Upadłość konsumencka BEZ majątku [krok po kroku]

Witam, czy możliwa jest upadłość konsumencka bez majątku? nie mam absolutnie nic ani domu, mieszkania, działki, samochodu, pracy, konta bankowego no nic nie mam tylko same długi.

Na czym polega taka upadłość bez majątku? jak to mniej więcej przebiega? co z komornikami? i postępowaniami egzekucyjnymi, które wobec mnie się toczą? Ile w ogóle kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?


Upadłość konsumencka bez majątku

Czy można ogłosić upadłość konsumencką nie mając żadnego majątku? kwestie dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli od tzw. osób fizycznych, skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady umarzania zobowiązań upadłego dłużnika regulują obecnie przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe.

I już w zapisie art. 2 niniejszej ustawy przeczytać możemy, że postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych należy prowadzić w taki sposób, aby:

 • rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia,
 • umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym,
 • jeśli jest to możliwe zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Powyższe jednak nie ogranicza prawa konsumenta – dłużnika do otrzymania oddłużenia w sytuacji, kiedy nie posiada on żadnego majątku, ponieważ główną przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, czyli utrata zdolności do regulowania zobowiązań.

Dłużnik bez majątku, a upadłość konsumencka

Co prawda norma zawarta w art. 13 ustęp 1 ustawy prawo upadłościowe głosi, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Jednak praktyczne zastosowanie ustawy w przypadku dłużników będących osobami fizycznymi ma pomóc im wyjść z ubóstwa, by mogli rozpocząć nowe życie bez długów, więc brak majątku nie staje się żadną przeszkodą podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej.

O braku zdolności do wykonywania zobowiązań można mówić wówczas, gdy opóźnienia przekraczają 3 miesiące.

Dlatego dłużniki, który pragnie ogłosić upadłość konsumencką, bo wie, że jego sytuacja materialno-bytowa jest ciężka, nie musi czekać, aż banki wypowiedzą mu umowy kredytowe, czy wierzyciele złożą pozwy o zapłatę do sądów.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku i jak przebiega?

Każda sprawa sądowa traktowana musi być indywidualnie, dlatego nie można z góry przewidzieć, ile czasu trwać będzie postępowanie oddłużeniowe, ani tym bardziej jakie w sprawie zapadnie rozstrzygnięcie.

Dlaczego jednak moim zdaniem nieradzący sobie ze spłatą swych zobowiązań dłużnik powinien podjąć kroki prowadzące do umorzenia jego długów?

Przede wszystkim dlatego, że koszt postępowania upadłościowego nie musi być duży.

Sąd zobowiązany jest rozpoznać wniosek dłużnika również wtedy, kiedy nie reprezentuje go profesjonalny pełnomocnik procesowy.

Tak więc to dłużnik sam może przygotować i złożyć wniosek o ogłoszenie swej upadłości, a następnie przed sądem samodzielnie bronić swych racji.

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie 30 zł i jest to jedyny koszt, który dłużnik musi ponieść, by jego sprawa trafiła do sądu.

Oczywiście ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z ponoszenia opłat sądowych strony, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych.

Ubogi dłużnik może więc wystąpić do sądu o uzyskanie zwolnienia od kosztów sprawy upadłościowej, a nawet otrzymać pełnomocnika z urzędu.

Upadłość konsumencka, o czym powinien wiedzieć dłużnik

Najważniejsze rzeczy, o których powinien wiedzieć dłużnik planujący złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

 • opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł,
 • sprawy upadłościowe rozpoznają sądy rejonowe – wydział gospodarczy sądu miejsca zwykłego pobytu dłużnika (miejsce zamieszkania),
 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika powinien zawierać m.in.:
  • aktualny wykaz majątku z jego szacunkową wyceną
  • wykaz wierzycieli z podaniem ich danych oraz wysokości zobowiązań i terminów ich wymagalności
  • listę spłaconych w ostatnich 6 miesiącach długów i zobowiązań
  • listę dłużników wnioskodawcy
  • tytuły egzekucyjne i prowadzone na ich podstawie postępowania egzekucyjne
 • pisemne oświadczenie dłużnika o prawdziwości złożonych danych.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Sprawę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w składzie trzyosobowym. Tak więc bardzo ważne jest rzetelne przygotowanie samego wniosku o ogłoszenie upadłości bowiem, to na podstawie danych zawartych i dołączonych do wniosku sąd wyda postanowienie.

Zawsze jednak sąd może wysłuchać dłużnika i przeprowadzić inne dowody, które uzna za niezbędne w sprawie.

Orzeczenie sądu winno zapaść w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli wniosek dłużnika zostanie oddalony, ma on możliwość zaskarżyć postanowienie sądu I instancji składając zażalenie w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia, w którym uzyskał dostęp do akt sprawy.

Niestety opłata sądowa od zażalenia wynosi w tym przypadku już 200 zł.

Przyjmując jednak, że sąd orzeknie zgodnie z wnioskiem i wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika – konsumenta, to następnie wezwie on wierzycieli i inne osoby, którym przysługują prawa i roszczenia wobec upadłego dłużnika do ujawnienia się w terminie 30 dni, a następnie wyznaczy sędziego komisarza, jego zastępcę i syndyka, by ci zajęli się likwidacją majątku dłużnika.

Upadłość konsumencka a komornik i egzekucje komornicze

W twoim przypadku nie ma majątku, więc w skład masy upadłościowej wejdzie jedynie wynagrodzenie za pracę, a to wolne jest od zajęcia w wysokości niepodlegającej zajęciu przewidzianej przepisami kodeksu pracy, czyli do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od stycznia 2019 roku wyniesie 1 613 zł netto miesięcznie.

Zgodnie z regulacją art. 146 niniejszej ustawy postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości.

Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Tak więc samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na prowadzone przez komorników egzekucje, jednak po wydaniu przez sąd postanowienia upadłościowego – ręce komorników zostają związane, a wierzyciele mogą zostać zaspokojeni jedynie na skutek działań syndyka masy upadłościowej, w którego gestii leży wykonanie planu podziału.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a umorzenie niespłaconych długów

Na koniec dodam jeszcze, że choć trudno przewidzieć, jak długo trwać będzie cały proces oddłużania, to zgodnie z regulacją zawartą w art. 370a ustawy prawo upadłościowe po ustaleniu planu spłaty wierzycieli jego realizacja nie powinna trwać dłużej niż 36 miesięcy, w czasie których upadły konsument zobowiązany jest do spłaty wierzycieli.

Skoro nie masz majątku, to sąd biorąc pod uwagę twoje możliwości zarobkowe, oraz potrzeby i obowiązek utrzymania rodziny ustali wysokość miesięcznych “rat” z których spłacani będą wierzyciele.

Jednak po upływie przewidzianych 36 miesięcy pozostała do spłaty część długów zostanie umorzona, a ty zaczniesz życie z czystym kontem.

Przez cały czas trwania “oddłużania” dłużnik zobowiązany jest jednak wykazać się zaangażowaniem i lojalnością, w przeciwnym razie sąd może uchylić postanowienie upadłościowe.

Brak pracy, a przede wszystkim brak chęci do jej podjęcia może skutkować oddaleniem wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dlatego, jeśli poważnie myślisz o ogłoszeniu upadłości, musisz wziąć sprawy we własne ręce, nie ukrywać się i nie uciekać przed wierzycielami, a tym bardziej nie uciekać od odpowiedzialności za wcześniejsze decyzje, lecz poszukać pracy, z której będziesz w stanie, choć częściowo spłacić zobowiązania.

Bo jak widzisz upadłość konsumencka, jest dla “rzetelnych dłużników” – tak art. 2 prawa upadłościowego, a nie dla osób, które umyślnie porzuciły pracę lub przez własną beztroskę popadły w tzw. pętle zadłużenia.

Trzymam kciuki i wierze, że uda ci się podjąć słuszne i trafne decyzje, dzięki którym zyskasz szansę na lepsze życie!

Wniosek o upadłość konsumencką

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[sc name=”dol-artykulu”]

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze

19 komentarzy w “Upadłość konsumencka BEZ majątku [krok po kroku]”
 1. Tobiasz D.

  Czy brak majątku stanowi przeszkodę w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Oczywiście, że nie. Warto tu wspomnieć o art. 491(7) ustawy prawo upadłościowe:

  …w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

  A więc ubóstwo masy upadłościowej czy brak majątku nie jest tu żadną przeszkodą.

  Ale kiedyś brak majątku stanowił problem, było to przed nowelizacją przepisów dotyczących postępowania upadłościowego z przed 31 grudnia 2014 roku, wtedy dłużnik musiał posiadać coś, jakiś majątek który pozwoliłby na choćby częściowe spłacenie wierzycieli. Na szczęście po nowelizacji ustawy, majątek nie jest już wymagany :-)

 2. No tak, z tego co wyczytałem, to aby ogłosić upadłość, trzeba mieć tylko na koszty jej ogłoszenia, a nawet można starać się o umorzenie tych kosztów, głównie chodzi tu o:

  – opłatę sądową 30 zł (za złożenie wniosku o upadłość)
  – opłatę skarbową 17 zł (opłata od pełnomocnika).

  Ciekawi mnie tylko, skoro Skarb Państwa pokrywa koszty egzekucji, to kto te pieniądze odda Skarbowi Państwa?

  W porządku, gdy majątek dłużnika zostaje spieniężony, ale gdy majątku brak? plan spłaty? no ale co jeśli dłużnik nie pracuje i nie może pracować i już nigdy nie będzie miał dochodów? plan spłaty wierzycieli zostaje wtedy niespełniony…

 3. Z tego co wiem, to podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej tylko przedsiębiorcy muszą mieć jakiś majątek, oni bez majątku upadłości nie ogłoszą.

 4. Witam, mam kilka pytań dotyczących upadłości, mianowicie:

  1. Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?
  2. Gdzie trzeba złożyć wniosek o upadłość?
  3. Czy jak toczy się przeciwko mnie egzekucja komornicza, to czy mogę ogłosić upadłość?
  4. Czy jeśli ogłoszę upadłość, to tocząca się egzekucja zostaje umorzona? zawieszona?
  5. Czy jak ogłoszę upadłość, to umorzeniu ulegają wszystkie długi?
  6. Czy mój wierzyciel u którego mam dług zostanie poinformowany, że chcę ogłosić upadłość konsumencką?
  7. Czy wierzyciel może sprzeciwić się temu, że chcę ogłosić upadłość?
  8. Jestem w małżeństwie, czy potrzebuję zgody żeby ogłosić upadłość konsumencką?
  9. Kiedyś prowadziłam firmę i byłam przedsiębiorcą, czy mogę ogłosić upadłość?
  10. Co z długami w Urzędzie Skarbowym i w ZUS-ie? umorzą mi te długi w ramach upadłości konsumenckiej?
  11. Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?

  1. Janina Gołębiecka

   Witaj Ula, sporo pytań ;) postaram się na wszystkie odpowiedzieć.

   1. Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

   Generalnie sam proces rozpoznania przez sąd Twojego wniosku o upadłość to często kwestia 2 miesięcy. Dalej pozostaje tylko postępowanie upadłościowe już po ogłoszeniu upadłości, a więc wpływ największy ma wtedy sprawność działania syndyka (jeśli jest majątek) i stopień skomplikowania sprawy prawno-majątkowej. Myślę, że jest to kwestia co najmniej kilku miesięcy.

   2. Gdzie trzeba złożyć wniosek o upadłość?

   Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trzeba złożyć w sądzie upadłościowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. A więc odpowiedni jest sąd rejonowy lub sąd gospodarczy, zależy jak to jest u Ciebie w mieście w którym mieszkasz.

   3. Czy jak toczy się przeciwko mnie egzekucja komornicza, to czy mogę ogłosić upadłość?

   Tocząca się egzekucja lub toczące się egzekucje nie mają wpływu na możliwość złożenia wniosku u ogłoszenie upadłości konsumenckiej, toczące się egzekucje w tym nie przeszkadzają w ogóle.

   4. Czy jeśli ogłoszę upadłość, to tocząca się egzekucja zostaje umorzona? zawieszona?

   Tak właśnie się dzieje, jeśli ogłosisz upadłość konsumencką, to wszystkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a gdy postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się, to postępowania egzekucyjne zostają raz na zawsze umorzone.

   5. Czy jak ogłoszę upadłość, to umorzeniu ulegają wszystkie długi?

   Nie, nie wszystkie długi sąd umorzy w ramach postępowania, np. alimenty, grzywny nałożone przez sąd czy długi które wynikają z renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.

   6. Czy mój wierzyciel u którego mam dług zostanie poinformowany, że chcę ogłosić upadłość konsumencką?

   Wierzyciel dowie się, że ogłosiłaś upadłość konsumencką dopiero gdy sąd ją ogłosi. O samym fakcie złożenia przez Ciebie wniosku wierzyciele nie dowie się.

   7. Czy wierzyciel może sprzeciwić się temu, że chcę ogłosić upadłość?

   Wierzyciel nie jest uczestnikiem postępowania upadłościowego i nie ma nic do powiedzenia.

   8. Jestem w małżeństwie, czy potrzebuję zgody żeby ogłosić upadłość konsumencką?

   Nie potrzebujesz zgody małżonka, aby ogłosić upadłość konsumencką, może zgłosić wniosek nawet jeśli małżonek sprzeciwia się temu :)

   9. Kiedyś prowadziłam firmę i byłam przedsiębiorcą, czy mogę ogłosić upadłość?

   Tak, możesz ogłosić upadłość konsumencką jak osoba prywatna pod warunkiem, że minął rok od wyrejestrowania działalności gospodarczej.

   10. Co z długami w Urzędzie Skarbowym i w ZUS-ie? umorzą mi te długi w ramach upadłości konsumenckiej?

   Dług w ZUS i US też podlegają umorzeniu w ramach postępowania egzekucyjnego.

   11. Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?

   Rolnik także może ogłosić upadłość konsumencką, pod warunkiem, że nie prowadzi działalności gospodarczej.

 5. Witam. Mam pytanie? Chcę ogłosić upadłość, ale nie mam pieniędzy na adwokata. Pracuję w Niemczech od roku. W tamtym roku miałam operację mózgu i jestem na chorobowym mam 50% inwalidztwa niemieckiego do końca życia. Dostaję 500 euro chorobowego. W 2010 uciekam od byłego męża z dzieckiem 15 letnim. Żeby gdzieś mieszkać brałam kredyty. Mam z byłym wspólność majątkową, dom, auto i działki w przekształceniu.

  Dowiedziałam się, że były robi w tym roku rozdzielczość majątkową gnębiony przez moich komorników. Chciałam zrobić w Polsce upadłość konsumencką, bo tam jest mój majątek. Mam jednak problem nie mogę jeździć tego sama załatwiać, muszę mieć pomoc adwokata na którego mnie nie stać.

  Czy adwokat albo czy są adwokaci którzy tak jak syndyk może pobrać pieniądze za reprezentowanie mnie i sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką z mojego majątku który będzie sprzedany? Dziękuję za odpowiedź.

 6. Witam. Przedmiotem mojego zapytania jest upadłość konsumencka osoby bez majątku. Kilka lat temu (około 10) na przestrzeni kilkunastu miesięcy podpisałem z trzema bankami kredyty gotówkowe. Jednak ostatni kredyt który dostałem miał skonsolidować wszystkie 3 kredyty, jednak w wyniku trudnej sytuacji psychicznej pieniądze zostały stracone, a ja trafiłem do szpitala psychiatrycznego i zdiagnozowano u mnie zaburzenia osobowości.

  Próbowałem podjąć odpowiednią terapię, jednak z powodu długów żaden szpital i ośrodek nie zdecyduję się na przyjęcie człowieka na terapię, gdyż lekarze uważają iż żadna terapia nie jest możliwa, gdy ma się zobowiązania których nie można spłacić.

  Od tamtej pory nie mogę znaleźć stałego zatrudnienia, ponieważ co chwilę komornik zajmuje moją pensję w całości jeśli jest to umowa zlecenie lub w pewnej części jeśli chodzi o umowę o pracę.

  A ja w konsekwencji tracę zatrudnienie ponieważ większość firm nie chcę zatrudniać osoby zadłużonej z racji obawy o utratę w inny sposób majątku firmy. Jednak nie to jest najważniejsze.

  Chciałbym kiedyś rozpocząć normalne życie, przejść terapię i móc normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Bez umorzenia długów nie będzie to możliwe. Jak mam napisać taki wniosek o upadłość konsumencką jeśli nie posiadam żadnego majątku?

 7. Mam długi co mogę z tym zrobić? brałam chwilówki, byłam młoda i chciałam zaszaleć, nie pracuję, nie stać mnie na spłatę, nic nie mam na siebie, nie posiadam żadnego majątku, ale mieszkam z rodzicami, gdzie pracuje mama, ale ona ma swoje pożyczki i nie jest wstanie mi pomóc.

  Czy mogę ogłosić upadłość konsumencka? Jestem młodą mam 23lata i bym chciała zacząć żyć bez długów. Biorąc pożyczki miałam 21lat, byłam pod wpływem byłego chłopaka który mówił, że będzie mi pomagał, jednak potem mnie zostawił… co mogę z robić z tymi długami?

 8. Witam, mam bardzo dużo długów i chciałabym z nich wyjść a nie mam pieniędzy, co mam zrobić? bardzo proszę o pomoc, próbowałam dużo sposobów i nic z tego nie wyszło. Nie wiem co mam robić już, opadam z sił, już chciałam sobie życie odebrać ale pomyślałam, że mam dziecko i muszę dla niej żyć, bardzo proszę o pomoc…

 9. Witam mam pytanie, sąd ogłosił moją upadłość konsumencką, ja nie pracuje opiekuje się chorą mamą 24 godz na dobę i pobieram świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1583 zł i mama ma emeryturę 1612 zł, nie posiadam majątku żadnego, mam pytanie: czy syndyk może ze świadczeń z MOPS-u zrobić plan spłaty wierzycieli?

 10. witam, czy jeśli zaczynam starać się o upadłość konsumencką, to muszę spłacać raty chwilówek np? czy lepiej dla mnie będzie jeżeli nie będę ich spłacała, bo później sąd może krzywo patrzeć, dlaczego jednych spłacam, a drugich nie.. dodam, że moja wypłata wynosi 1197 zł i mam 6 komorników na pensji.. proszę powiedzieć co robić…

 11. Witam, w roku 2009 zamknęłam działalność gospodarczą i wyjechałam z PL, niestety zostały z tamtego okresu spore zadłużenia. Teraz wróciłam i z nowymi siłami chcę zrobić porządek i przeprowadzić upadłość konsumencką. Nie wiem jak się zabrać za to. Proszę o podpowiedź. Mam mieszkanie własnościowe zajęte przez wierzycieli. Jestem samotną matką, wychowuję 13 letniego syna. Nie jestem w stanie podjąć na dłużej pracy, bo komornik mi wypłatę zajmuje. Dziękuję

 12. Witam, chciałabym na stale przeprowadzić się do Polski, ale posiadam długi w Niemczech, czy polski komornik może zająć mi rentę wdowią i rentę na dzieci, a także kindergeld w Polsce? czy jest również mozliwosc ogloszenia upadłości konsumenckiej w Polsce mając niemieckie zadłużenie?

 13. Dzień dobry. Chodzi o BIK po upadłości konsumenckiej. Ogłosiłem upadłość konsumencką, która została zatwierdzona przez sąd i zostało wydane prawomocne postanowienie sadu, plan spłaty, mam zdolność kredytową, ale chyba wpis do BIK-u mnie blokuje. Chciałbym wrócić do normalnego funkcjonowania, proszę o info czy jest to możliwe ? Z góry dziękuje.

 14. Aleksandra

  Witam. Przeczytałam pani artykuł na temat upadłości konsumenckiej. Chyba będę musiała złożyć taki wniosek i raczej będę musiała zgłosić się po pomoc do kancelarii, bo sama sobie nie poradzę. Tylko te koszty 2.000 – 3000 tysiące mnie przerażają. Czy jest szansa, aby zrobić to taniej? ale korzystając z pomocy fachowców?

 15. Witam. Skoro się odezwałam, to chodzi o moje długi. Nie płaciłam za mieszkanie i zadłużenie urosło do ponad 100 tys. zł i tyle samo odsetki. Mieszkania już nie mam, ale dług został i na razie z uwagi na niekorzystną sytuację, chociaż pracuję za granicą, płace 400 zł, a mamie zabiera komornik z konta 600 zł.

  Miałam kiedyś inne zadłużenie, ale nie wiem, jak tam sprawa wygląda, bo przez to, że nie mam już tego mieszkania, nie dostaje listów. Czy mam szanse ogłosić upadłość konsumencką pracując za granicą? Nie wiem, czy dobrze to nazywam. Pozdrawiam.

 16. Witam. Chodzi o zaciąganie kredytów po upadłości konsumenckiej. Mam problem z klientką, która zaciągnęła w tym roku kredyt w mojej firmie. Okazało się, że ta pani 3 lata temu ogłosiła upadłość konsumencką i już jest po sprawie. Czy obowiązuje ją karencja w zaciąganiu nowych pożyczek i jakie są tego konsekwencje? Pani ta próbuje zasłaniać się upadłością.

 17. witam, właśnie dzisiaj jestem po rozprawie o upadłość konsumencką, którą przegrałem. Sąd uznał rażące niedbalstwo. Co mam dalej zrobić? pisać odwołanie? Nie mam pieniędzy, żeby płacić długi. Nie wiem co dalej. Opłaciłem prawników, mówili że sprawa wygrana. Od kwietnia nie spłacam żadnych zobowiązań.POMOCY.

Comments are closed.