Podanie do ośrodka adopcyjnego WZÓR

Jak napisać podanie do ośrodka adopcyjnego? w procesie adopcyjnym kandydaci na rodziców składają trzy bardzo ważne pisma, potocznie określane wnioskami, choć nie każdy z nich przyjmuje postać wniosku czy podania. Jest to: wniosek do ośrodka adopcyjnego, życiorys kandydatów oraz wniosek do sądu o przysposobienie dziecka.

Wprowadzenie

podanie-do-osrodka-adopcyjnego-wzor-pdf-docJak powinno wyglądać prawidłowe podanie do ośrodka adopcyjnego, aby spełniło wszystkie wymagania pracowników ośrodka, i jakie konkretnie informacje należy w takim piśmie zawrzeć? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy przykład podania do ośrodka adopcyjnego, który pobierzesz poniżej:

Podanie do ośrodka adopcyjnego wzór

podanie-do-osrodka-adopcyjnego-wzor-pdf-doc

Podanie do ośrodka adopcyjnego wzór

Warunki adopcji dziecka

Warto zacząć od tego, że nie każdy może zostać rodzicem adopcyjnym. Zgodnie z przepisami rodzice adopcyjni muszą:

 • być pełnoletni,
 • być zdrowi psychicznie i fizycznie,
 • być dyspozycyjni,
 • być w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki do mieszkania i nauki, czyli mieć stały dochód.

W procesie adopcyjnym ośrodki adopcyjne wymagają między innymi następne dokumenty, stanowiące dowód na spełnianie wyżej wymienionych warunków, czyli:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • zaświadczenie o sytuacji materialnej/o zarobkach.

Każdy kandydat na rodzica adopcyjnego musi przejść także etap badania psychologicznego, który ma ocenić, czy dana osoba (lub para) jest w stanie stworzyć odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju dziecka. Badanie polega na przeprowadzeniu testów i rozmowy.

Po przejściu tego etapu komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzję w sprawie adopcji i kieruje przyszłych rodziców na szkolenia, które przedstawiają częste problemy wychowawcze i metody wychowania. Po tym szkoleniu rodzice mogą już poznać wybrane dziecko i odwiedzać je w ośrodku.

Jakie dokumenty składają kandydaci na rodziców adopcyjnych?

W procesie adopcyjnym rozróżnia się trzy ważne dokumenty, często mylone ze sobą i błędnie określane mianem wniosku. Są to:

 • wniosek (podanie) do ośrodka adopcyjnego z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu adopcji,
 • wniosek o przysposobienie, który składa się do sądu,
 • życiorys kandydatów, często nazywany wnioskiem, choć nim nie jest.

 

Gdzie złożyć podanie do ośrodka adopcyjnego?

Podanie o adopcję dziecka rodzice składają do jedynego organu kompetentnego do przeprowadzenia procesu adopcji dziecka, czyli do ośrodka adopcyjnego. Taki wniosek to nic innego jak zgłoszenie chęci wzięcia udziału w tym procesie.

Pismo można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór podania do ośrodka adopcyjnego, w którym kandydaci wyrażają swoją prośbę o pomoc ośrodka w procesie adopcyjnym.

Ustawa nie narzuca treści takiego pisma, ale wiele ośrodków adopcyjnych podpowiada przyszłym rodzicom, jakie informacje powinny zostać ujęte w tego typu dokumencie. Jest to przede wszystkim wskazanie, kto i dlaczego wnioskuje o adopcję ze wskazaniem:

 • dlaczego zapadła decyzja o adopcji,
 • w jakich okolicznościach zapadła decyzja o adopcji.

Podanie do ośrodka adopcyjnego powinno wskazywać także na określoną wstępnie gotowość do przyjęcia dziecka lub dzieci z podaniem ich liczby, wieku i płci. Wniosek może również zawierać dodatkowe informacje przybliżające osoby wnioskujące i ich sytuację życiową, która uzasadnia chęć adopcji.

Co ważne, małżonkowie wspólnie wypełniają wniosek adopcyjny, ale składają na nim osobno swoje własnoręczne podpisy.

Życiorys kandydata na rodzica adopcyjnego

Życiorys do adopcji to kolejny istotny dokument w procesie adopcyjnym. Nie przypomina on jednak tego życiorysu, który składa się w procesie rekrutacji na wybrane stanowisko pracy.

Dokument ma bowiem posłużyć pracownikom ośrodka adopcyjnego do poznania kandydatów na rodziców. Jest zatem zdecydowanie bardziej osobistym rodzajem życiorysu niż ten, który dołącza się do CV.

Jak napisać życiorys? przykładowy życiorys do ośrodka adopcyjnego musi wskazywać najważniejsze wydarzenia z życia kandydata, najlepiej w kolejności chronologicznej, od dzieciństwa, poprzez etap edukacji, aż do momentu, w którym wnioskujący podjął decyzję o adopcji.

Warto skupić się nieco bardziej również na opisie swoich relacji z małżonkiem, o ile kandydat pozostaje w związku małżeńskim. Koniecznie trzeba napisać także o dzieciach biologicznych lub przysposobionych, jeśli są już w rodzinie.

Życiorys powinien mieć formę opisową. Wskazane jest sporządzenie go odręcznie, ponieważ sugeruje to większe zaangażowanie wnioskodawcy. Dobrze jeśli pismo odnosi się nie tylko do „suchych faktów” z życia, ale również do pasji i zainteresowań kandydata na rodzica.

Dokument kandydaci mogą sporządzić razem lub osobno. Korzystniejszym rozwiązaniem jest jednak przygotowanie dwóch osobnych życiorysów. Oczywiście, pismo musi uwzględniać też podstawowe dane kandydata, czyli jego imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia.

Niektórzy kandydaci piszą trzy życiorysy – dwa osobiste i trzeci dotyczący życia w małżeństwie. Warto pamiętać więc, że forma nie ma tu większego znaczenia, gdyż nie istnieją „dobre” ani „złe” życiorysy.

 

Wniosek o przysposobienie dziecka do sądu

Ostatni ważny dokument w procesie adopcyjnym to wniosek o przysposobienie dziecka składany do sądu. Z uwagi na jego formalny charakter pismo warto przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o adopcję dziecka.

Wniosek o przysposobienie dziecka składa się w sądzie po podjęciu decyzji o adopcji konkretnego dziecka, które rodzice już poznali.

Wniosek jest wolny od opłat sądowych. Należy obowiązkowo sporządzić go w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem obojga kandydatów. Kompletny wniosek wymaga dołączenia do pisma załączników, takich, jakich wymaga również ośrodek adopcyjny.

To między innymi:

 • zaświadczenie o dochodach,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego, i o braku przeciwwskazań do przysposobienia dziecka,
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • postulat o sporządzenie nowego aktu urodzenia na adoptowane dziecko z danymi rodziców adopcyjnych.

We wniosku do sądu o przysposobieniu dziecka należy ująć też wskazanie, czy imię dziecka ulegnie zmianie. Uczestnikiem postępowania adopcyjnego w sądzie jest też małoletnie dziecko, dlatego w piśmie należy podać jego imię i nazwisko.

Dokument składa się w sądzie opiekuńczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyszłych rodziców adopcyjnych lub dziecka. Pismo powinno zawierać podstawowe dane kandydatów, czyli:

 • imiona,
 • nazwiska,
 • miejsca urodzenia,
 • dokładne adresy,
 • uzasadnienie wniosku o przysposobienie.

Wniosek do sądu powinien zostać należycie uzasadniony. Wystarczy, że kandydaci na rodziców napiszą, dlaczego chcą adoptować dziecko: (Chcemy adoptować dziecko, ponieważ… lub: Jesteśmy gotowi na to, by przyjąć do rodziny dwójkę dzieci w wieku…) . W uzasadnieniu należy podkreślić też, że wnioskodawcy są w stanie pokryć koszty utrzymania małoletniego.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze