Rezygnacja z działki ROD wzór

Jak napisać rezygnację z działki ROD? rezygnacja z działki ROD jest możliwa i może wiązać się z przekazaniem działki innej osobie. Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się członkostwa w PZD oraz rezygnacji z prawa użytkowania działki, wskazując przy tym osobę bliską jako swojego następcę. Może również wskazać osobę spoza kręgu osób bliskich, ale wtedy zarząd nie ma obowiązku przydzielania działki danej osobie.

Wstęp

rezygnacja-z-dzialki-rod-wzor-pdf-docJak zrezygnować z działki ROD zgodnie z przepisami i jak napisać skuteczne oświadczenie, które spełni wszystkie formalne wymogi? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, które pobierzesz poniżej:

Rezygnacja z działki ROD wzór

Prawo użytkowania działki ROD

Warto pamiętać, że rezygnacja z działki ROD to nie zrzeczenie się prawa własności, lecz prawa użytkowania. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, prawo użytkowania takiej działki polega na bezpłatnym i bezterminowym prawie do używania danego terenu i pobierania z niego pożytków.

Nie jest to jednak prawo własności.

Właścicielem gruntu, na którym znajduje się działka, jest gmina lub Skarb Państwa. Polski Związek Działkowców jest jedynie użytkownikiem lub użytkownikiem wieczystym takiego gruntu. Kiedy dana osoba nabywa działkę w ROD, nie staje się jej właścicielem. Prawo własności ma jedynie do naniesień i nasadzeń, które pojawią się na takiej działce. 

Jak zrezygnować z działki ROD?

Osoby, które zastanawiają się, jak się pozbyć działki ROD, powinny pamiętać, że mogą uczynić to na dwa sposoby:

  • składając rezygnację w zarządzie ROD,
  • składając rezygnację i wskazując inną osobę, jako swojego następcę, czyli “sprzedając” prawo użytkowania działki ROD innej osobie.

Rezygnacja z działki ROD zawsze odbywa się jednak tak samo – poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa w Polskim Związku Działkowców oraz prawa użytkowania działki. Oświadczenie to składa się w zarządzie ROD. 

Użytkujący działkę może przy tym:

  • wskazać inną osobę z kręgu osób bliskich, jako swojego następcę,
  • wskazać inną osobę spoza kręgu osób bliskich, ale zarząd nie ma wtedy obowiązku uwzględniać takiego warunku rezygnacji i może przekazać teren innej osobie oczekującej na przydział.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy działki musi przyjmować formę pisemną, pod rygorem nieważności. Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Rezygnacja z ogródka działkowego prowadzi do wydania przez zarząd ROD uchwały stwierdzającej wygaśnięcie członkostwa.

Od chwili uprawomocnienia się takiej uchwały, zarząd ROD staje się dysponentem działki. Może zlecić wycenę wartości naniesień i nasadzeń w ramach inwentaryzacji lub pozwolić ustępującemu i ubiegającemu się o działkę na wzajemne ustalenie wartości tych elementów poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 

Również zarząd ROD może wypowiedzieć działkowcowi umowę, jeśli ten:

  • pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem,
  • jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki za okres 6 miesięcy,
  • oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego/bezpłatnego używania.

Jak sprzedać działkę ROD?

Rezygnacja z działki rekreacyjnej może odbyć się poprzez odsprzedaż prawa do użytkowania takiego gruntu (tu pobierzesz wzór umowy sprzedaży ogródka działkowego ROD). Nadal jednak jej aktualny „właściciel” powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z działki do zarządu, w czym pomocny będzie przygotowany przez nas i gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji z działki ROD.

Należy pamiętać, iż zgodnie z treścią regulaminu ROD, użytkownik działki nie może samowolnie przekazać takiej działki innej osobie – zwyczajnie nie ma do tego uprawnień, a postępowanie tego typu jest zagrożone karą pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania.

Chodzi tu o samowolne rozporządzanie prawem do działki, które polega na rozliczeniu się z osobą zainteresowaną zakupem działki i przekazaniu jej prawa użytkowania działki, ale przed ostatecznym wydaniem decyzji przez zarząd w tej sprawie.

Tymczasem, nowy działkowiec może „dogadać się” z ustępującym działkowcem, ale nadal muszą oni dopełnić wszystkich formalności związanych z przekazaniem działki innemu właścicielowi.

Nowy działkowiec ma obowiązek rozliczenia się z dotychczasowym użytkownikiem za nasadzenia i naniesienia, które stanowią jego własność. Jeżeli rozliczenie to następuje bezpośrednio, konieczne jest złożenie oświadczenia do zarządu ROD o tym, że rozliczenie miało już miejsce.

Wcześniej nowy działkowiec musi ubiegać się o członkostwo w PZD i prawo użytkowania działki, czyli przydział. Bez takiej uchwały nie da się objąć działki – jej wydanie potwierdza prawo działkowca do działki.

Zatem ustępujący działkowiec składa rezygnację z działki ROD, a nowy działkowiec składa wniosek o chęci zostania członkiem PZD i nowym użytkownikiem konkretnej działki. 

Przeniesienie prawa do działki ROD następuje w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy działkowcem a dowolną pełnoletnią osobą fizyczną. Umowę taką zawiera się obowiązkowo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Niedochowanie tej formy skutkuje nieważnością umowy. 

Skuteczność przeniesienia prawa do użytkowania działki ROD zależy od zatwierdzenia umowy przez zarząd. Nowy działkowiec składa więc pisemny wniosek o zatwierdzenie takiej umowy i dopiero po jego zaakceptowaniu może stać się pełnoprawnym użytkownikiem działki ROD.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze