Umowa pożyczki nieoprocentowanej – WZÓR [.PDF + .DOC]

Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny lub przyjaciela jest zgodna z prawem? a jeśli tak, to jak uniknąć płacenia od niej podatku i jak taką umowę pożyczki sporządzić?

Te i wiele innych ważnych pytań zadają sobie osoby, które właśnie planują zaciągnąć prywatną pożyczkę od osób fizycznych.

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Ci zagadnienie nieoprocentowanej pożyczki oraz wyjaśnię wszelkie kwestie związane z jej zawarciem i zgłoszeniem jej do Urzędu Skarbowego.

A jeśli nie wiesz jak sporządzić taką umowę, by spełniła wszystkie wymogi prawne, poniżej możesz pobrać gotowy wzór umowy pożyczki nieoprocentowanej, który należy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić danymi.

Pożyczka nieoprocentowana od rodziny

ważneNajważniejszy przepis, o którym mowa w Art 720 1 kodeksu cywilnego reguluje kwestię nieoprocentowanej pożyczki. Artykuł niniejszego przepisu stanowi, że:

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Żaden przepis nie nakłada jednak na pożyczkodawcę obowiązku naliczania odsetek od pożyczonej kwoty.

Dlatego to czy dana pożyczka będzie oprocentowana i w jakiej wysokości – jest kwestią umowną. Niemniej jednak pożyczki udzielane w rodzinie czy w gronie znajomych są najczęściej pożyczkami nieoprocentowanymi.

Wzór umowy pobierzesz poniżej:

Umowa pożyczki nieoprocentowanej WZÓR

Umowa-pozyczki-nieoprocentowanej-wzor-pdf-doc

Umowa pożyczki nieoprocentowanej WZÓR

Czy trzeba zachować formę pisemną?

ważneZgodnie z art. 720 § 2 kodeks cywilny, umowa pożyczki prywatnej, której wartość przekracza 1 000 złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Forma dokumentu najczęściej utożsamiana z obowiązkiem zawarcia umowy i złożenia podpisów pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy tak naprawdę nie wymaga zachowania żadnych szczególnych procedur.

W rzeczywistości forma dokumentu jest zachowana nawet wówczas, gdy strony nie złożą własnoręcznych podpisów na umowie, czy oświadczeniu.

Umowa pożyczki bez odsetek może zostać potwierdzona oświadczeniem jednej ze stron złożonym w formie elektronicznej.

Dla ważności zachowania przewidzianej formy dokumentowej wystarczy potwierdzenie SMS, wiadomość z poczty elektronicznej czy nagranie świadczące o przekazaniu pieniędzy.

Umowa pożyczki bez odsetek

ważneDecydując się na zabezpieczenie swoich ewentualnych roszczeń poprzez zawarcie umowy pożyczki nieoprocentowanej między osobami prywatnymi, warto zadbać, by w treści umowy znalazły się:

 • data zawarcia umowy pożyczki
 • miejsce zawarcia umowy pożyczki
 • dane pożyczkodawcy (m.in. nr PESEL lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej NIP)
 • dane pożyczkobiorcy (PESEL lub NIP)
 • kwota udzielonej pożyczki (również słownie)
 • zastrzeżenie obowiązku zwrotu
 • kilka innych ważnych klauzul, które zabezpieczają interesy obu stron
 • podpisy.

Przepisy kodeksu cywilnego nie określają wprost, kto konkretnie może zostać stroną umowy pożyczki. Oznacza to więc, że mogą to być:

 • osoby fizyczne (w tym członkowie rodziny),
 • jak i osoby prawne, czyli firmy i przedsiębiorstwa.

Oprócz powyższych danych, w umowie powinny znaleźć się także warunki zwrotu pożyczki, a więc przede wszystkim wysokość odsetek lub gdy te nie występują, oświadczenie o ich braku ich naliczania.

W umowie określić należy również, w jakiej formie raty pożyczki będą regulowane, czy będzie to:

 • wpłata jednorazowa,
 • wpłata ratalna,
 • czy wpłata w określonym harmonogramie.

W umowie należy też wspomnieć o procedurach, które zostaną podjęte, gdy pożyczka nie będzie spłacana zgodnie z zaplanowanych harmonogramem rat. Niemniej ważne jest też określenie, na jakich warunkach strony mogą odstąpić od umowy pożyczki i jaka ewentualnie jest forma zabezpieczenia spłaty.

Często stosowane jest również oświadczenie pożyczkobiorcy o jego stanie majątkowym, co zabezpiecza w jakiś sposób interesy pożyczkodawcy.

Pożyczka w rodzinie, a zgłoszenie w US

ważnePożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek obciąża pożyczkobiorcę i jest naliczany od kwoty (wartości) pożyczki.

Po przekroczeniu wskazanych progów pożyczkę należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym.

Nieodpłatna pożyczka a PCC

Podatku od pożyczki w rodzinie można uniknąć. Podobnie jak przy darowiźnie w rodzinie występują kwoty wolne od podatku.

Jeśli pożyczka dotyczy osób zaliczanych do tzw. pierwszej grupy podatkowej (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) i nie przekracza kwoty 9 637 zł, nie wymaga zgłoszenia i jest wolna od podatku.

Należy jednak pamiętać, że sumowane są kwoty wszystkich pożyczek z ostatnich pięciu lat dokonane pomiędzy tymi samymi osobami fizycznymi.

W myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki w rodzinie podlega opodatkowaniu stawką 0,5% podstawy (wartość pożyczonej kwoty pieniędzy).

Aby uniknąć podatku PCC od pożyczki przekraczającej kwoty wolne, należy dokonać zgłoszenia do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Skarbowego i złożyć deklarację PCC-3 wraz z dokumentem potwierdzający przelew środków na rachunek bankowy albo przekaz pocztowy.

Pożyczka od przyjaciela a podatek

Pożyczki powyżej 5 000 zł udzielone pozostałym członkom rodziny (nienależącym do I grupy podatkowej) nie podlegają opodatkowaniu, tylko wtedy, gdy ich łączna kwota w okresie kolejnych 3 lat nie przekracza 5 000 zł od jednej osoby lub od wielu osób nie przekracza kwoty 25 000 zł. Od powstałej nadwyżki należy uiścić PCC w wysokości 0,5%.

Dodatkowe zwolnienie z obowiązku opodatkowania jest możliwe, jeśli wartość udzielonej pożyczki nie przekracza 1 000 zł.

Brak zgłoszenia pożyczki do US

Stawka podatku od pożyczki wynosi 20% podstawy opodatkowania, jeżeli osoba biorąca pożyczkę nie zgłosiła jej w US i nie odprowadziła podatku. Jest to tzw. sankcyjna (karna) stawka podatku.

Podatek od odsetek od pożyczki

Oprocentowana pożyczka w rodzinie lub wśród znajomych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Podatek od oprocentowanej pożyczki trzeba rozliczyć z US zeznaniem rocznym PIT-36, które należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po otrzymaniu odsetek.

Co jeśli nie zgłoszę pożyczki w US?

ważneOsoba, która wzięła pożyczkę, ale nie zgłosiła jej w Urzędzie Skarbowym, może liczyć się z nałożeniem przez Urząd Skarbowy kary w postaci podwyższonego podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 20 proc. wartości pożyczki.

Podstawę prawną takiego postępowania reguluje Art. 7 ust 1 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi, iż:

Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej:

1) podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

2) biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym

Biorąc więc pod uwagę art. 7 ust 1 pkt 5 niniejszego przepisu, aby uniknąć zapłaty kary w postaci wyższego podatku PCC (nawet jeśli pożyczka mieści się w kwocie 9673 zł i udzielona została przez członka najbliższej rodziny) należy dopełnić formalności zgłoszeniowych do US.

Podsumowanie

ważneZgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeśli pożyczka nieoprocentowana przekracza wartość jeden tysiąc złotych, należy udokumentować ją na piśmie (tutaj przyda Ci się nasz wzór umowy pożyczki). Kodeks cywilny mówi też o konieczności zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Aby sporządzić taką pełnoprawną umowę, potrzebna Ci będzie gotowa do wypełnienia umowa pożyczki bez odsetek, której wzór możesz pobrać na początku tego artykułu.

Co bardzo ważne: jeżeli obie strony umowy zaznaczyły w umowie brak odsetek, to zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – umowa taka nie rodzi skutków podatkowych (zapłaty podatku dochodowego).

Udzielenie pożyczki nieoprocentowanej między osobami fizycznymi lub członkami najbliższej rodziny nigdy nie wywoła u pożyczkobiorcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego do US.

Kończąc już:

Umowa pożyczki nakłada na pożyczkobiorcę obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku i jakości.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 721. Kodeksu cywilnego – Odstąpienie od umowy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy

Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze