Jak uzyskać tytuł wykonawczy? [WZÓR] wniosku i wskazówki!

Tytuł wykonawczy – nazwa która wydaje się obca osobom nieobytym w procedurach prawniczych, to niezbędny dokument, którym zmuszony jest legitymować się wierzyciel, by móc na drodze postępowania egzekucyjnego dochodzić przymusowego zwrotu swych pieniędzy.

W niniejszym poradniku podpowiadamy, czym jest tytuł wykonawczy i jak go zdobyć, by odzyskać dług od nieskorego do zwrotu pieniążków dłużnika.

Oraz z drugiej strony – podpowiadamy dłużnikom, jak bronić się przed “nieprawdziwym”, krzywdzącym tytułem wykonawczym, pisząc co zrobić by sąd uchylił tytułu wykonawczy na podstawie którego wierzyciel chce egzekwować nienależne lub przedawnione roszczenie.

Tytuł wykonawczy, czym jest i do czego służy?

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 776 kpc podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z powyższym, tytuł wykonawczy, to nic innego jak prawomocne orzeczenie sądu (tytuł egzekucyjny):

 • wyrok
 • wyrok zaoczny
 • wyrok sądu polubownego
 • postanowienie
 • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • ugoda zawarta przed sądem lub ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd
 • akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji
  opatrzone przez sąd postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności oraz orzeczenia, którym sąd z urzędu lub na wniosek nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Do orzeczeń, które tryb natychmiastowej wykonalności zyskują z urzędu zaliczyć należy min. wyroki alimentacyjne, na podstawie których można wszcząć egzekucję komorniczą pomimo tego, że nie stały się jeszcze wyrokami prawomocnymi.

Jak uzyskać tytuł wykonawczy, czyli klauzulę wykonalności?

Jak już wiemy, tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia i dalszego prowadzenia egzekucji. Komornik rozpoczyna swe działania właśnie na wniosek wierzyciela, który przekłada mu tytuł wykonawczy – np. wyrok o zapłatę opatrzony w klauzule wykonalności lub wyrok zasądzający alimenty opatrzony przez sąd z urzędu rygorem natychmiastowej wykonalności.

Obecnie postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności najczęściej, choć nie zawsze nadawane jest w formie pieczęci, w brzmieniu:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. Sąd Rejonowy w ……. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – wysokość opłaty, właściwość sądu

W większości spraw i we wszystkich sprawach o zapłatę, klauzula wykonalności nadawana jest jedynie na wniosek wierzyciela, który należy złożyć do właściwego sądu.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

wniosek-o-nadanie-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór

Będzie to sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy lub sąd drugiej instancji dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie, nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.

Klauzule wykonalności nadaje sąd w składzie jednego sędziego lub referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym.

Zatem po zakończeniu sprawy sądowej i uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia wierzyciel w celu uzyskania tytułu wykonawczego, składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na prawomocne już orzeczenie (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty, ugoda).

Natomiast w przypadku spraw prowadzonych przez tzw. e-sąd nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się, czyli po upływie terminu w którym pozwany miał prawo złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-doc-pdf

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności podlega opłacie sądowej w kwocie 6 zł, którą należy uiścić wraz z wnioskiem w kasie sądu lub dokonując przelewu na rachunek bankowy sądu dołączając do wniosku dowód uiszczenia opłaty.

Sąd w myśl regulacjom zawartym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego zobowiązany jest rozpoznać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia jego złożenia – tak art. 7811 kpc.

Tytuł wykonawczy na dłużnika pozostającego w związku małżeńskim

W praktyce dość często dochodzi do sytuacji, kiedy dłużnik pozostaje w związku małżeńskim, a jego długi pochodzą sprzed małżeństwa.

Dlatego zwrócić uwagę należy na regulację zawartą w art. 7761 kpc, zgodnie z którą tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Zatem jeśli nawet dług pochodzi sprzed małżeństwa, to wierzyciel ma prawo sięgnąć po te składniki majątku dłużnika, które wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, jednak nie do wynagrodzenia za pracę małżonka dłużnika – to jest chronione przed egzekucją.

Niemniej jednak na wniosek wierzyciela sąd wyda tytuł egzekucyjny również na małżonka dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową w sytuacji gdy wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika, czyli kiedy dług powstał w czasie trwania małżeństwa.

Podobnie sąd może nadać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W przypadku zawarcia umowy małżeńskiej rozszerzającej wspólność małżeńską o te składniki majątku, które stanowią wyłącznie majątek osobisty dłużnika, małżonek dłużnika ma prawo bronić się przed egzekucją z tych składników składając powództwo przeciwegzekucyjne – jeśli tylko wykaże przed sądem, że zawarta umowa była skuteczna względem wierzycieli małżonka – dłużnika.

Tytuł wykonawczy po przejściu uprawnień – cesja wierzytelności

Dziś, kiedy praktycznie każdy dłużnik wie już czym jest cesja wierzytelności warto posiadać również informacje na temat tego, czym jest klauzula wykonalności na następce prawnego wierzyciela i jak się przed nią bronić, w sytuacji kiedy przejście uprawnień jest wątpliwe.

Tu wskazać pragnę, na okoliczność, iż w Polsce obrotem wierzytelnościami, często trudnymi, starymi, a nawet przedawnionymi zajmują się profesjonalne firmy zwane funduszami sekurytyzacyjnymi, które aby móc egzekwować dług przez komornika po jego zakupie muszą wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na ich rzecz, w przeciwnym razie bez właściwego tytułu wykonawczego komornik nie przyjmie ich zlecenia.

Aby otrzymać klauzulę wykonalności po przejściu uprawnień nowy wierzyciel musi złożyć stosowny wniosek załączając do niego dokument urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym z którego wynikać będzie nabycie wierzytelności – najczęściej właściwa umowa cesji wierzytelności ze wskazaniem danych identyfikacyjnych dłużnika.

Brak dostatecznego dowodu przejścia uprawnień skutkować może oddaleniem przez sąd wniosku o nadanie klauzuli wykonalności po przejściu uprawnień lub dawać szansę dłużnikowi na uchylenie się od obowiązku zapłaty „wątpliwego roszczenia”.

Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Co do zasady w obrocie prawnym funkcjonować może tylko jeden tytuł wykonawczy. W wyjątkowych sytuacjach sąd może wydać oprócz pierwszego tytułu kolejne tytuły wykonawcze (egzekucja na rzecz kilku osób).

Niemniej jednak, jak to w życiu bywa zdarzają się sytuacje utraty tytułu wykonawczego.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 794 kpc ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.

Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego.

Zatem, jeśli wierzyciel utracił pierwotny tytuł wykonawczy, lub dokument został zgubiony, zalany, spalony, zniszczony przez dziecko, to o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego musi zwrócić się do właściwego sądu, który zobowiązany jest sprawę rozpoznać na posiedzeniu z udziałem stron.

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

Wniosek-o-wydanie-tytułu-wykonawczego-w-zamian-utraconego

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności

Jak zaskarżyć tytuł wykonawczy? Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 7942 kpc postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności doręcza się tylko wnioskodawcy, czyli wierzycielowi.

Powyższe uregulowanie w praktyce doprowadza do sytuacji, kiedy dłużnik o całej sprawie dowiaduje się dopiero od komornika lub jeszcze gorzej np. przed bankomatem, kiedy nie może wypłacić swych pieniążków, bo komornik zajął jego rachunek, a korespondencja o wszczętej egzekucji jeszcze do dłużnika nie dotarła.

Kiedy dłużnik nie godzi się z egzekucją długu, podnosząc np. zarzut przedawnienia roszczenia, niewykazania przejścia uprawnień lub spełnienie zobowiązania zatrzymanie egzekucji jest możliwe, jednakże wymaga od dłużnika podjęcia stosownych kroków prawnych.

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje dłużnikowi zażalenie, które należy złożyć w terminie tygodniowym od dnia odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Uwzględnione przez sąd zażalenie na klauzulę wykonalności zatrzymuje egzekucję dając szansę dłużnikowi zaskarżyć dochodzone przez wierzyciela roszczenie – tytuł wykonawczy zostaje uchylony. Koniecznie przeczytaj artykuł: Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Wniosek o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Jak uzyskać tytuł wykonawczy? [WZÓR] wniosku i wskazówki!”
 1. Witam. Do kiedy wierzyciel nieegzekwujący musi złożyć tytuł wykonawczy lub pozew? Czy przysądzenie własności jest ostatnim terminem na składanie przez wierzycieli tytułów, wyroków? W jakich odstępach czasowych komornik może zlicytować dwa mieszkania jednemu dłużnikowi? Czy plan podziału, gdy nie jest skutecznie doręczony dłużnikowi, jest prawomocny?

Comments are closed.