Jak sprawdzić zadłużenie alimentacyjne i przedawnienie alimentów?

Witam. Jak sprawdzić ile mam długu alimentacyjnego? Mam 3 dzieci już dorosłych, ale kilka lat temu zasądzono mi alimenty, które częściowo spłaciłam, jak mam sprawdzić, czy zaległe alimenty się przedawniły i jaka jest kwota zadłużenia?

Nadmieniam, że kilka lat temu byłam u komornika, ale potraktowano mnie ohydnie i niczego się nie dowiedziałam. Korzystałam też z porady adwokata, ale nie uzyskałam żadnych informacji…


Jak sprawdzić zadłużenie alimentacyjne?

Witaj, aby otrzymać informacje, w jakiej wysokości są twoje długi alimentacyjne, musisz przede wszystkim ustalić, kto jest twoim wierzycielem alimentacyjnym.

Bo pomimo tego, że uprawnionymi do alimentów były twoje dzieci w czasie, kiedy nie utrzymywały się z własnych pieniędzy, czyli z pewnością przez okres pobierania nauki, to jeśli wówczas otrzymały wsparcie od państwa w postaci świadczeń wypłacanych przez tzw. fundusz alimentacyjny, to twoim wierzycielem jest gmina lub miasto, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionych.

Jak sprawdzić zadłużenie w funduszu alimentacyjnym?

W myśl przepisom art. 10 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Jeśli twoje dzieci przez cały czas korzystały ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego, to będzie on jedynym twoim wierzycielem. I wówczas wystarczy telefon lub pofatygowanie się do urzędu – Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorców (dzieci) – by otrzymać wszystkie informacje w tym zakresie.

Jeżeli jednak twoje dzieci nie spełniały przesłanek do otrzymania pomocy od państwa i musiały czekać na wpłaty od ciebie, to one będą twoim wierzycielami.

Mogło być i tak, że jesteś dłużnikiem funduszu alimentacyjnego w części i dłużnikiem swoich dzieci za czas kiedy nie pobierały pieniędzy z funduszu.

I tak jak napisałam powyżej, o długach w funduszu alimentacyjnym możesz dowiedzieć się bardzo łatwo, bo wystarczy zapytanie, czy pisemny wniosek skierowany do właściwego urzędu gminy/miasta, wzór takiego gotowego wniosku zamieszczam poniżej:

Wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o stan zadłużenia

Wniosek-do-Funduszu-Alimentacyjnego-o-stan-zadluzenia-wzor-doc-pdf

Wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o stan zadłużenia

Jeśli chodzi o długi w stosunku do dzieci, to musisz sama spróbować dokonać wyliczenia, przez jaki czas nie regulowałaś zasądzonych przez sąd alimentów, pomimo że byłaś do tego zobowiązana.

Dług alimentacyjny – wniosek o udzielenie informacji o wysokości zadłużenia

Warto również sięgnąć do akt sprawy egzekucyjnej, o której wspominasz. Jeśli komornik nadal prowadzi postępowanie egzekucyjne, to spróbuj zadzwonić do kancelarii i po prostu zapytaj, jaki masz dług z tytułu zaległych alimentów, jakie są odsetki i dodatkowe koszty w sprawie.

Możesz również złożyć pisemny wniosek do komornika o udzielenie informacji o stanie zadłużenia. Wzór wniosku zamieszczam poniżej:

Pismo do komornika o stan zadłużenia

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Jeżeli owo postępowanie zostało przez komornika umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji, spróbuj odszukać ostatnie postanowienie, które otrzymałaś w sprawie. Znajdziesz tam kwotę należności pozostałej do ściągnięcia.

Dług alimentacyjny – przedawnienie

Jeżeli chodzi o przedawnienie alimentów, to kwestię tę musimy rozbić na dwie części:

1. Co do zasady w myśl zapisom art. 137 kriop roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

Jednakże bieg przedmiotowego trzyletniego okresu przedawnienia może zostać przerwany przez każdą czynność mającą na celu wyegzekwowanie zaległości, czyli m.in. przez złożenie wniosku egzekucyjnego.

A po każdej takiej czynności bieg terminu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych rozpoczyna się na nowo.

Jednak dodatkowo zwrócić uwagę należy na art. 121 kc., który wskazuje, że bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej.

Zasadniczo władza rodzicielska przysługuje rodzicowi w stosunku do dziecka do czasu uzyskania przez nie pełnoletności (tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1968 roku w sprawie sygn. akt III CZP 65/68).

Czyli tak naprawdę jeśli chcesz zacząć liczyć termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych przysługujących twoim dzieciom, to trzyletni termin, o którym mówi art. 137 kodeksu rodzinnego, należy stosować do każdego dziecka osobno, licząc od dnia ukończenia przez każde z dzieci osiemnastego roku życia z uwzględnianiem okoliczności wpływających na jego przerwanie (dochodzenie spłaty na drodze postępowania egzekucyjnego).

2. Przedawnienie długu wobec funduszu alimentacyjnego.

W myśl regulacji zawartej w art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Egzekucję należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi się aż do jej zaspokojenia. Czyli długi względem funduszu alimentacyjnego nie ulegają przedawnieniu.

Umorzenie długów alimentacyjnych

Ubocznie jednak dodam, że art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje, że organ właściwy dłużnika może umorzyć należności wobec funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości:

  • 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
  • 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów
  • 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Ponadto dłużnik alimentacyjny może starać się o umorzenie jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty jeżeli przemawia za tym jego sytuacja dochodowa i rodzinna.

Umorzenie długu w funduszu alimentacyjnym jest więc jak najbardziej możliwe!

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Podsumowując

Wysokość długów względem funduszu alimentacyjnego najłatwiej sprawdzić wystosowując oficjalne pismo do właściwego urzędu gminy lub miasta, który realizował wypłatę świadczeń na rzecz osób uprawnionych. Wzór pisma pobierzesz poniżej:

Wniosek-do-Funduszu-Alimentacyjnego-o-stan-zadluzenia-wzor-doc-pdf

Wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o stan zadłużenia

Długi alimentacyjne wobec dzieci można próbować wyliczyć samodzielnie, biorąc pod uwagę wysokość zasądzonych alimentów oraz okres, przez który świadczenie powinno być realizowane, oraz posiłkując się dokumentami potwierdzającymi dokonane wpłaty, oraz postanowieniem komornika w przedmiocie wszczęcia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego, wezwaniem do zapłaty itp.

Długi alimentacyjne co do zasady przedawniają się z upływem lat trzech od dnia wymagalności roszczenia, jednak termin ten nie biegnie przez czas trwania władzy rodzicielskiej.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia może zostać przerwany m.in. na skutek złożenia wniosku egzekucyjnego.

Długi wobec funduszu alimentacyjnego nie ulegają przedawnieniu i mogą być egzekwowane do czasu całkowitego zaspokojenia należności.

Dłużnik wobec funduszu alimentacyjnego może starać się o umorzenie całości lub części długu jeśli przemawia za tym jego sytuacja dochodowa, lub rodzinna.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 2,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze