Niesłuszna egzekucja i pismo do komornika o zwrot pieniędzy [WZÓR]

Chodzi o omyłkowo zajęte konta bankowe z pobraniem pieniędzy przez komornika… komornik, działając w imieniu firmy windykacyjnej ”Intrum Justitia”
na podstawie mojego nr. PESEL nie sprawdzając innych danych osobowych, myląc mnie z zupełnie inną osobą, zajął moje konta bankowe, pobierając pieniądze.

Po mojej interwencji komornik zdjął blokady kont, ale zabranych środków, mimo obietnic nie zwrócił. Jakie kroki muszę podjąć, by odzyskać swoje pieniądze zabrane przez komornika? jak napisać pismo do komornika o zwrot pieniędzy? i jak ubiegać się o ewentualne odszkodowanie (w jakiej wysokości?)


Omyłkowo zajęte konta bankowe przez komornika

pismo-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor
Jak walczyć o zwrot pieniędzy od komornika?

Dzień dobry, aby móc precyzyjnie odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania, musiałabym mieć informację, jakie czynności zostały w sprawie podjęte, na podstawie których komornik zwolnił zajęte konto bankowe.

Nie wspominasz, by postępowanie egzekucyjne został umorzone. Domniemywam więc, że dalsza egzekucja mogła zostać zawieszona do czasu rozpoznania twojej skargi na czynność komornika lub powództwa przeciwegzekucyjnego.

Jeżeli tak jest, komornik prawdopodobnie czeka na rozstrzygnięcie sprawy i dopiero po otrzymaniu decyzji sądu podejmie dalsze czynności.

I rzeczywiście, jeśli roszczenie wierzyciela dotyczy innej osoby, to komornik zobowiązany będzie umorzyć postępowanie egzekucyjne, zwracając ci wszystkie wyegzekwowane kwoty z odsetkami.

Ale tak jak pisałam powyżej, są to jedynie moje domniemania. Nie znam stanu faktycznego sprawy,  nie mogę więc mówić na sto procent.

Pamiętaj jednak, że numer PESEL jest indywidualny dla każdej osoby. Nie ma w Polsce dwóch osób z tym samym numerem PESEL, dlatego przy zbieżności imienia/imion i nazwiska, to numer PESEL rozstrzyga o zidentyfikowaniu danej osoby. Wierzę jednak, że masz rację, iż dług nie należy do ciebie, w związku z czym twoje roszczenia zostaną spełnione.

Niesłuszna egzekucja, jak odzyskać zajęte pieniądze?

Jeżeli doszło do niesłusznej egzekucji, uważam, zasadnym będzie kontakt z komornikiem.

Aż do umorzenia postępowania egzekucyjnego jesteś stroną w sprawie. Masz więc prawo pytać o jej przebieg. Możesz dzwonić do kancelarii komorniczej, zwracając się o udzielenie informacji, co dzieje się w sprawie i kiedy nastąpi zwrot pieniędzy niesłusznie ci pobranych z konta bankowego przez komornika.

Możesz również napisać do komornika oficjalne pisma, jednak w tym przypadku należy czekać na odpowiedź komornika, a wiem z doświadczenia, że komornicy nie zwykli się śpieszyć.

Oczywiście, jeśli z rozmowy telefonicznej uznasz, że ta nic nie wniosła do sprawy, jesteś nadal zwodzony, traktowany lekkomyślnie, to nie należy faktu tego bagatelizować, lecz natychmiast wystosować pismo z żądaniem udzielenia wyjaśnień o przebiegu postępowania.

Wniosek do komornika o zwrot niesłusznie zajętych pieniędzy

Wraz z zapytaniem, o to, na jakim etapie jest sprawa, możesz zażądać od komornika zwrotu niesłusznie zajętych środków z rachunku bankowego, wskazując na okoliczność, iż to nie ty jesteś dłużnikiem wnioskodawcy.

We wniosku o zwrot niesłusznie zajętych środków przez komornika należy wskazać sygnaturę akt sprawy. Gotowy wzór wniosku pobierz poniżej:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy PDF

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Musisz jednak liczyć się z tym, że błąd ten (błędne wskazanie osoby dłużnika) podlega teraz badaniu przez sąd i zwrot, choć niesłusznie zajętych środków nie nastąpi od razu.

Odszkodowanie od komornika za błąd w egzekucji

Jeżeli jednak zostanie potwierdzone, że egzekucja przeciwko twojej osobie była bezpodstawna, masz oczywiście prawo do żądania rekompensaty za straty.

Powyższe wynika z regulacji nowej ustawy o komornikach sądowych, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Art. 36 niniejszej ustawy stanowi, że komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. Natomiast dalsza część przepisu wskazuje, że Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę solidarnie z komornikiem.

Co więcej, komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności przez zastępcę będącego asesorem.

Odszkodowanie od komornika, jak wyliczyć wysokość poniesionej szkody?

Jak wynika z powyższego, wysokość odszkodowania zależna będzie od zakresu wyrządzonej szkody.

Mówimy tutaj o odszkodowaniu, które z zasady ma pełnić funkcję kompensacyjną, pokrywać szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści.

Wyceniając należne odszkodowanie, należy mieć na uwadze faktycznie poniesione szkody w postaci pomniejszenia majątku, odebranie możliwości faktycznego wzbogacenia się, pomnożenia majątku. Musisz zastanowić się, w jakich działaniach zostałeś zablokowany przez to, że komornik dokonał niesłusznego zajęcia twoich pieniędzy.

Pozew o odszkodowanie przeciwko komornikowi

“ Wycena” szkody, to jednak dopiero pierwszy krok w drodze do uzyskania odszkodowania od komornika. Kolejne będzie złożenie pozwu o zapłatę, w którym powód zobowiązany jest wskazać kwotę żądanego odszkodowania oraz dowody na poparcie swych twierdzeń – wystąpienia szkody.

Pamiętaj też, że przysługują ci odsetki ustawowe od zajętej kwoty. Możesz dochodzić zapłaty odsetek od dnia bezprawnego zajęcia pieniędzy z konta do dnia zwrotu całej kwoty.

Licz się jednak z faktem, że wygórowanie roszczenie może nie zostać przez sąd zaakceptowanie. Sąd może przyznać ci odszkodowanie jednak nie w całej żądanej kwocie. Dochodząc odszkodowania od komornika i Skarbu Państwa solidarnie bądź od samego komornika musisz tak wyliczyć jego kwotę, by była zgodna z poniesioną szkodą i stratami. W przeciwnym razie możesz narazić się na niepotrzebne koszty.

Jednakże nie chcę cię straszyć. Przepisy przewidują odpowiedzialność odszkodowawczą komorników, więc każdy dłużnik i wierzyciel pokrzywdzony błędnym, bezprawnym działaniem lub zaniechaniem komornika ma prawo dochodzić zapłaty odszkodowania.

Natomiast w sytuacji poniesienia szkody niematerialnej, np. w sytuacji rozstroju zdrowia wywołanego niesłuszną egzekucją – również zadośćuczynienia. Walcz więc od swoje prawa i pieniądze, składając u komornika wniosek o odzyskanie pieniędzy, a ja trzymam kciuki za powodzenie całej sprawy!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze