Jak ustalić ADRES dłużnika? byłego LOKATORA? jak odzyskać pieniądze?

Witam. Jak ustalić adres dłużnika? Moim dłużnikiem jest lokator, który wyprowadził się z domu, który wynajmował, zostawiając długi. Stałe zameldowanie ma, lecz nie mieszka pod podanym adresem, tylko z pewnością wynajmuje kolejny dom i pewnie kolejny raz narobi długów za czynsz i media i ich nie zapłaci.

Moja sprawa o uregulowanie zaległości ze strony dłużnika jest już w sądzie. Niestety nie mamy aktualnego adresu dłużnika. Co mogę zrobić w tej sprawie? Jak znaleźć dłużnika, aby odzyskać długi za czynsz i media?

Jak przestrzec kolejnego najemcę przed tym lokatorem? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Kasia.


Jak ustalić adres dłużnika? byłego lokatora?

Witaj Kasiu! Niestety pomimo tego, że Twoje intencje są słuszne, a dochodzone roszczenie zasadnym, to nie mam dla Ciebie dobrych informacji.

Chodzi mi o to, że bez aktualnego adresu zamieszkania pozwanego (dłużnika) niewiele możesz zdziałać i jeśli nie podejmiesz odpowiednich kroków formalnych, sąd zawiesi postępowanie w sprawie, zobowiązując Cię do wskazania aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego pod rygorem zwrotu pozwu.

Jeśli Twój dłużnik nie mieszka pod adresem zameldowania, lecz wynajmuje kolejny dom czy mieszkanie, ustalenie gdzie obecnie przebywa, może nie być łatwe, a z pewnością żadne zapytania w urzędzie gminy nie przyniosą skutku.

Możesz jednak próbować na własną rękę dowiedzieć się, gdzie teraz mieszka Twój dłużnik. Zastanów się, czy macie wspólnych znajomych. Spróbuj ustalić, gdzie pracuje lub gdzie prowadzi działalność gospodarczą. Zrób wywiad w miejscach, w których może być znany.

Obowiązek wskazania w pozwie adresu zamieszkania pozwanego

Wiedz, że art. 126 §2 kpc. stanowi, że każde pierwsze pismo w sprawie (zatem również pozew o zapłatę) zawierać powinno między innymi oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Gdyby Twój dłużnik prowadził działalność gospodarczą w sprawie, zastosowanie mogłyby znaleźć przepisy art.  133 §21 i 22, które mają wejść w życie z dniem 7 listopada 2019 r. w brzmieniu:

“Pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej doręcza się na adres do doręczeń udostępniony w tej ewidencji, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. Pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego doręcza się na adres udostępniony w tym rejestrze, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze”.

Jeżeli Twój dłużnik nie jest przedsiębiorcą, to absolutnie wiążącym jest nadal jego adres zamieszkania.

Kurator w sprawie o zapłatę, gdy adres dłużnika nie jest znany

Brak adresu dłużnika nie musi zablokować Cię w drodze do uzyskania wyroku zasądzającego należność za nieuregulowany czynsz i media. Będziesz musiała jednak wykazać się większym zaangażowaniem.

Aby uzyskać pełnoprawny tytuł wykonawczy, którego w przyszłości Twój dłużnik nie podważy, należy sprawę skierować do postępowania zwykłego, czyli złożyć pozew o zapłatę w normalnym trybie – z rozpoznaniem na rozprawie.

Jeżeli zdecydujesz się na pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, to w przyszłości dłużnik będzie mógł podważać prawidłowość doręczenia, wnosząc o uchylenie nadanej na nakaz zapłaty klauzuli wykonalności.

W toku normalnego postępowania możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego.

Jak wskazuje przepis art.144 kpc., przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie.

Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

Termin „uprawdopodobnienie” w praktyce sądowej jest dość szeroko rozumiany. Dlatego, uważam, że wystarczy, iż w piśmie procesowym podniesiesz, że Twój dłużnik nie zamieszkuje pod adresem zameldowania, lecz od dłuższego czasu zmienia adresy, wynajmując mieszkania w różnych miejscach.

Doręczenie zastępcze w sprawie sądowej

Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca zamieszkania pozwanego może Cię jednak kosztować nawet kilkaset złotych – sąd na osobę kuratora może wyznaczyć pracownika sądu, przyznając mu wynagrodzenie, które Ty będziesz musiała pokryć.

Radzę więc w pierwszej kolejności spróbować złożyć wniosek o doręczenie pisma pozwanemu poprzez wywieszenie go w budynku sądowym. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, koszty sprawy nie zwiększą się, a doręczenie będzie skuteczne, o czym traktuje art. 145 kpc., w brzmieniu:

W wypadkach, w których ustanowienie kuratora według przepisów poprzedzających nie jest wymagane, pismo doręcza się stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, przez wywieszenie w budynku sądowym. Doręczenie takie staje się skuteczne z upływem miesiąca od dnia wywieszenia.

Dopiero kiedy sąd nie zgodzi się na taką właśnie formę doręczenia, można złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego, którego aktualne miejsce zamieszkania nie jest znane.

Dobre przygotowanie się do sprawy oraz poprowadzenie jej w sposób prawidłowy przełoży się na ewentualne postępowanie egzekucyjnego, do którego będzie musiało dojść, jeśli dłużnik nie spłaci dobrowolnie zasądzonej przez sąd należności.

Tak jak już na wstępie podniosłam – jeśli wystąpisz od razu o nakaz zapłaty bez wskazania prawidłowego adresu, dłużnik będzie mógł w przyszłości taki nakaz unieważnić, podnosząc zarzut niedoręczenia pozwu.

Gdy w sprawie weźmie udział kurator, uzyskasz wyrok, a Twój dłużnik nie będzie miał argumentów, by go podważyć. Z takim wyrokiem zyskujesz szansę na ściągnięcie długu przez komornika.

Wiedz, że składając wniosek egzekucyjny, jesteś również zobowiązana do wskazania adresu zamieszkania dłużnika, lecz nawet jeśli nie jest on aktualny, to komornik po numerze PESEL będzie mógł zlokalizować i zająć majątek dłużnika wysyłając zapytania do ZUS, US i banków.

A jeśli dojdzie do zajęcia, to w interesie dłużnika będzie podjęcie kontaktu z komornikiem i wskazanie właściwego – aktualnego adresu.

Czy mogę publikować dane dłużnika?

Pytasz, jak ostrzec kolejnych najemców przed nieuczciwym lokatorem. Prawda jest taka, że nie masz takich możliwości. Nie możesz udostępniać danych dłużnika, publikować jego wizerunku, czy zdjęć wyroku sądowego z jego imieniem i nazwiskiem, nawet jeśli sąd uwzględni Twoje roszczenie.

Obowiązuje nas bowiem obowiązek ochrony danych osobowych.

Po otrzymaniu prawomocnego wyroku o zapłatę możesz jednak swoją wierzytelność wystawić na giełdzie długów i tym samym upublicznić dane dłużnika w Internecie.

Jest to jedyny sposób, by na większą skalę pokazać, że dana osoba posiada nieuregulowane zobowiązania orzeczone przez sąd wyrokiem o zapłatę.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze