Jak zamknąć spółkę Z O.O. z długami? mam długi w ZUS i US

Jak zamknąć spółkę z o.o. z długami? Chcę zamknąć spółkę z o.o. ale mam zadłużenie w ZUS i US. Prowadzę Spółkę z o.o – szwalnia pracująca w przerobie uszlachetniającym, zatrudniająca już wiekowe osoby. Popadam w spiralę zadłużenia z tytułu, że stawki za konfekcjonowanie są niskie, sztuki do wykonania trudne a pracownicy, gdyż nie pracują w akordzie, pracują za wolno i niemal każdy dzień generuje straty dla firmy.

Zatem spirala zadłużenia rośnie, choć na papierze wygląda to zyskownie, to nie zaspokaja całkowicie środków na funkcjonowanie firmy. Problemy w firmie rozpoczęły się jakiś czas temu od 3 firm, które nas oszukały, czyli wyprodukowały towar i za nie nie uregulowały, a wszystkie koszty były do pokrycia przeze mnie, wypłaty, ZUS, podatki, VAT.

Nie widzę szansy dalej prowadzenia firmy z racji podeszłego wieku swojego oraz pracowników, którzy są niewydajni i do każdego dnia pracy trzeba dopłacać. A minimum płacowe wypłacić muszę. Jak wyjść z impasu?


Jak zamknąć spółkę z o.o. z długami?

jak-zamknac-spolke-zoo-z-dlugami

Witam, wydaje mi się, że skoro nie masz możliwości spłaty powstałego zadłużenia, a działalność jest nierentowna, odpowiednim rozwiązaniem może być zakończenie działalności. Pytanie też, czy próbowałeś odzyskać swoje należności, które nie zostały Ci przekazane od Twoich kontrahentów?

Przedstawię Ci kwestię ważne w kontekście rozwiązania i likwidacji spółki z o.o., która to materia regulowana jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Pamiętaj jednak, że jest to ogólne przestawienie tematu, które mogłoby doznać modyfikacji przy uwzględnieniu indywidualnego przypadku.

Jednocześnie sugeruję, aby w tym zakresie po kompleksową poradę udać się do specjalisty, który pomoże Ci ocenić czy są podstawy do rozwiązania spółki.

Na czym polega rozwiązanie spółki z o.o.?

Rozwiązanie spółki polega na zakończeniu jej bytu prawnego i następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, a w przypadku ogłoszenia upadłości spółki – postępowania upadłościowego.

Natomiast postępowanie likwidacyjne wszczyna się z momentem zajścia prawnej przyczyny rozwiązania spółki i kończy się unicestwieniem jej bytu wskutek wykreślenia spółki z rejestru.

Wystąpienie przyczyny rozwiązania spółki nie powoduje utraty jej prawnego bytu (w tym osobowości prawnej), zmienia się natomiast cel spółki, którym staje się upłynnienie jej majątku, ściągnięcie wierzytelności i zaspokojenie wierzycieli.

Organ zarządzający spółką w postaci zarządu zostaje zastąpiony przez likwidatorów. Spółka w likwidacji ma zakończyć swoje interesy, przy jednoczesnym zakazie, co do zasady, podejmowania nowych interesów.

Rozwiązanie spółki jest oczywiście wyjściem ekstremalnym, dlatego, o ile to możliwe, należy zawsze mieć preferencje dla jej utrzymania, istnieją jednak obiektywne sytuacje, gdy rozwiązanie spółki jest jedyną racjonalną decyzją, pozwalającą na uniknięcie dalszych strat finansowych, oraz na zaspokojenie roszczeń wierzycieli i wycofania wkładów wniesionych przez wspólników.

Rozwiązanie spółki z o.o.

Spółka z o.o. może zostać rozwiązana między innymi na mocy uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki stwierdzoną protokołem sporządzonym przez notariusza bądź ogłoszenie upadłości spółki, ale też z innych przyczyn, np. określonych w umowie.

Spółkę może rozwiązać również Sąd wyrokiem, jeżeli z żądaniem takim wystąpi wspólnik lub członek organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru, zatem należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejestrowego.

Co istotne w przypadku rozwiązania spółki na mocy uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki – uchwała o rozwiązaniu spółki powinna być powzięta większością 2/3 głosów, o ile umowa spółki nie wprowadza surowszych warunków.

Uchwała ta musi być nadto stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza i to pod rygorem nieważności.

Ogłoszenie upadłości przez spółkę

Przyczyną rozwiązania spółki jest także ogłoszenie upadłości. Ta materia regulowana jest przez Prawo Upadłościowe. Skutek ogłoszenia upadłości nie następuje już z momentem złożenia wniosku o upadłość.

Ustawa Prawo upadłościowe reguluje katalog przesłanek powodujących ogłoszenie upadłości. Upadłość może być ogłoszona w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Jednak sam fakt, że dłużnik nie wykonuje wymagalnych zobowiązań pieniężnych, nie przesądzałby jeszcze o stanie niewypłacalności.

Przejawem niewypłacalności jest dopiero utrata zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych i zarazem wymagalnych, tj. faktyczny brak możliwości zapłaty długów, według racjonalnej i obiektywnej oceny, zarówno obecnie, jak i w najbliższej przyszłości.

Utrata zdolności do wykonywania zobowiązań może pojawić się jako zjawisko natychmiastowe, ale także jako zdarzenie, które wymaga posłużenia się dłuższą jednostką czasu w historii finansowej dłużnika.

Podkreślić trzeba, że samo zaprzestanie wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych nie oznacza jeszcze, że ziściła się podstawa niewypłacalności w postaci utraty płynności.

Niewypłacalność stanowiąca podstawę ogłoszenia upadłości następuje, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań, bez rozróżnienia na zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym lub publicznoprawnym.

Dla samego ogłoszenia upadłości nie ma znaczenia, jaka jest przyczyna niewypłacalności dłużnika, ani w jakim momencie od pojawienia się u dłużnika stanu niewypłacalności został złożony wniosek o upadłość.

Postępowanie upadłościowe ma bowiem chronić interesy wierzycieli niewypłacalnego dłużnika.

Istnieje domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Dłużnik jako osoba prawna

W przypadku dłużnika będącego osobą prawną, czyli właśnie spółką z o.o., uznaje się, że jest on niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

W tym zakresie mówi się już o znacznym zadłużeniu. Dodatkowo przesłanka nadmiernego zadłużenia jest ograniczona w ten sposób, że przepisy odnoszące się do tej przesłanki nie mają zastosowania do handlowych spółek osobowych, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

W podsumowaniu można stwierdzić, że omawiana przesłanka ma zastosowanie między innymi do osób prawnych oraz handlowych spółek osobowych, w których żaden ze wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem nie jest osobą fizyczną.

Odpowiedzialność solidarna za długi spółki

Nie wiem, jak jest w przypadku prowadzonej przez Ciebie spółki. Co do zasady, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Od takiej odpowiedzialności członek zarządu może się uwolnić, jeśli wykaże, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
  • albo, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy,
  • albo, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Zasadniczą przesłanką odpowiedzialności członków zarządu jest bezskuteczność egzekucji z majątku spółki. Jednak podkreślenia wymaga fakt, że możliwość przyjęcia ziszczenia się przesłanki “bezskuteczność egzekucji” istnieje w tej sytuacji, kiedy nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że roszczenie wierzyciela spółki nie może być zaspokojone z żadnego majątku spółki.

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na zarządzie albo likwidatorze.

Sankcją niewykonania lub nienależytego wykonania powyższego obowiązku jest odpowiedzialność cywilnoprawna, czyli odpowiedzialność członka zarządu, o czym już wspomniałam Ci powyżej.

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Na skutek ogłoszenia upadłości dokonanej przez Sąd, upadły traci z mocy samego prawa zarząd oraz możność korzystania i rozporządzania majątkiem, należącym do niego w dniu ogłoszenia upadłości, jak też nabytym w toku postępowania.

Majątek ten stanowi masę upadłości. Majątek upadłego z mocy samego prawa obejmuje syndyk i przeprowadza jego likwidację.

Rozwiązanie spółki wpisanej do KRS

Od 2015 roku obowiązuje nowa procedura pozwalająca na rozwiązanie spółki z o.o. wpisanej do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Rozwiązanie następuje tu orzeczeniem sądu rejestrowego po przeprowadzeniu przez ten sąd stosownego postępowania.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wskazuje, w jakich przypadkach istnieje taka możliwość. Przedmiotowe jest dopuszczalne, gdy

  1. oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  2. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  3. wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  4. mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  5. mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków wskazanych w ustawie. Podkreślam, że w tych sytuacjach sąd rejestrowy działa z urzędu, jeżeli poweźmie stosowne informacje. Nie jest zatem w takim przypadku konieczny wniosek.

Pamiętaj, że samo skuteczne ogłoszenie upadłości niekoniecznie musi powodować uwolnienie się od obowiązku uregulowania zobowiązania.

Podsumowanie

Jak widzisz, likwidacja spółki z o.o z długami nie jest takie trudna. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie kwestie będą dla Ciebie pomocne. Podkreślam, że powyższe odnosi się do sytuacji ogólnej. Należy przeanalizować dany przypadek indywidualnie, szeroko, i dopiero wtedy można uznać, podjąć decyzję w odniesieniu do dalszych kroków. Pozdrawiam serdecznie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze