Ustna umowa pożyczki – jak odzyskać pieniądze? [+WZÓR]

Piszę do Pani, ponieważ mam problem z odzyskaniem pieniędzy, które pożyczyłem na podstawie ustnej umowy pożyczki. W tamtym roku pożyczyłem znajomemu 11 000 zł, umowa ustna pożyczki określała spłatę długu po 3 miesiącach, minął prawie rok i ani pieniędzy, ani kontaktu.

Nie wiem, dlaczego nie podpisałem z nim umowy pożyczki na piśmie, tylko zgodziłem się pożyczyć pieniądze bez umowy, teraz żałuję. Jedynym dowodem przekazania pieniędzy znajomemu był przelew bankowy, mam wydrukowane potwierdzenie.

Chciałbym, żeby mi Pani podpowiedziała jakie kroki podjąć, by odzyskać pożyczone znajomemu pieniądze? czy mogę wysłać wezwanie do zapłaty, gdy umowa pożyczki była ustna? kiedy umowa pożyczki jest nieważna? i jak wygląda pozew o zapłatę z umowy ustnej?


Dzień dobry, z doświadczenia wiem, że pożyczanie pieniędzy w gronie znajomych bywa główną przyczyną rozpadu znajomości. Problem z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy zdarza się dość często, bez względu na wysokość pożyczki oraz fakt, czy pożyczka odbyła się na tzw. umowę ustną, czy też strony podpisały stosowną pisemną umowę pożyczki.

Martwisz się, że brak pisemnej umowy pożyczki zamyka ci drogę do odzyskania pieniążków. Nie masz racji!

Już teraz napiszę, iż nie musisz tracić głowy. Masz dowód zawarcia ustnej umowy pożyczki pieniędzy w postaci przelewu z rachunku bankowego i na tej podstawie odzyskasz pożyczone pieniądze.

Pożyczka pieniędzy bez umowy, a szansa na odzyskanie pieniędzy w sądzie

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Jeżeli zatem zdecydujesz się na dochodzenie swych roszczeń na drodze postępowania cywilnego, zobowiązany będziesz przedłożyć sądowi dowody na poparcie swych twierdzeń, a więc fakt zawarcia umowy pożyczki pieniędzy z obowiązkiem zwrotu.

Przed sądem będziesz musiał wykazać, że rzeczywiście przekazałeś koledze pieniążki w kwocie 11 000 zł na podstawie ustnej umowy pożyczki między Wami.

Co prawda z art. 720 § kc. wynika, iż umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Ty nie zawarłeś z kolegą takowej umowy, nie stawia cię to jednak od razu na straconej pozycji, bowiem zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 74 § 1 i 2 kc. zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej umowy pożyczki, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą, albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

Jak widzisz masz szansę domagać się przez sąd zasądzenia należności wynikającej z ustnej umowy pożyczki przekładając na potwierdzenie jej zawarcia dowód w postaci dokonanego przelewu.

Wypowiedzenie ustnej umowy pożyczki

Skoro nie posiadasz umowy pożyczki trudno ci będzie wykazać przed sądem, czy termin jest zwrotu już upłynął i czy w ogóle został zastrzeżony. Dlatego radzę ci przesłać do byłego kolegi pismo z wypowiedzeniem ustnej umowy pożyczki.

Zgodnie z art. 723 kc jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Powyższe daje ci uprawnienie przymusowego dochodzenia zwrotu pożyczonej kwoty po upływie sześciu tygodni od dnia odebrania przez pożyczkobiorcę wypowiedzenia umowy pożyczki.

Wypowiedzenie ustnej umowy pożyczki najlepiej dla celów dowodowych przesłać pożyczkobiorcy listem poleconym ze zwrotnymi potwierdzeniem odbioru.

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej – wzór

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej – wzór

Przedsądowe wezwanie do zwrotu pożyczki

Może zdarzyć się tak, że pomimo przypomnienia o obowiązku zwrotu pieniążków, twój były znajomy nadal będzie bierny w sprawie i nie nabierze zamiaru, by w końcu oddać ci pożyczone pieniądze.

Dlatego po bezskutecznym upływie owych sześciu tygodni od dnia kiedy korespondencja z pismem wypowiadającym umowę pożyczki zostanie przez niego odebrana, warto wysłać kolejne pismo, tym razem przedsądowe wezwanie do zwrotu pożyczonych pieniędzy (wezwanie do zapłaty) w określonym terminie (3, 7, 10, czy 14 dni) – pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wezwanie do zapłaty – wzór

Sprawa sądowa o zwrot pieniędzy z ustnej umowy pożyczki

Przyjmując, że i po tym czasie pożyczkobiorca nie zwróci ci pieniążków, uważam nie pozostanie ci nic innego niż skierowanie do sądu pozwu o zapłatę.

Pozew o zapłatę – wzór

Chcę jednak cię zapewnić, że nie masz czego się bać. Najmniej sformalizowaną i wymagającą formą dochodzenia roszczeń o zapłatę są sprawy prowadzone w postępowaniu upominawczym.

Dlatego jeśli nie chcesz iść od razu na otwarty bój, możesz wystąpić przeciwko koledze do sądu z pozwem o zapłatę w postępowaniu upominawczym.

Ten specjalny tryb rozpoznawania spraw, daje ci możliwość uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, który posiada taką samą moc prawną jak wyrok bez potrzeby fatygowania się do sądu i uczestniczenia w rozprawach.

Pozew w postępowaniu upominawczym, a ustna umowa pożyczki

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym sąd, a najczęściej referendarz sądowy rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron opierając wydane rozstrzygniecie na przedłożonych do pozwu przez powoda dokumentach.

Postępowanie upominawcze jest wygodne również z tego względu, że pozew o zapłatę możesz złożyć również w sądzie właściwym ze względu na własne miejsce zamieszkania.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, co do pożyczki ustnej w kwocie 11 000 zł rozpoznawać będzie Sąd Rejonowy (Wydział Cywilny). Wraz z wniesieniem pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 5 % dochodzonej należności, czyli 550 zł.

Masz jednak prawo żądać od pozwanego zwrotu kosztów postępowania, w tym opłaty od pozwu.

Jeżeli sąd orzeknie zgodnie z twoim pozwem, a pozwany nie wniesie sprzeciwu, zyskasz tytuł egzekucyjny, który po otrzymaniu klauzuli wykonalności stanowić będzie tytuł wykonawczy na podstawie którego, komornik w twoim imieniu będzie mógł prowadzić egzekucję w celu przymusowego ściągnięcia długu od twojego byłego już znajomego.

Ustna umowa pożyczki, jak udowodnić jej zawarcie?

Na koniec dodam, że oczywiście do pozwu o zapłatę dołączyć należy dowód przelewu pieniędzy, czyli wydruk z rachunku bankowego, dowód doręczenia wypowiedzenia ustnej umowy pożyczki wraz z jej odpisem, oraz dowód doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty pożyczki wraz z odpisem pisma.

W treści pozwu możesz również powołać się na stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 29 września 2004 roku w sprawie sygn. akt II CK 527/03, że początkiem dowodu na piśmie, czyli dokumentem wykazującym, iż czynność została dokonana, może być każdy dokument, którego treść bezpośrednio lub pośrednio wskazuje na fakt dokonania czynności.

Nie jest konieczne, aby pismo to pochodziło od strony, przeciwko której taki dowód będzie prowadzony, ani też, aby było podpisane przez jedną ze stron. Może to być dokument prywatny albo urzędowy, wystarczy list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram.

Jak widzisz masz realną szansę na odzyskanie swoich pieniędzy, pomimo faktu, że umowa pożyczki została zawarta jedynie ustnie.

Ustna umowa pożyczki jest ważna, musisz wykazać jedynie, że rzeczywiście doszło do przekazania pieniążków pod warunkiem zwrotu – na tę okoliczność masz oczywiście dowód przelewu. Wierze więc, że w niedługim czasie odzyskasz swoje pieniądze. Powodzenia!

PS. oczywiście pożyczając komuś pieniądze, lub pożyczając je od kogoś, zawsze warto sporządzić umowę pożyczki na piśmie, aby zabezpieczyć swoje interesy w 100%.

Dla tych, którzy jeszcze stają przed wyborem umowy pożyczki ustnej lub pisemnej, oddaję do dyspozycji wzór umowy pożyczki na piśmie:

Umowa-pozyczki-pieniedzy-od-rodzicow-wzor-pdf-doc

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze

2 komentarzy w “Ustna umowa pożyczki – jak odzyskać pieniądze? [+WZÓR]”
 1. Pożyczka udzielona na podstawie umowy ustnej to była głupota na którą też się niestety ja złapałem. 2 lata temu pożyczyłem przyjacielowi równe 5 000 zł, pieniądze miał zwrócić po dwóch miesiącach, Na szczęście pieniądze przyjacielowi przelałem przelewem internetowym i dodatkowo w polu: “tytułem” wpisałem hasło pożyczka. Przyjaciel przyjacielem już nie jest, bo zwodził mnie i przeciągał termin spłaty zadłużenia.

  Wysłałem mu wtedy wypowiedzenie umowy pożyczki, później przedsądowe wezwanie do zapłaty, dopiero zareagował na to wezwanie do zapłaty.

  Wiem już, że pożyczki zawierane ustnie to proszenie się o kłopoty, dobrze, że miałem potwierdzenie z banku, że przelałem mu pieniądze, gdyby przekazał kwotę pożyczki z ręki do ręki, to nie wiem czy byłbym w stanie udowodnić przed sądem, że rzeczywiście do pożyczki doszło, wiem że można powołać świadków (jeśli tacy są), którzy potwierdzą, że faktycznie doszło do pożyczki, ale nie wiem jak to dokładnie z tym jest.

  Warto trzymać się tego przepisu:

  Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego Umowa pożyczki

  § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

  § 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

 2. Mnie interesuje kwestia: wezwanie do zapłaty a umowa ustna. Czy wezwanie do zapłaty różni się czymś w przypadku gdy do czynienia mamy z pożyczką udzieloną na podstawie umowy ustnej lub pisemnej? czy to nie ma znaczenia, i można wysłać dłużnikowi dowolny rodzaj wezwania do zapłaty?

Comments are closed.