Wypowiedzenie umowy pożyczki krok PO kroku [WZÓR] i skutki

W dzisiejszym artykule poruszę temat wypowiedzenia umowy pożyczki. Kwestię tą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Wypowiadając komuś pożyczkę, nie wolno zapomnieć o kilku bardzo ważnych zasadach (o tym za chwilę).

W artykule zamieszczam także wzór wypowiedzenia umowy pożyczki który należy pobrać, wydrukować, wypełnić i wysłać dłużnikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Zacznę od tego, że umowę pożyczki można zawrzeć w dowolnej formie i może to być:

  • umowa ustna,
  • umowa pisemna,
  • lub dorozumiana.

Co warto zaznaczyć to fakt, że jeśli kwota pożyczki przekracza 1 000 zł, to wymaga ona wtedy zachowania formy dokumentowej (pisemnej). Jasno o tym mówi:

Art. 720. § 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki polega na jednostronnym oświadczeniu woli, z którego jasno będzie wynikać, że pożyczający pieniądze żąda ich zwrotu, oświadczenie może zaczynać się od słów np.:

Ja, Jan Kowalski wypowiadam pożyczkę…

Ja, Jan Kowalski żądam zwrotu kwoty pożyczki w kwocie ……zł, w terminie…

Wypowiedzenie umowy pożyczki można dokonać na 3 sposoby:

  • Za porozumieniem stron – jest to najprostsze rozwiązanie umowy pożyczki, czyli obie strony pożyczki wspólnie ustalają, że umowę pożyczki chcą rozwiązać. Następnie miejsce ma spłata zadłużenia na warunkach jakie strony uzgodniły. Wypowiedzenie umowy pożyczki za porozumieniem stron może mieć miejsce w dowolnym, wspólnie ustalonym terminie.
  • Na zasadach które określa umowa –  umowa pożyczki może oprócz kwoty i terminu spłaty, określać sytuacje, w których to umowa pożyczki zostanie rozwiązana (przykłady: niewywiązywanie się z harmonogramu spłat, podanie nieprawdziwych danych). Nie ma znaczenia czy jest to umowa pożyczki na czas określony, czy na czas nieokreślony.
  • Na zasadach które określa Kodeks cywilny – chodzi tu wyłącznie o pożyczki udzielane na czas nieokreślony, wtedy zastosowanie ma: Art. 723. K.c. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Termin należy liczyć od dnia w którym dostarczone zostało wypowiedzenie pożyczki.

Wypowiedzenie umowy pożyczki – wzór

Kto może wypowiedzieć umowę pożyczki?

Wypowiedzenie pożyczki może nastąpić wyłącznie ze strony pożyczkodawcy. Pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą łączy umowa pożyczki, która może być wypowiedziana w terminie który zawarty był w samej umowie, lub z zachowaniem 6-cio tygodniowego okresu wypowiedzenia.

To co warto jeszcze wspomnieć to fakt, że Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, że już dwie niespłacone raty mogą być powodem wypowiedzenia umowy pożyczki.

Możliwość wypowiedzenia pożyczki po dwóch niespłaconych ratach wygasa, gdy pożyczkodawca podczas podpisywania umowy pożyczkowej był świadom, że pożyczkobiorca jest w tym momencie w kiepskim stanie majątkowym.

Jak wypowiedzieć prywatną pożyczkę?

Jeśli jest to np. umowa pożyczki w rodzinie, pożyczka prywatna, czy pożyczka od rodziców – to tego rodzaju pożyczki podlegają dokładnie tym samym regulacjom, co pożyczki zawierane między konsumentem a firmą pożyczkową, bankiem czy parabankiem.

Jeśli pożyczka której udzieliłeś nie zawierała terminu spłaty, czyli była pożyczką na czas nieokreślony, to musisz zastosować się do art. 723. K.c. który mówi o 6-cio tygodniowym okresie wypowiedzenia!

Jak wypowiedzieć pożyczkę krok po kroku:

  1. Wyślij pożyczkobiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wypowiedzenie umowy pożyczkowej, którego wzór zamieściłam powyżej (Pobierz wzór, wydrukuj i wypełnij). Jeśli pożyczka była zawierana w formie ustnej, to nadal postępujesz w ten sam sposób, wysyłając pożyczkobiorcy wypowiedzenie pożyczki!
  2. Odczekaj 6 tygodni, jeśli pieniądze nie zostały jeszcze zwrócone przez pożyczkobiorce, to czas na kolejne pismo, tym razem będzie to przedsądowe wezwanie do zwrotu pożyczonych pieniędzy, czyli tzw. wezwanie do zapłaty.
  3. Dalsze niezwrócenie przez pożyczkobiorcę kwoty pieniędzy, będzie wiązać się ze złożeniem pozwu w sądzie o zapłatę.

Rozwiązanie umowy pożyczki to nic trudnego, mam nadzieję, że dość jasno i precyzyjnie omówiłam tą kwestię. Wystarczy po prostu posługiwać się właściwymi formularzami i pilnować terminów, a proces odzyskania pieniędzy nie powinien być zbyt trudny i skomplikowany! Powodzenia!

Umowa pożyczki – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie – wzór

Umowa pożyczki od rodziców

umowa-pożyczki-pieniędzy-od-rodziców-wzór
Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń nasz artykuł: