Przepisanie abonamentu RTV na mnie i likwidacja książeczki

Abonament radiowo-telewizyjny w całości jednorazowo, rzetelnie do 2012 roku płaciła żona. Po skończeniu przeze mnie 75 roku życie na naszej poczcie w Piekarach Śląskich- Kozłowej Górze – dokonaliśmy formalności przepisania abonamentu na mnie, co skutkowało likwidacją książeczki przez pracownika poczty.

Od tego czasu nie dochodziły do nas żadne informacje z tytułu zobowiązania abonamentu RTV, jak również jakiś Nr. identyfikacyjny. Gdyby coś do nas dotarło, sprawę załatwilibyśmy natychmiast.

W lutym 2018 r. po przeszło pięciu latach otrzymaliśmy pismo z Działu Abonenta w Bydgoszczy o zaległościach w opłacie abonamentu RTV wywołujący u nas zdziwienie i zaskoczenie.

Wysłaliśmy dwa pisma do Działu Abonenta z wyjaśnieniem w tej sprawie, ale bez skutku. W dniu 3. 09. 2018 roku otrzymaliśmy ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO na kwotę 1701,82 zł.

Abym bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności z tytułu niezapłaconego abonamentu RTV. Uważamy, że po dotychczasowych solidnych, terminowych opłatach nie zasłużyliśmy na takie potraktowanie…


Dług za niezapłacony abonament radiowo-telewizyjny po zlikwidowaniu książeczki

abonamnet-radiowo-telewizyjny-rtv

Witam, z tego, co Pan pisze, jednoznacznie wynika, że dopełnił Pan wszelkich formalności, które powinny skutkować zwolnieniem Państwa od obowiązku ponoszenia opłaty abonamentowej.

Przede wszystkim została zlikwidowana książeczka, zatem tak jak Pan napisał, obowiązek uiszczania opłat ustał. Niestety, jak to się czasem zdarza, gdzieś pod drodze, pewnie przez nieuwagę miał miejsce tzw. błąd ludzki.

Prawdopodobnie któryś z pracowników poczty nie odnotował, nie przesłał, nie wykreślił czegoś, co należało zrobić. Dlatego po pewnym czasie, znów ktoś „wyżej” umocowany dopatrzył się, że macie Państwo dług związany z nieregulowanym przez lata abonamentem radiowo-telewizyjnym.

I zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji Poczta Polska, jako uprawniony organ wystawiła tytuł wykonawczy, na podstawie które Naczelnik właściwego dla Państwa Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Urząd Skarbowy, który otrzymał wniosek egzekucyjny od Poczty Polskiej, ma prawo zająć nie tylko rachunek bankowy, ale również Państwa renty, czy emerytury.

Być może przed zajęciem środków nie zdążycie Państwo podjąć kroków, które zblokowałyby egzekucję, jednak postaram się Państwa poprowadzić – podpowiedzieć, co zrobić, by spróbować uchylić się od obowiązku zapłaty zaległych, ale jednak błędnie naliczonych opłat abonamentowych RTV, bo jak Pan wskazał, już w 2012 roku ukończył Pan 75 rok życia, czyli z mocy prawa stał się Pan osobą zwolnioną od obowiązku ponoszenie niniejszej opłaty.

Zwolnienie od opłat za abonament radiowo-telewizyjny RTV

W myśl obowiązującego prawa warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej.

Między innymi przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat RTV oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat. Jednak zwolnienie z obowiązku dokonania zgłoszenia przez osoby po 75 roku życia obowiązuje dopiero od dnia 9 października 2015 roku, a w roku 2012, o którym Pan pisze, nawet seniorzy, którzy osiągnęli właśnie ten wiek, musieli fakt ten zgłosić  w placówce pocztowej operatora w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku nie wprowadziły abolicji długów abonamentowych, powstałych przed wejściem jej w życie, czyli przed dniem 9 października 2015 roku.

W związku z powyższym osoby, które ukończyły 75 lat i nie dopełniły w placówce pocztowej formalności związanych z uzyskaniem zwolnienia od opłat, w dalszym ciągu mają zaległości w płatnościach.

Jednakże  KRRiT na pisemny wniosek takiego dłużnika może umorzyć zaległości. Do wniosku, o umorzenie zaległości z tytułu abonamentu RTV, należy załączyć kserokopię dowodu osobistego.

Wniosek o umorzenie zaległości abonamentowych RTV

Pomimo tego, że u Pana sytuacja wyglądała trochę inaczej, do czasu osiągnięcia przez Pana wieku umożliwiającego zwolnienie od opłat abonamentowych odbiorniki zarejestrowane były na Pana żonę, uważam, że powinniście Państwo skorzystać właśnie z możliwości złożenia wniosku do KRRiT o umorzenie zaległości.

Jak wskazuje zapis art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli  przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych RTV.

Jesteście Państwo ze Śląska, dlatego wniosek o umorzenie zaległości z tytułu abonamentu RTV najwygodniej będzie przesłać listem poleconym na adres:

Departament Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

We wniosku oprócz swoich danych (imię, nazwisko, adres, indywidualny numer abonenta, który z pewnością znajduje się na wezwaniach, o których Pan piszę, okres i kwotę zadłużenia) podać należy uzasadnienie i ja proponuje dokładnie, ale zwięźle opisać sytuację, jaka miała miejsce w 2012 roku, powołując się tym samym na błąd podczas dokonywania formalności. Do wniosku proszę dołączyć również kserokopię dowodu osobistego.

Jak zablokować egzekucję prowadzoną przez Urząd Skarbowy?

Jeśli chodzi o egzekucję, aby uniknąć zajęcia majątku przed otrzymaniem odpowiedzi na wniosek w sprawie umorzenia opłaty RTV, radzę wystosować do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który prowadzi postępowania egzekucyjne z wniosku Poczty Polskiej prośby o zawieszenie egzekucji do czasu otrzymania odpowiedzi od KRRiT.

Tu również należy zawrzeć odpowiednie uzasadnienie, opisując stan faktyczny podobnie, jak we wniosku, o którym pisałam wyżej.

Mam nadziej, że podjęte kroku pozwolą Państwu wyjaśnić sprawę i uniknąć obowiązku  poniesienia błędnie naliczonej opłaty abonamentowej. Życzę powodzenia oraz wszystkiego dobrego!

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie długu za abonament RTV na raty:

wniosek-o-umorzenie-rozlozenie-na-raty-abonamentu-radiowo-telewizyjnego-rtv-pdf-doc-word

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie-z-abonamentu-rtv-emerytow-druk-wzor-pdf-doc

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze