Czy TEN dług bankowy jest przedawniony? policz samodzielnie!

Witam. Chodzi o przedawnienie długu bankowego. Wzięłam kredyt bankowy w 2011 roku , w 2013 był wystawiony BTE (bankowy tytuł egzekucyjny), bank dał mi komornika. Później ugoda z bankiem i wycofanie komornika. W 2013 termin wymagalności roszczenia. 2014 bank sprzedał dług firmie windykacyjnej.

W 2017 nakaz zapłaty z e-sąd Lublin. 2018 komornik, później umorzenie egzekucji komorniczej. Teraz 2019 znów komornik. Czy mój dług bankowy jest przedawniony czy nie? Proszę o odpowiedz.


Przedawnienie długu bankowego

Witaj, z tego co napisałaś ewidentnie wynika, że w przypadku twojego długu pochodzącego z kredytu bankowego, który zaciągnęłaś w 2011 roku nie doszło do przedawnienia roszczenia.

W sprawie, która ma już 8 lat zostało podjętych szereg czynności, które skutkowały przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia.

Przedawnienie roszczenia zasądzonego nakazem zapłaty

Co do zasady, długi bankowe przedawniają się z upływem lat trzech, o czym bliżej art. 118 kc w brzmieniu:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Musisz jednak wiedzieć, że skoro twoim długiem zajmował się już sąd, to aby móc mówić o roszczeniu przedawnionym, musiałby zostać zachowany ustawowo przewidziany termin – obecnie 6 lat, wcześniej lat 10 – w którym wierzyciel pozostawałby w bezczynności.

Tylko w przypadku wierzyciela niepodejmującego żadnych kroków zmierzających do zaspokojenia należności na drodze sądowej lub w postępowaniu egzekucyjnym można mówić o przedawnienie roszczenia, w tym przypadku przedawnieniu długu bankowego.

Piszę o terminie 6 – letnim, bo ten znajdzie zastosowanie w twoim przypadku skoro roszczenie zostało stwierdzone orzeczeniem sądu (termin obowiązujący od nowelizacji kodeku cywilnego, która weszła w życie z dniem 9 lipca 2018 roku).

Powyższe wynika z zapisu art. 125 § 1 kc zgodnie, z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem, albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat.

Czynności mające wpływ na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia

Aby przybliżyć ci jeszcze bardziej instytucję przedawnienia roszczenia, to przywołam w tym miejscu zasadę przewidzianą w art. 123. § 1 kc zgodnie, z którą bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

W twojej sprawie już w 2013 roku bank, czyli pierwotny wierzyciel wystąpił do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na tzw. Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE) na podstawie, którego prowadzone było pierwsze postępowanie egzekucyjne.

Po cofnięciu wniosku egzekucyjnego i umorzeniu postępowania przez komornika obowiązujący wówczas 10 letni termin przedawnienia roszczenia zaczął swój bieg na nowo.

Kolejne zdarzenie, które znów skutecznie przerwało bieg terminu przedawnienia roszczenia, to złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym do tzw. e-sądu przez następcę prawnego banku – firmę windykacyjną, która nabyła wierzytelność od banku umową cesji wierzytelności.

Bieg przedawnienia roszczenia został znów po raz kolejny przerwany na skutek złożenia przez firmę windykacyjną wniosku do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji.

W chwili obecnej po prawomocnym umorzeniu egzekucji z uwagi na jej bezskuteczność termin przedawnienia roszczenia rozpoczął swój bieg od nowa.

Jeżeli w czasie kolejnych sześciu lat twój wierzyciel nie podejmie żadnych czynności skutkujących przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczenia być może doczekasz się możliwości uchylenia się przed zapłatą starego długu.

Są to jednak moim zdaniem żmudne nadzieje.

Ugoda z wierzycielem, szansą na wyjście z długów

Zatem jak widzisz, w twoim przypadku bezwzględnie nie ma mowy o przedawnieniu roszczenia. Chcę jednak dodać, iż musisz zdawać sobie sprawę, z tego że do przedawnienia roszczenia może w ogóle nie dojść.

Wystarczy, że wierzyciel złoży kolejny wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, by termin przedawnienia roszczenia rozpoczął swój bieg na nowo.

Bezskuteczność poprzednich egzekucji nie stanowi tu żadnej przeszkody. Zastanów się więc, czy nie jest to najwyższa pora, by podjąć starania aby stary dług spłacić.

Pamiętaj, że firmy windykacyjne odkupują trudne długi często za ułamek ich wartości, dlatego może twoja propozycja spłaty konkretnej sumy (w kwocie niższej niż pierwotna należność) spotka się z aprobatą firmy windykacyjnej.

Spróbuj porozumieć się z obecnym wierzycielem. Ugoda może być dobrym rozwiązaniem.

Umowa ugody – wzór

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf
Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

W przeciwnym razie musisz liczyć się z faktem, że za kilka, czy nawet kilkanaście lat komornik nadal będzie cię niepokoił żądając spłacenia starej należności, a w międzyczasie firma windykacyjna prowadzić będzie swoje postępowanie windykacyjne. Co więcej twój dług może nadal przechodzić z rąk do rąk poprzez cesję wierzytelności.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Imię:
Małgosia

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Czy TEN dług bankowy jest przedawniony? policz samodzielnie!”
  1. Przedawnienie kredytu. Mniej więcej 10 lat temu wzięłam kredyt w banku. Po kilku latach przestałam go spłacać. Komornik umorzył na chwilę obecną postępowanie ze względu na brak możliwości płacenia. Nie dawno odezwał się do mnie bank żebym wpłaciła cokolwiek nawet 50 zł. Zastanawiam się czy dług się nie przedawnił. Jak to sprawdzić? Jak prawnie to załatwić ?

Comments are closed.