Wypowiedzenie umowy pożyczki Krok po Kroku [WZÓR] i skutki

W dzisiejszym artykule opiszę, czym jest i na czym polega wypowiedzenie umowy pożyczki. Przede wszystkim kwestię wypowiedzenia pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Dlatego wypowiadając komuś pożyczkę, nie wolno zapomnieć o kilku bardzo ważnych zasadach określonych przez prawo.

W artykule zamieściłam także gotowy wzór wypowiedzenia umowy pożyczki, który należy pobrać, wydrukować, wypełnić i wysłać dłużnikowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Zacznę od tego, że umowę pożyczki można zawrzeć w dowolnej formie i może to być:

 • umowa ustna,
 • umowa pisemna,
 • lub dorozumiana.

A jeśli kwota pożyczki przekracza 1 000 zł, to wymaga ona wtedy zachowania formy dokumentowej (pisemnej). Jasno o tym mówi:

Art. 720. § 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki polega na jednostronnym oświadczeniu woli, z którego jasno będzie wynikać, że pożyczający pieniądze żąda ich zwrotu (spłaty zobowiązania), oświadczenie takie w umowie pożyczki może zaczynać się od słów np.:

Ja, Jan Kowalski wypowiadam pożyczkę…

Ja, Jan Kowalski żądam zwrotu kwoty pożyczki w kwocie ……zł, w terminie…

Wypowiedzenie umowy pożyczki można dokonać na 3 sposoby:

 • Za porozumieniem stron – jest to najprostsze rozwiązanie umowy pożyczki, czyli obie strony pożyczki wspólnie ustalają, że umowę pożyczki chcą rozwiązać. Następnie miejsce ma spłata zadłużenia na warunkach, jakie strony uzgodniły. Wypowiedzenie umowy pożyczki za porozumieniem stron może mieć miejsce w dowolnym, wspólnie ustalonym terminie.
 • Na zasadach, które określa umowa –  umowa pożyczki może oprócz kwoty i terminu spłaty, określać sytuacje, w których to umowa pożyczki zostanie rozwiązana (przykłady: niewywiązywanie się z harmonogramu spłat, podanie nieprawdziwych danych). Nie ma znaczenia czy jest to umowa pożyczki na czas określony, czy na czas nieokreślony.
 • Na zasadach, które określa Kodeks cywilny – chodzi tu wyłącznie o pożyczki udzielane na czas nieokreślony, wtedy zastosowanie ma: Art. 723. K.c. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Termin należy liczyć od dnia, w którym dostarczone zostało wypowiedzenie pożyczki.

Wzór gotowego do pobrania wypowiedzenia pożyczki zamieszczam poniżej:

Wypowiedzenie umowy pożyczki – wzór

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej – wzór

Kto może wypowiedzieć umowę pożyczki?

Wypowiedzenie pożyczki może nastąpić wyłącznie ze strony pożyczkodawcy. Pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą łączy umowa pożyczki, która może być wypowiedziana w terminie, który zawarty był w samej umowie, lub z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony.

To, co warto jeszcze wspomnieć to fakt, że zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim już dwie niespłacone raty mogą być powodem wypowiedzenia umowy pożyczki.

Możliwość wypowiedzenia pożyczki po dwóch niespłaconych ratach wygasa, gdy pożyczkodawca podczas podpisywania umowy pożyczkowej był świadom, że pożyczkobiorca jest w tym momencie w kiepskim stanie majątkowym.

Jak wypowiedzieć prywatną pożyczkę?

Jeśli jest to np. umowa pożyczki w rodzinie, pożyczka prywatna, czy pożyczka od rodziców – to tego rodzaju pożyczki podlegają dokładnie tym samym regulacjom, co pożyczki zawierane między konsumentem a firmą pożyczkową, bankiem czy parabankiem.

Jeśli pożyczka, której udzieliłeś/udzieliłaś, nie zawierała terminu spłaty, czyli była pożyczką na czas nieokreślony, to musisz zastosować się do art. 723. Kodeksu cywilnego, który mówi o 6-tygodniowym okresie wypowiedzenia (obowiązek zwrotu pożyczki wynosi więc aż 6 tygodni).

Co zawrzeć w wypowiedzeniu umowy pożyczki? aby umowa pożyczki została wypowiedziana zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim, należy dokładnie wskazać:

 • strony umowy,
 • datę zawarcia pożyczki lub numer umowy,
 • kwotę pozostałą do spłaty zadłużenia,
 • termin zwrotu pożyczki,
 • okres wypowiedzenia,
 • oświadczenie woli dotyczące wypowiedzenia,
 • oraz czytelny podpis.

Wypowiedzenie pożyczki krok po kroku

 1. Wyślij pożyczkobiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wypowiedzenie umowy pożyczkowej, którego wzór zamieściłam powyżej (Pobierz wzór, wydrukuj i wypełnij). Jeśli pożyczka była zawierana w formie ustnej, to nadal postępujesz w ten sam sposób, wysyłając pożyczkobiorcy wypowiedzenie pożyczki!
 2. Odczekaj 6 tygodni, jeśli pieniądze nie zostały jeszcze zwrócone przez pożyczkobiorcę, to czas na kolejne pismo, tym razem będzie to przedsądowe wezwanie do zwrotu pożyczonych pieniędzy, czyli tzw. wezwanie do zapłaty.
 3. Dalsze niezwrócenie przez pożyczkobiorcę kwoty pieniędzy, będzie wiązać się ze złożeniem pozwu w sądzie o zapłatę.

Rozwiązanie umowy pożyczki to nic trudnego, mam nadzieję, że dość jasno i precyzyjnie omówiłam tę kwestię. Wystarczy po prostu posługiwać się właściwymi formularzami i pilnować terminów, a proces odzyskania pieniędzy nie powinien być zbyt trudny i skomplikowany! Powodzenia!

Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy pożyczki

jak-wyslac-pismoNa czym polega wypowiedzenie umowy pożyczki? jest to jednostronne oświadczenie pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy, informujące o rozwiązaniu zawartej pożyczki. Bardzo ważny jest tu okres wypowiedzenia pożyczki, zwykle jest on wskazany w podpisanej niegdyś umowie pożyczkowej.

W przypadku pożyczek okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc jeśli umowę wypowiada pożyczkobiorca, lub 2 miesiące, jeśli pożyczkę wypowiada pożyczkodawca. Niemniej jednak w obu przypadkach, wypowiedzenie umowy pożyczki skutkować będzie koniecznością spłaty całej kwoty zobowiązania pozostałego do spłacenia.

Pożyczkodawca w przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki może wypowiedzieć pożyczkę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli pożyczkobiorca nie spłaca rat terminowo.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o kredycie konsumenckim, jeśli konsument nie zapłacił minimum 2 rat, można wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna:

Art. 14. Jeżeli konsument nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych rat kredytu za co najmniej dwa okresy płatności, kredytodawca może wypowiedzieć umowę po uprzednim wezwaniu konsumenta, w trybie określonym w umowie kredytowej, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni.

jak-wyslac-pismoNa czym polega odstąpienie od umowy pożyczki? to także jednostronne oświadczenie pożyczkobiorcy, skutkujące tym, że umowę taką uznaje się za niezawartą. Odstąpienie od umowy pożyczki zobowiązuje więc obie strony do doprowadzenia sytuacji sprzed stanu podpisania umowy. Głównie chodzi tu o zwrot całej pożyczonej kwoty przez pożyczkobiorcę.

Możliwość odstąpienia od umowy pożyczki daje pożyczkobiorcy ustawa o kredycie konsumenckim. Pożyczkobiorca ma na odstąpienie od zaciągniętej pożyczki 14 dni od dnia zawarcia umowy. Co ważne, nie trzeba podawać przyczyny odstąpienia!

Podsumowanie

Umowę pożyczkową można zakończyć na dwa sposoby:

 1. składając pisemne wypowiedzenie (np. gdy pożyczkobiorca nie spłaca terminowo rat)
 2. lub składając pisemne wypowiedzenie, gdy nie upłynęło jeszcze 14 od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Wypowiedzenie prywatnej pożyczki wywołuje taki skutek, że roszczenie o jej zwrot staje się z dniem wypowiedzenia wymagalne, oznacza to, że zgodnie z przepisami prawa lub zgodnie z zapisami umowy, kwota pożyczki pozostała do spłaty powinna być zwrócona przez pożyczkobiorcę w wyznaczonym terminie.

Zupełnie jak w przypadku firmy pożyczkowej, pożyczkobiorcę obowiązują te same zasady.

Mam nadzieję, że wzór wypowiedzenia umowy pożyczki, który przygotowaliśmy, ułatwi Ci odzyskanie wszystkich środków.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze