Podanie o podłączenie prądu na działce ROD wzór

Jak napisać podanie o podłączenie prądu na działce ROD? Działkowicz dysponujący prawem do korzystania z działki ROD nie jest jednocześnie jej właścicielem, dlatego, aby wykonać przyłącze do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej ROD, musi złożyć w tej sprawie wniosek do zarządu, w którym określa wstępne warunki przyłączenia. Z wnioskiem tego typu należy wystąpić przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, oczekując na wydanie zgody przez zarząd.

Wstęp

podanie-o-podlaczenie-pradu-na-dzialce-rod-wzor-pdf-docJak zatem napisać pismo o podłączenie prądu na działce ROD? aby pismo spełniło wszystkie formalne wymagania, w jego treści należy zawrzeć niezbędne elementy i informacje. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie o podłączenie prądu na działce ROD wzór

podanie-o-podlaczenie-pradu-na-dzialce-rod-wzor-pdf-doc

Podanie o podłączenie prądu na działce ROD – wzór

Przyłączenie prądu do działki ROD

Przyłączenie prądu do działki ROD wymaga wypełnienia procedur określonych w regulaminie ROD. Jak czytamy w treści paragrafu 76. tegoż regulaminu:

§ 76 [Zasady przyłączenia do sieci] W ROD posiadających sieć wodociągową, kanalizacyjną lub elektryczną działkowiec może przyłączyć działkę do sieci wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu ROD.

Dalej regulamin informuje również o zasadach korzystania z prądu:

§ 78 [Zasady i koszty korzystania z prądu ]

Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD.

Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez zarząd ROD.

Koszty związane z dostawą energii do działek oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, pokrywane są z odpowiedniej opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.

Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.

Aby wykonać przyłącze do sieci elektrycznej na działce ROD, należy:

  • złożyć wniosek o podłączenie prądu na działce ROD, jeśli na terenie ogrodu działkowego nie funkcjonuje żadna wewnętrzna sieć,
  • złożyć wniosek o przyłączenie prądu do działki ROD, jeżeli na terenie ogrodu działkowego funkcjonuje wewnętrzna sieć elektryczna lub energetyczna. 

Doprowadzenie prądu do działki ROD odbywa się na odgórnie narzuconych zasadach. We wniosku działkowicz określa wstępne warunki przyłączenia, ponieważ każda instalacja elektryczna składa się z dwóch części: wewnętrznej i zewnętrznej.

Za pomocą złącza wewnętrzną część instalacji – należącą do działkowca – łączy się z ogólnoogrodową siecią energetyczną. Przyłącze elektryczne musi spełniać określone wymogi. Z reguły w odcinku końcowym przyłącza umieszcza się:

  • typowy zestaw przyłączeniowo pomiarowy ZPP,
  • wyłącznik i bezpieczniki główne zamknięte w obudowie ochronnej umieszczonej w dobrze dostępnym miejscu.

 

Wykonanie przyłącza na działce ROD

Prąd na działce ROD może być dostępny dla działkowca dopiero po uzyskaniu zgody zarządu, a także po wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie danego ogrodu działkowego. Wykonanie instalacji i związane z tym koszty leżą po stronie użytkownika działki.

Elektryk ogrodów upoważniony jest natomiast do bieżącej konserwacji sieci elektroenergetycznej ogólnoogrodowej na terenie ogrodu, dlatego działkowicz powinien umożliwić mu dokonywanie:

  • przeglądów zamontowanych aparatów instalacji elektrycznej działkowca,
  • podłączenia w zbiorczej skrzynce licznikowej.

Warto wiedzieć, że działkowicz składający wniosek o podłączenie działki do prądu, wraz z pismem przedkłada szczegółowy rysunek rozprowadzenia kabla elektrycznego na odcinku rozdzielnicy ZPP użytkowanej działki, aż do zbiorczej skrzynki licznikowej.

W przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia przewodów elektrycznych z innymi instalacjami na terenie ogrodu zarząd wskazuje inny sposób ich poprowadzenia i działkowicz ma obowiązek zastosować się do tych zaleceń.

W przypadku, gdy podłączenie działki do instalacji elektrycznej nastąpi bez zastosowania wskazanych przez zarząd zasad, będzie on (zarząd) zmuszony obciążyć użytkownika działki kosztami ewentualnych szkód, jakie wynikły z samowolnego wykonania robót przyłączeniowych.

Jakie są koszty podłączenia prądu na działce ROD?

Koszt podłączenia prądu na działce ROD określany jest mianem opłaty przyłączeniowej, która zasila Fundusz Rozwoju ROD. Opłata wynosi najczęściej około 1500 zł. Dodatkowo działkowicz ponosi koszt opłaty ogrodowej energetycznej oraz koszt zaliczki za zużytą energię elektryczną w wysokości ustalonej przez zarząd. 

Jeśli ogródki działkowe nie mają sieci energetycznej, ale istnieje możliwość techniczna na jej zainstalowanie, to inwestycją powinien – co do zasady – zająć się zarząd ROD. 

Z kolei zasady korzystania z sieci elektrycznej i koszty korzystania z prądu określa wspomniany już paragraf 78. regulaminu ROD, zgodnie z którym:

  • koszt dostawy energii na daną działkę oraz koszty związane z eksploatacją sieci ogólnoogrodowej są pokrywane z obowiązkowej opłaty ogrodowej, która przeznaczona jest właśnie na te cele;
  • opłaty za korzystanie z energii elektrycznej na działce rekreacyjnej ROD są naliczane wedle wskazań z urządzenia zwanego podlicznikiem,
  • cena obowiązująca z energię jest ceną ustaloną przez dany zakład energetyczny,
  • jeśli zarząd ROD stwierdzi pobieranie przez działkowca energii poza podlicznikiem – uznane jest to za kradzież.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze