Kiedy komornik nie może wejść do domu? czy uprzedza o wizycie?

Witam, czy są jakieś sytuacje, kiedy komornik nie może wejść do domu? spodziewam się jego wizyty i nie wiem jak się do niej przygotować. Mam pewne sprzęty, które komornik będzie chciał mi zająć – to pewne.

Chciałbym jeszcze zapytać, czy jest jakiś ogólny termin po wszczęciu egzekucji, kiedy komornik przychodzi do domu? postępowanie egzekucyjne właśnie się rozpoczęło i nie wiem po prostu, po jakim czasie komornik przychodzi do domu.

Ostatnie pytanie, jakie mam to, czy komornik może wejść do domu, jak nikogo nie ma w środku? mieszkam sama i nie chcę, aby pod moją nieobecność komornik wyłamał zamki w drzwiach, dlatego wolałabym wiedzieć, kiedy komornik przychodzi do domu, by go wpuścić…


Nie tylko wizyta komornika w domu…

kiedy-komornik-nie-moze-wejsc-do-domu

Witaj, już na samym wstępie muszę napisać, że egzekucja długu przez komornika to nic przyjemnego. Postępowanie komornicze to przymus – w celu wyegzekwowania należności komornik ma prawo prowadzić egzekucję m.in. z:

  • wynagrodzenia za pracę dłużnika
  • z należnych mu świadczeń emerytalno – rentowych
  • z rachunków bankowych, których dłużnik jest posiadaczem
  • z przysługujących dłużnikowi praw majątkowych (akcje, udziały w firmach, spółkach)
  • z należących do dłużnika ruchomości
  • z nieruchomości należących do dłużnika

…czy to się dłużnikowi podoba, czy też nie.

Egzekucja z ruchomości dłużnika, co zajmie komornik?

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 845 § 2 kpc. komornik może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika.

Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w przypadkach wskazanych w ustawie.

W praktyce najczęściej dochodzi do zajęcia mienia ruchomego dłużnika w postaci samochodu lub innego sprzętu mechanicznego. Egzekucja z innych ruchomości dłużnika spotykana jest znacznie rzadziej. Dzieje się tak dlatego, że nie każde postępowanie egzekucyjne sprowadza się do wyszukania majątku dłużnika.

Zatem odpowiadając na jedno z twoich pytań – kiedy komornik nie może wejść do domu, pragnę ci wyjaśnić, że jeżeli egzekucja przeciwko dłużnikowi jest skuteczna, to komornik może w ogóle nie podjąć się czynności terenowych.

Jeśli spłacasz zadłużenie, dokonując samodzielnych wpłat, bądź komornik dokonał zajęcia twojego wynagrodzenia za pracę i jest ono realizowane (do wierzyciela trafiają pieniądze), to komornik może nie mieć zamiaru realizować zajęcia należących do ciebie ruchomości.

Jeżeli jednak postępowanie nie przynosi skutku, jesteś osobą bezrobotną lub twój dochód nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia, za jakiś czas komornik podejmie kolejne kroki, tak by zaspokoić wierzyciela. Wtedy wizyta komornika w Twoim domu jest całkiem prawdopodobna.

Kiedy komornik przychodzi do domu?

kiedy-komornik-przychodzi-do-domu

Trudno przewidzieć, po jakim czasie komornik przychodzi do domu bowiem w dużej mierze, zależeć to będzie od pracy jego kancelarii, liczby współpracowników – aplikantów i asesorów, którym będzie mógł powierzyć dokonanie czynności odszukania i zajęcia należących do dłużnika rzeczy ruchomych.

Czy komornik zawiadamia dłużnika o swoim przyjściu?

O wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik informowany jest przez komornika stosownym zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji, z którego wynika również sposób egzekucji. Jeżeli wierzyciel wniósł o przeprowadzenie egzekucji także z ruchomości należących do dłużnika, to ten musi się liczyć z faktem, że komornik zapuka do jego drzwi bez dodatkowego uprzedzenia.

A więc odpowiadając na pytanie: czy komornik zawiadamia dłużnika o swoim przyjściu? – niekoniecznie!

W jakich godzinach komornik może przyjść do domu dłużnika?

Zgodnie z regulacjami art. 810 kpc. komornik może wykonywać czynności poza kancelarią komorniczą w dni robocze, w godzinach od siódmej do dwudziestej pierwszej. Na wykonanie czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych jest wymagana zgoda prezesa właściwego sądu rejonowego.

Zatem odpowiadając na twoje kolejne pytanie – komornik może zawitać w twoim mieszkaniu w każdym dniu roboczym w godzinach od 7 rano do 21 wieczór, ale także w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, że w przeciwnym razie cel postępowanie nie zostanie zrealizowany i na dokonanie tych czynności otrzyma zgodę prezesa sądu.

Czy komornik może wejść do domu, jak nikogo nie ma?

czy-komornik-moze-wejsc-do-domu-jak-nikogo-nie-ma

Jak wskazuje art. 814 kpc., jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.

Jak widzisz, komornik może podjąć decyzję o wejściu do twojego mieszkania nawet pod twoją nieobecność, jednak wątpię, aby tak się stało przy pierwszej twojej nieobecności.

Musisz wiedzieć, że przepis art. 8091 § 1 kpc. nałożył na komorników obowiązek utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk czynności egzekucyjnych dokonywanych przez komornika poza kancelarią także tych dotyczących zajęcia ruchomości, oględzin nieruchomości, przymusowego otwarcia pomieszczenia oraz przeszukania mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

Jak przygotować się do wizyty komornika?

Tak, jak napisałam na wstępie, jeśli obawiasz się przed egzekucją z przedmiotów, na których ci zależy, najlepiej będzie, jeśli podejmiesz próby spłaty długu. Możesz spróbować porozumieć się z komornikiem, proponując stałe miesięczne wpłaty.

Zawarcie ugody z komornikiem nie tylko odsunie od ciebie wizję jego odwiedzin w twoim miejscu zamieszkania, ale również pozwoli ci uporać się w końcu ze spłatą długu.

Wiedz, że jeśli pozostaniesz bierna, a dług nadal nie będzie spłacany, to niestety to, czego się boisz – odwiedziny komornika w twoim domu, zostanie zrealizowane.

Pamiętaj, że komornik posiada szereg uprawnień. Oprócz otwarcia twojego mieszkania może przeszukać również odzież, którą będziesz miała na sobie, a nawet odzież osoby trzeciej, jeśli zauważy, że osoba ta pomaga w ukryciu majątku dłużnika.

Odpowiedzialność karna za ukrywanie majątku przed komornikiem

Uważam, że współpraca z komornikiem opłaca się dużo bardziej niż ukrywanie się przed komornikiem, czy nawet ukrywanie przed nim swojego majątku.
Musisz zdać sobie sprawę, że kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności za ukrywanie majątku przed organem egzekucyjnym.
Stanowi o tym art. 300 § 2 kk. w brzmieniu:

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podsumowanie

Na koniec pragnę cię pocieszyć, pisząc, że postępowanie egzekucyjne, to jeszcze nie koniec świata. Ale zastanów się, bo być może, to już ten czas, kiedy trzeba rozpocząć spłatę długów. Każda wpłata będzie oddalać cię od tej „bardziej dotkliwej egzekucji”. Pamiętaj, że jeśli postępowanie egzekucyjne jest skuteczne, a wierzyciel otrzymuje zaspokojenie, komornik nie powinien podejmować dalszych kroków egzekucyjnych.

Jeżeli jednak skuteczność egzekucji jest znikoma, komornik ma prawo dokonać zajęcia innych składników majątku dłużnika, w tym jego ruchomości.

Najlepszym wyjściem, aby uniknąć komornika w domu będzie spłata długu lub zawarcie ugody w przedmiocie ratalnej spłaty należności. Warto więc, żebyś nawiązała kontakt z wierzycielem, aby ten zawiesił toczącą się egzekucję komorniczą i by podpisał umowę ugody dłużnik wierzyciel. Wzór ugody zamieszczam poniżej:

Umowa ugody dłużnik-wierzyciel

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Ponadto, spróbuj skontaktować się z komornikiem i znaleźć sposób, by choć w części mieć wpływ na przebieg toczącego się postępowania egzekucyjnego. Jeśli natomiast komornik podejmuje wobec Ciebie czynności niezgodne z prawem, masz prawo do złożenia na komornika skargi.

Skarga na czynności komornika

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze