczy tzw. zbiegu egzekucji, czyli sytuacji, gdy dłużnik ma kilku wierzycieli, którzy rozpoczęli proces egzekwowania należności. Komorników prowadzących egzekucje, obowiązują jednak pewne zasady. Do najważniejszych, należy przestrzeganie limitów zajęcia kwot oraz niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z tego samego składnika majątku.

Limity zajęcia – ile komornik może zabrać z emerytury?

W przypadku egzekucji z emerytury, limit ten określany jest w oparciu o kwotę minimalnej emerytury wyznaczonej na dany rok. Komornik jest zobowiązany pozostawić dłużnikowi 75% kwoty minimalnej emerytury. W 2018 r. najniższa emerytura wynosi 1000 zł brutto (853,84 zł netto). Kwota wolna od zajęcia wynosi więc 640,38 zł.

Komornik pobiera nadwyżkę nad tą kwotą, jednak nie może zając więcej niż 25% całej emerytury. Dlatego jeśli ktoś na rękę dostaje 2000 zł emerytury, komornik nie zajmie 1359,62 zł, tylko maksymalnie 500 zł.

Zbieg egzekucji

W przypadku zbiegu egzekucji, istotne jest to, czy komornicy egzekwują należności z tych samych przedmiotów lub świadczeń, czy też z różnych. Jeśli z tych samych – jest to niedopuszczalne. Niestety, w drugim przypadku, jest to możliwe. Komornicy mają prawo dochodzić należności z różnych składników majątku. I najczęściej to czynią.

Jeden komornik z powodzeniem może więc zająć dopuszczalną część Twojej emerytury, podczas gdy drugi komornik, w tym samym czasie, zajmie Twój rachunek bankowy. A tam przecież trafia, pozostała po zajęciu, część emerytury.

Jak walczyć z podwójną egzekucją?

Pamiętaj, że zgodnie z art. 799 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik ma obowiązek prowadzić egzekucje w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika. Jeśli w Twoim przypadku taka sytuacja się urzeczywistni, masz kilka wyjść ratunkowych.

Po pierwsze, możesz złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji ze wskazanego składnika majątku. Wierzyciele zazwyczaj wnoszą we wniosku egzekucyjnym, o ściąganie należności ze wszystkich składników majątku dłużnika.

Dlatego, dopóki nie zasygnalizujesz, że pobieranie należności zarówno z emerytury, jak i konta bankowego, na którą trafia jej pozostała część, jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem, komornicy dalej będą prowadzić swoje działania.

Jeśli to nie poskutkuje, drugim wyjściem jest złożenie skargi na czynności komornika. Uzasadnieniem dla takiej skargi, może być właśnie nieuwzględnienie wniosku o wyłączenie z egzekucji wskazanego składnika majątku.

Skargę składasz u swojego komornika, który w ciągu 3 dni ją rozpatruje i podejmuje decyzje o jej uznaniu albo odrzuceniu. W razie odrzucenia, komornik ma obowiązek przekazać ją do sądu rejonowego wraz z aktami sprawy.

Podsumowanie

Odpowiadając na Twoje pytanie, komornicy mogą zająć zarówno część twojej emerytury, jak i rachunek bankowy jednocześnie. Nie ma znaczenia, że kwota która co miesiąc zasila konto bankowe, pochodzi z już uszczuplonej o kwotę należności emerytury.

Posiadasz jednak narzędzia, by skutecznie walczyć z takim stanem rzeczy, w postaci wniosku o wyłączenie spod egzekucji składnika majątku, oraz skargi na czynności komornika.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Wybrane specjalnie dla Ciebie: