Jak napisać podanie do MOPS o dożywienie WZÓR do wypełnienia

Jak napisać podanie do MOPS o dożywienie? Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach czy żłobkach to jedno z zadań własnych MOPS. Aby ubiegać się o taką pomoc, rodzic musi przygotować wniosek i wymaganą dokumentację. Dofinansowanie obiadów w szkole przyznawane jest rodzinom, które spełniają określone kryteria.

Wstęp

Jak napisać podanie o obiady szkolne? aby pismo o przyznanie pomocy było skuteczne i wywołało określony skutek – musi przede wszystkim spełniać wszystkie formalne wymogi. Dlatego postanowiliśmy przygotować gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie do MOPS o dożywienie wzór

Program dożywiania dzieci

Rządowy program dożywiania dzieci, realizowany w kraju od wielu lat, przyjmuje różne nazwy. Obowiązujący obecnie program “Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci i uczniów, jak i osób starszych.

Celem programu jest zapewnienie posiłku osobom, będącym członkami rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Z założenia, przyznanie pomocy przez gminny ośrodek pomocy społecznej ma prowadzić do:

 • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
 • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Kto może skorzystać z programu dożywiania dzieci?

Programy dożywiania dzieci w szkołach kierowane są do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej oraz spełniających warunki otrzymania takiej pomocy, określone  w ustawie o pomocy społecznej.

Na chwilę obecną, kryterium wsparcia rodzin w formie dożywiania wynosi:

 • 792 zł dla osoby w rodzinie,
 • 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Przed przyznaniem pomocy w formie dofinansowania obiadów przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie sytuacji:

 • osobistej,
 • rodzinnej, 
 • dochodowej,
 • majątkowej osób lub rodzin. 

W niektórych, szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioskodawca niespełniający wymagań może otrzymać dofinansowanie obiadów w szkole, jeśli odpowiedni wniosek w tej sprawie złoży dyrektor szkoły czy przedszkola.

Przyznanie pomocy w takim trybie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej ani ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono takiego wsparcia, nie może przekroczyć jednak 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie danego miasta w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Jak napisać podanie do MOPS o obiady?

Podanie do MOPS o obiady w szkole

Podanie do MOPSu o obiady w szkole koniecznie należy sporządzić w formie pisemnej. Wniosek, stanowi więc pisemną prośbę o przyznanie zasiłku celowego w formie dofinansowania obiadów w szkole.

W przygotowaniu takiego pisma pomocny jest przygotowany przez nas wzór podania do MOPS o dożywianie, który wypełnia się między innymi takimi danymi, jak:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane dzieci, które mają otrzymywać obiady w szkole,
 • uzupełnienie oświadczenia woli: Zwracam się z prośbą […]

Jak napisać podanie o dofinansowanie obiadów w szkole? W takim piśmie bardzo istotne jest uzasadnienie prośby o dożywienie. Należy opisać zatem sytuację materialną, rodzinną, zdrowotną czy zawodową, wskazując na brak możliwości samodzielnego opłacenia obiadów w szkole.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o dożywianie może zawierać więc między innymi informacje o wysokości dochodów w przeliczeniu na członka rodziny. Pismo wymaga również złożenia oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Załączniki do wniosku o dożywienie z MOPS

Sam wniosek o dożywienie z MOPS nie wystarczy, gdyż wszelkie informacje ujęte w takim piśmie muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

W zależności więc od tego, jaka jest nasza sytuacja finansowa i życiowa przytoczona we wniosku,aby otrzymać przyznanie pomocy, trzeba będzie dostarczyć wymagane załączniki i mogą to być np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) wraz z wyszczególnieniem, czy występuje zajęcie komornicze – w przypadku osób zatrudnionych,
 • zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku, decyzja przyznająca zasiłek dla bezrobotnych oraz odcinek wypłaty zasiłku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – w przypadku osób bezrobotnych,
 • zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, decyzja poświadczająca fakt zarejestrowania lub karta bezrobotnego – w przypadku osób bezrobotnych,
 • odcinek renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub decyzja przyznająca zasiłek pielęgnacyjny – w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • odcinek emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – w przypadku emerytów,
 • oświadczenie o pracy dorywczej oraz kwocie dochodu z miesiąca poprzedzającego – w przypadku osób, które nie mają stałego źródła dochodu,
 • odcinek zapłaty ubezpieczenia KRUS z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku – w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą,
 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, 
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuację nauki – dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się (zwłaszcza pełnoletniej),
 • kopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – w przypadku osób, które mają przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • wyrok sądowy lub odcinek alimentów z miesiąca poprzedzającego wniosek – w przypadku zasądzonych alimentów na dzieci,
 • decyzja o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych za okres poprzedzający złożenie wniosku – w przypadku osób otrzymujących świadczenie rodzinne.

Aby ułatwić Ci otrzymanie pomocy, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór podania do MOPS, który pobierzesz na początku artykułu.

Podsumowanie

Złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej w formie dożywiania dzieci ogranicza się jedynie do złożenia stosownego pisma u pracownika socjalnego.

Podanie do opieki społecznej o dofinansowanie żywienia mojego dziecka w formie gorących posiłków i sposób rozpatrywania dyktuje wprost kodeks postępowania administracyjnego.

Trzeba też liczyć się z tym, że podanie nieprawdziwych informacji może skutkować dla rodzica lub opiekuna prawnego pewnymi konsekwencjami.

Wniosek do opieki społecznej powinien przyjąć formę pisemną, a w jego treści powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy, umożliwiające pracownikowi społecznemu jego rozpatrzenie.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze