Mediacje z dłużnikiem – jak odzyskać swoje pieniądze

Mediacja może być całkiem użytecznym i praktycznym sposobem na nawiązanie dialogu z dłużnikiem i odzyskanie swoich wierzytelności. Na mediacje warto zdecydować się, gdy widzisz, że negocjacje z dłużnikiem nie przynoszą żadnych zadowalających efektów.

Przełom w rozmowach z dłużnikiem może przynieść udział osoby bezstronnej (mediatora), dzięki jego udziale, dłużnik oraz wierzyciel mogą odnaleźć wspólny cel i finalnie dojść do porozumienia odnośnie spłaty długu.

Mediacja w prowadzeniu rozmów na linii dłużnik wierzyciel, powinna przede wszystkim chłodzić atmosferę i tonować emocje, które bardzo często wychodzą spod kontroli jednej, jak i drugiej strony.

Art. 183(3). Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.

Jaki jest cel mediacji?

Celem jak zawsze jest doprowadzenie do zawarcia ugody między obiema stronami sporu. Warto wspomnieć również, że mediator nie ma prawa decydować o czymkolwiek, nie ma też żadnych uprawnień decyzyjnych.

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Zawezwanie do próby ugodowej

Rolą mediatora w konflikcie dłużnik <-> wierzyciel jest proponowanie rozwiązań, które mogą być dla obu stron opłacalne, mediator może też rozstrzygać, które z rozwiązań jest według niego najbardziej korzystne dla obu stron. Oczywiście mediator powinien zachować przy tym całkowitą bezstronność.

Sukcesem dla mediatora w sporze dłużnik – wierzyciel, będzie doprowadzenie sytuacji do punktu, w którym i dłużnik i wierzyciel pozostaną na przyjaznej stopie, regulując wobec siebie roszczenia będące podstawą sporu.

Wierzyciel + windykator + dłużnik

Często zdarza się, że to właśnie windykator występuje w roli wierzyciela i na jego zlecenie negocjuje z dłużnikiem warunki spłaty zadłużenia, fajnie jeśli jest to windykator, który może nieco nagiąć zasady negocjowania zadłużenia panujące w firmie windykacyjnej dla której pracuje.

Odejście od  tradycyjnych metod windykacji może skutkować pozytywnym zakończeniem mediacji, w takim scenariuszu windykator występuje bardziej już w roli pośrednika (przedstawiciela) wierzyciela, a nie pracownika firmy windykacyjnej.

Gdy mediacje z dłużnikiem nie podążają we właściwym kierunku, windykator będący pośrednikiem dialogu dłużnik wierzyciel, może zmienić swoją funkcję i wystąpić już nie jako pośrednik skłonny do negocjacji, a podmiot działający tylko i wyłącznie na korzyść wierzyciela.

Kto może prowadzić mediacje dłużnik – wierzyciel?

Przede wszystkim trzeba nadmienić, że do negocjacji z dłużnikiem należy zatrudniać wyłącznie profesjonalnych mediatorów, którzy pośredniczyli już w rozmowach tego typu.

Mediator musi wiedzieć jak rozmawiać z obiema stronami (dłużnikiem i wierzycielem), aby niepotrzebnie nie podgrzewać atmosfery, tylko prowadzić i skłaniać obie strony do pewnych ustępstw i kompromisów.

Często wierzyciele wynajmują firmę windykacyjną, by ta przed podjęciem tradycyjnych działań windykacyjnych – porozmawiała z dłużnikiem na temat dobrowolnej spłaty zadłużenia.

Nie zawsze jest to dobry pomysł, bo wtedy mediacje z dłużnikiem bardzo często przybierają formę nakazu spłaty zadłużenia, bo inaczej… no właśnie, czy tak powinna wyglądać mediacja z dłużnikiem? nie sądzę.

Dlatego od samego początku warto stawiać na profesjonalnych mediatorów!

Dobry mediator powinien nie tylko wykazać się obiektywizmem i bezstronnością, ale także powinien zachować wszystko co usłyszał i czego się dowiedział w trakcie prowadzonych mediacji w tajemnicy!

Podstawa prawna

Art. 183(2). § 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

oraz:

 

Art. 183(4). § 1. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.

§ 2. Mediator jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z tego obowiązku.

Na jakie ustępstwa warto iść, aby doszło do ugody z dłużnikiem?

Przede wszystkim jako wierzyciel możesz:

 • umorzyć część długu,
 • umorzyć karne odsetki
 • wstrzymać naliczanie dalszych odsetek,
 • pozwolić na spłatę długu w małych ratach,
 • wydłużyć okres spłaty zadłużenia
 • zawrzeć umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • wypracowanie dodatkowych form zabezpieczenia roszczenia:
  • poręczenie,
  • weksel,
  • zastaw,
  • hipoteka.

Ile trwają mediacje?

Jeśli sąd skieruje wierzyciela i dłużnika do mediacji, to czas ich trwania będzie wynosił jeden miesiąc no chyba, że obie strony wnioskują o wydłużenie czasu trwania mediacji, wtedy sąd może przychylić się do ich prośby.

Jeśli mediacje już trwają, to obie strony (jeśli są co do tego zgodne) mogą przedłużyć na swój wniosek czas trwania mediacji.

Warto jeszcze dodać, że ugoda dłużnik – wierzyciel zawarta przed mediatorem stanowi tytuł egzekucyjny i aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne nie wymaga ona wcześniejszego zatwierdzania przez sąd.

Art. 183(1). § 1. Mediacja jest dobrowolna.

§ 2. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.

§ 3. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora.

§ 4. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy.

Koszty zawarcia ugody sądowej

Koszty ugody sądowej (koszty mediatora) pokrywa zarówno wierzyciel jak i dłużnik, po ustaleniu między sobą podziału uczestnictwa w tych kosztach. Jeżeli to sąd skierował strony do mediacji, to jej koszty zawsze wchodzą do kosztów procesu.

Koszty zawarcia ugody są na pewno dużo mniejsze niż samo postępowanie sądowe i koszty z tym związane, czyli np. opłata sądowa czy koszty zastępstwa.

Mediacje a przedawnienie

Art. 123. KC Przypadki przerwania biegu przedawnienia

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1)przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2)przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3)przez wszczęcie mediacji.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla wierzyciela. Wszczęcie mediacji z dłużnikiem powoduje przerwanie biegu przedawnienia, a więc wierzyciel blokuje dłużnikowi możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze