Prośbą o wcześniejszą zapłatę faktury WZÓR

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury? prośba o przyspieszenie płatności faktury to najkorzystniejszy – z punktu widzenia relacji biznesowych – sposób na zmotywowanie kontrahenta do wcześniejszego uiszczenia płatności.

Warto pamiętać bowiem, że choć rachunki i faktury z odroczonym terminem płatności mogą zostać opłacone po 14,21,30 czy nawet 60 dniach od daty wystawienia, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontrahent uregulował swoje zobowiązanie przed wyznaczoną datą.

Wprowadzenie

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor-pdf-docPrzedsiębiorca musi jednak zgłosić taką potrzebę, czyli sporządzić pisemną prośbę o przesunięcie terminu płatności faktury. Jak przygotować taki wniosek? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby, którą pobierzesz poniżej:

Prośba o przyspieszenie płatności faktury wzór

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor-pdf-doc

Prośba o przyspieszenie płatności faktury wzór

Kiedy możliwe jest przyspieszenie płatności faktury?

Rozwiązanie w postaci przyspieszenia płatności faktury znajduje zastosowanie w przypadku faktur z odroczonym, najczęściej długim terminem płatności. Zgodnie z treścią ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, termin płatności może wynosić nawet 60 dni, licząc od momentu wystawienia rachunku.

Należy pamiętać więc, że kontrahent ma takie samo prawo uregulować fakturę w pierwszym, jak i w ostatnim dniu tego terminu. Nie ma zatem obowiązku opłacenia rachunku w terminie wcześniejszym na prośbę sprzedawcy czy usługodawcy.

Prośba o przyspieszenie płatności faktury może jednak znaleźć zastosowanie właśnie w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności, które bywają dla przedsiębiorców bardzo kłopotliwe, gdyż zamrażają środki finansowe, powodując zatory płatnicze i pogarszając płynność finansową firm.

Kiedy kontrahent zwleka z płatnością za wystawioną fakturę miesiąc czy nawet dwa miesiące, przedsiębiorca może mieć problem z uregulowaniem własnych zobowiązań, na przykład wobec pracowników czy dostawców.

Warto więc postarać się w jakiś sposób zmotywować swoich kontrahentów do szybszego regulowania zobowiązań, na przykład pisemną prośbą o wcześniejszą zapłatę.

Przedsiębiorca może zrobić to jednak pod jednym warunkiem – pod warunkiem że zrealizował umowę, czyli dostarczył towar, wykonał dzieło czy też zlecenie. Jedynie w przypadku zakończonej sprzedaży lub usługi można domagać się bowiem jej wcześniejszego rozliczenia.

Warto wspomnieć również, że to, czy prośba o wcześniejszą zapłatę faktury zostanie rozpatrzona pozytywnie, zależy wyłącznie od dobrej woli kontrahenta, który nie ma obowiązku przystawać na taką propozycję.

Mimo to warto wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie, gdyż każdy kontrahent, który ma możliwość wcześniejszego rozliczenia się na prośbę firmy, będzie skory dokonać tego w trosce o dobre relacje biznesowe.

 

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury?

Pisemna prośba w sprawie przyspieszenia terminu płatności faktury to najkorzystniejsze rozwiązanie dla przedsiębiorcy, który ma problemy z płynnością finansową. Taki wniosek nic nie kosztuje i nie wpływa negatywnie na relację z kontrahentem.

Również dla drugiej strony nie powinien stanowić większego problemu – jest bowiem jedynie prośbą, której można bez konsekwencji odmówić.

W celu sporządzenia odpowiedniego wniosku warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór prośby o przyspieszenie płatności faktury, który zawiera takie elementy jak:

  • dane przedsiębiorcy-wierzyciela (wystawca faktury),
  • dane kontrahenta-dłużnika,
  • oznaczenie umowy/rachunku/faktury, z której wynika obowiązek zapłaty, wraz ze wskazaniem terminu uregulowania płatności (określenie pierwotnego terminu płatności),
  • prośbę o przyspieszenie terminu płatności z wyznaczeniem nowej, preferowanej daty uregulowania zobowiązania,
  • uzasadnienie prośby o wcześniejsze opłacenie faktury.

W uzasadnieniu prośby o przyspieszenia płatności faktury można wskazać na bieżące problemy finansowe firmy. Uzasadnienie nie musi być szczegółowe, ale warto dobrze je przemyśleć, ponieważ to właśnie od użytych argumentów może zależeć decyzja drugiej strony.

Jeśli jednak kontrahent nie będzie w stanie – ze względów finansowych – uregulować płatności przed terminem, nawet najlepiej sformułowane uzasadnienie może okazać się nieskuteczne.

Należy wiedzieć więc, że przedsiębiorca ma też inne możliwości poprawienia swojej płynności finansowej w przypadku nagromadzenia nieopłaconych faktur z odroczonym terminem.

 

Co zrobić z fakturami z długim terminem płatności?

Faktury z odroczonym terminem płatności to problem wielu firm. Takie rachunki są mile widziane przez kontrahentów, ale dla sprzedawców stanowią niekiedy przysłowiowy „gwóźdź do trumny”. Zamrożone w ten sposób środki można jednak odblokować, między innymi za pomocą faktoringu, który niejako skraca długie terminy płatności.

Czym jest faktoring? faktoring to nowoczesna usługa, w ramach której firmy faktoringowe wypłacają innym firmom zaliczki na poczet faktur z długim terminem płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca ma dostęp do środków finansowych niemal od ręki, podobnie jak w przypadku kredytu.

Usługa zwykle nie wiąże się jednak ze zdolnością kredytową i nie zwiększa zadłużenia przedsiębiorcy. Jednocześnie nie należy też do darmowych, a jej granice określa tak zwany limit faktoringowy, czyli maksymalna kwota zaliczki, często określana w odniesieniu do jednego kontrahenta.

Faktoring ma tę główną wadę, że wymaga powiadomienia o „sprzedaży” faktur swoich dłużników, czyli partnerów biznesowych, co może skutkować utratą zaufania.

Innym sposobem na szybsze regulowanie faktur przez kontrahentów jest zmotywowanie ich do tego za pomocą finansowej zachęty w postaci obniżki cen. Tak zwane skonto to forma rozliczenia, która zakłada obniżenie stawek za towary lub usługi, w zamian za przyspieszenie płatności faktury.

Informację o możliwości zastosowania skonta przedsiębiorca może umieścić na rachunku. Jeśli kontrahent zdecyduje się na takie rozwiązanie, konieczne będzie sporządzenie faktury korygującej, ponieważ dokument tego typu musi zawierać informacje o wszelkich zastosowanych zniżkach czy rabatach.

Największą wadą tego rozwiązania będą straty finansowe rzędu kilku procent – zgodnie z ustaleniami zasad udzielonego skonta.

Najmniej korzystne rozwiązanie z punktu widzenia relacji biznesowych to doliczanie odsetek od kredytu kupieckiego w przypadku faktur, które spełniają założenia takiej pożyczki, czyli faktur z długim terminem płatności, przekraczającym okres 31 dni.

Po upływie 31. dnia od doręczenia faktury firma ma prawo naliczać od kwoty rachunku odsetki za kredyt kupiecki. Takie odsetki nalicza się maksymalnie do dnia upływu ustalonego terminu płatności faktury, ponieważ później firmie należą się już odsetki od przeterminowanej płatności.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze