Umowa pożyczki nieoprocentowanej – WZÓR

umowa-pozyczki-nieoprocentowanej-wzor-pdf-doc

Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny lub przyjaciela jest zgodna z prawem? a jeśli tak, to jak uniknąć płacenia od niej podatku?

Te i wiele innych ważnych pytań zadają sobie osoby, które właśnie planują zaciągnąć prywatną pożyczkę od bliskiej osoby.

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Ci zagadnienie nieoprocentowanej pożyczki oraz wyjaśnię wszelkie kwestie związane z jej zawarciem i zgłoszeniem jej do Urzędu Skarbowego.

A jeśli nie wiesz jak sporządzić taką umowę, by spełniała wszystkie wymogi prawne, poniżej możesz pobrać gotowy wzór umowy pożyczki nieoprocentowanej, który należy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić danymi.

Pożyczka nieoprocentowana od rodziny

Art. 720 kodeksu cywilnego reguluje kwestię nieoprocentowanej pożyczki.

Artykuł niniejszego przepisu stanowi, że:

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Żaden przepis nie nakłada jednak na pożyczkodawcę obowiązku naliczania odsetek od pożyczonej kwoty.

Dlatego to czy dana pożyczka będzie oprocentowana i w jakiej wysokości – jest kwestią umowną. Niemniej jednak pożyczki udzielane w rodzinie czy w gronie znajomych są najczęściej pożyczkami nieoprocentowanymi.

Umowa pożyczki nieoprocentowanej WZÓR

umowa-pozyczki-nieoprocentowanej-wzor-pdf-doc
Umowa pożyczki nieoprocentowanej WZÓR

Czy trzeba zachować formę pisemną?

Zgodnie z normą art. 720 § 2 kc. umowa pożyczki nieoprocentowanej, której wartość przekracza 1 000 złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

§ 2.Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Forma dokumentu najczęściej utożsamiana z obowiązkiem zawarcia umowy i złożenia podpisów pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy tak naprawdę nie wymaga zachowania żadnych szczególnych procedur.

W rzeczywistości forma dokumentu jest zachowana nawet wówczas, gdy strony nie złożą własnoręcznych podpisów na umowie, czy oświadczeniu.

Umowa pożyczki bez odsetek może zostać potwierdzona oświadczeniem jednej ze stron złożonym w formie elektronicznej.

Dla ważności zachowania przewidzianej formy dokumentowej wystarczy potwierdzenie SMS, wiadomość z poczty elektronicznej czy nagranie świadczące o przekazaniu pieniędzy.

Umowa pożyczki bez odsetek

Decydując się na zabezpieczenie swoich ewentualnych roszczeń poprzez zawarcie umowy pożyczki nieoprocentowanej, warto zadbać, by w treści umowy znalazły się:

  • dane pożyczkodawcy
  • dane pożyczającego
  • kwota udzielonej pożyczki (również słownie)
  • zastrzeżenie obowiązku zwrotu
  • kilka innych ważnych klauzul, które zabezpieczają interesy obu stron
  • data zawarcia umowy
  • podpisy.

Pożyczka w rodzinie, a zgłoszenie w US

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek obciąża pożyczkobiorcę i jest naliczany od kwoty (wartości) pożyczki.

Po przekroczeniu wskazanych progów pożyczkę należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym.

Nieodpłatna pożyczka a PCC

Podatku od pożyczki w rodzinie można uniknąć. Podobnie jak przy darowiźnie w rodzinie występują kwoty wolne od podatku.

Jeśli pożyczka dotyczy osób zaliczanych do tzw. pierwszej grupy podatkowej (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) i nie przekracza kwoty 9 637 zł, nie wymaga zgłoszenia i jest wolna od podatku.

Należy jednak pamiętać, że sumowane są kwoty wszystkich pożyczek z ostatnich pięciu lat dokonane pomiędzy tymi samymi osobami.

W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki podlega opodatkowaniu stawką 0,5% podstawy (wartość pożyczonej kwoty pieniędzy).

Aby uniknąć podatku PCC od pożyczki przekraczającej kwoty wolne, należy dokonać zgłoszenia do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowe i złożyć deklarację PCC-3 wraz z dokumentem potwierdzający przelew środków na rachunek bankowy albo przekaz pocztowy.

Pożyczka od przyjaciela a podatek

Pożyczki powyżej 5 000 zł udzielone pozostałym członkom rodziny (nienależącym do I grupy podatkowej) nie podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, gdy ich łączna kwota w okresie kolejnych 3 lat nie przekracza 5 000 zł od jednej osoby lub od wielu osób nie przekracza kwoty 25 000 zł. Od powstałej nadwyżki należy uiścić PPC w wysokości 0,5%.

Dodatkowe zwolnienie z obowiązku opodatkowania jest możliwe, jeśli wartość udzielonej pożyczki nie przekracza 1 000 zł.

Brak zgłoszenia pożyczki do US

Stawka podatku od pożyczki wynosi 20% podstawy opodatkowania, jeżeli osoba biorąca pożyczkę nie zgłosiła jej w US i nie odprowadziła podatku. Jest to tzw. sankcyjna (karna) stawka podatku.

Podatek od odsetek od pożyczki

Oprocentowana pożyczka w rodzinie lub wśród znajomych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Podatek od oprocentowanej pożyczki trzeba rozliczyć z US zeznaniem rocznym PIT-36, które należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po otrzymaniu odsetek.

Podsumowanie

Jeśli pożyczka nieoprocentowana przekracza wartość jeden tysiąc złotych, to należy udokumentować ją na piśmie – tak jak to nakazuje Kodeks Postępowania Cywilnego.

Aby sporządzić taką pełnoprawną umowę, potrzebna Ci będzie gotowa do wypełnienia umowa pożyczki bez odsetek w rodzinie, której wzór możesz pobrać na początku tego artykułu.

Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi wiesz już, na czym to polega, a przygotowana przez nas umowa pożyczki bez odsetek w 100% spełni Twoje oczekiwania.

Warto przeczytać:

Oceń nasz artykuł: