Jak odzyskać pieniądze od koleżanki? 3 sposoby!

Jak odzyskać pieniądze od koleżanki? zapłaciłam za działkę, a teraz nie chcą podpisać aktu notarialnego. We wrześniu 2018 roku wykonałam przelew na konto „dobrej koleżanki” za zakup działki. Jej zależało na sprzedaży, bo chciała kupić mieszkanie, a ja mogłam kupić jej działkę. Umówiłyśmy się, że spiszemy umowę i akt notarialny, ale niestety do dzisiaj mimo wielu prób umówienia się u notariusza, nie został spisany akt notarialny.

Co mogę w tej sytuacji zrobić? Wszelkie próby rozwiązania tego nie przynoszą skutku. Koleżanka nie che podpisać aktu notarialnego i nie che zwrócić pieniędzy. Czy mogę iść z tym do sądu? Co zawrzeć w pozwie?


Jak odzyskać pieniądze od koleżanki?

jak-odzyskac-pieniadze-od-kolezanki

Witaj, okoliczności które podnosisz, wskazują na to, że doszło do oszustwa. Bez wątpienia zostałaś umyślnie wprowadzona w błąd i chyba jesteś tego świadoma, bo od września 2018 roku upłynęło wystarczająco dużo czasu, byś mogła właściwie ocenić intencję byłej koleżanki.

Nic więc dziwnego, że chcesz działać dalej, bo skoro ta uchyla się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki od wielu miesięcy, to trudno dalej żyć w złudzeniu, że do transakcji może w przyszłości dojść.

Jednak głowa do góry!

Masz możliwość odzyskania wpłaconych pieniędzy. Zaistniałą sytuację można rozważać zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa karnego. Dlatego poniżej napiszę ci, w jaki sposób możesz żądać zwrotu wyłudzonych przez koleżankę pieniędzy na drodze postępowania cywilnego, oraz wskaże ci możliwość pociągnięcia koleżanki do odpowiedzialności karnej.

Uchylanie się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, czyli jak odzyskać wpłacone pieniądze?

Niestety nie piszesz nic o umowie przedwstępnej. Przyjmuję zatem, że wasze ustalenia były wyłącznie ustne. Masz jednak łatwość udowodnienia, że pieniądze zostały koleżance przekazane, posiadasz bowiem dowód w postaci przelewu.

O umowie przedwstępnej traktuje art. 389 i następne kodeksu cywilnego. Z regulacji zawartych w przedmiotowych artykułach wynika, że umowa przedwstępna kupna-sprzedaży nieruchomości, nie musi przybrać żadnej formy szczególnej, choć wiadomo, że dla bezpieczeństwa umowa w każdej sprawie powinna być uregulowana na papierze.

Skoro ustawodawca dopuścił również ustną formę umowy przedwstępnej, to posiadasz szereg uprawnień, w tym możliwość żądania zwrotu uiszczonej kwoty.

Pozew o zwrot wpłaconej zaliczki, a bezpodstawne wzbogacenie

Aby odzyskać pieniądze przed złożeniem pozwu do sądu, musisz przesłać koleżance wezwanie do zwrotu wpłaconej sumy, wyznaczając krótki termin, oraz wskazując na okoliczność uchylenia się przez nią od obowiązku zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej działki.

Wezwanie do zwrotu pieniędzy należy dla celów dowodowych przesłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. I dopiero po upływie wyznaczonego terminu do zwrotu całej kwoty, możesz zabrać się do przygotowania pozwu.

Pozew o zapłatę, jak napisać?

Jak już wielokrotnie podnosiłam w odpowiedziach na zapytania naszych czytelników, wygodną formą dochodzenia roszczeń o zapłatę jest postępowanie upominawcze.

Pozew w postępowaniu upominawczym należy złożyć na formularzu urzędowym i w podanych rubrykach wpisać swoje dane wraz z numerem PESEL oraz dane pozwanego (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania), żądaną kwotę, oraz wnieść o zasądzenie kosztów postępowania.

Na uzasadnienie pozwu możesz wskazać, iż pozwana nie wywiązała się z ustnych postanowień umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży działki z września 2018 roku i do chwili obecnej nie zwróciła ci części uiszczonej zapłaty, przez co stała się bezpodstawnie wzbogacona.

Jako załącznik do pozwu i dowód w sprawie dołączyć należy wydruk z konta bankowego świadczący o dokonanym przelewie oraz dowód doręczenia wezwania do zwrotu wpłaconej kwoty.

O bezpodstawnym wzbogaceniu przeczytać możesz w art. 405 i następnych kc. Pamiętaj, że roszczenia z tytułu umowy przedwstępnej ulegają przedawnieniu z upływem roku, zacznij więc działać, nim koleżanka drugi raz wyprowadzi cię na manowce.

Zadatek – żądanie zwrotu podwójnej kwoty

Odnośnie roszczenia o zwrot pieniędzy chcę jeszcze dodać, że prawo polskie reguluje dwie różne instytucje – zaliczka i zadatek.

Tak, więc jeśli w tytule przelewu zaznaczyłaś, że wpłata stanowiła zadatek, zastosowanie znajdzie art. 394 kc., z którego wynika, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego, albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Jeżeli więc twoja wpłata zastała nazwana jako zadatek na poczet przyszłej zapłaty, masz możliwość dochodzenia przed sądem zwrotu podwójnej kwoty.

W tym przypadku, dla bezpieczeństwa procesowego przed złożeniem pozwu o zwrot pieniędzy, możesz wysłać koleżance żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej w wyznaczonym krótkim terminie, lub zwrotu w tym samym terminie zadatku w podwójnej wysokości.

Wyłudzenie pieniędzy, a odpowiedzialność karna

Jednakże tak jak napisałam na samym wstępie, wydaje mi się, że działanie podjęte przez twoją byłą już koleżankę wyczerpują znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 286 § 1 kodeksu karnego w brzmieniu:

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Masz więc możliwość złożenia zawiadomienia na Policję. Być może w ten sposób szybciej odzyskasz pieniądze od koleżanki.

Pamiętaj bowiem, że wizja ewentualnej odpowiedzialności karnej może korzystnie wpłynąć na osobę, która umyślnie wykorzystała swoją sytuację i wzbogaciła się kosztem ciebie, niż pozew w postępowaniu cywilnym. Zastanów się więc, czy ta osoba chętniej zwróci ci pieniądze, kiedy sprawą zajmie się Policja, czy też w ten sam sposób zadziała na nią nakaz zapłaty wydany przez sąd w postępowaniu cywilnym.

Mam nadzieje jednak, że, tak czy inaczej, szybko i bez problemów odzyskasz pieniądze, które wpłaciłaś na poczet zakupu działki. Powodzenia!

Zachęcam Cię do przeczytania poniższych artykułów, które mogą jeszcze bardziej pomóc Ci zrozumieć kwestię i sposoby odzyskania pieniędzy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze