Wypowiedzenie umowy pożyczki [WZÓR] + instrukcja

Choć termin: wypowiedzenie umowy pożyczki kojarzy się zazwyczaj z nieuregulowanym zobowiązaniem względem banku, czy firmy pożyczkowej, to w praktyce może dotyczyć każdego z nas, bowiem nie można zapomnieć o pożyczkach prywatnych, zaciąganych pomiędzy znajomymi i w rodzinie pomiędzy krewnymi.

I właśnie przy takich pożyczkach, często dotyczących niewielkich sum dochodzi do konfliktów oraz problemów z uzyskaniem zwrotu pożyczonych kwot.

W niniejszym poradniku podpowiadamy zatem, czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki, na czym polega, w jaki sposób wypowiedzieć komuś pożyczkę, jak przygotować wypowiedzenie umowy pożyczki i jaki wpływ na możliwość sądowego dochodzenia roszczenia o zwrot pożyczki ma jej wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy pożyczki przez bank

wypowiedzenie-umowy-pozyczki-wzor

Wypowiedzenie umowy pożyczki bankowej następuje w razie zaistnienia jednej z przesłanek przewidzianych w konkretnie przygotowanej umowie, której wzór klient banku otrzymuje do podpisu.

Zazwyczaj okolicznością wypowiedzenia umowy przez bank jest zaprzestanie przez klienta spłaty poszczególnych raty ustalonych harmonogramem spłaty. Prawo dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki już po drugiej nieuregulowanej racie.

Po wypowiedzeniu umowy, pożyczka stawiana jest w stan natychmiastowej wymagalności, i pożyczkobiorcy nie pozostaje nic innego, jak dokonać zapłaty pozostałej do zamknięcia zobowiązania kwoty, lub podjęcie negocjacji z bankiem w celu zawarcia ugody.

Niestety część nierzetelnych klientów banków nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wypowiedzenia umowy pożyczki, pozostawia bieg spraw własnemu torowi.

A konsekwencje są surowe, bo oprócz negatywnej historii w BIK, nad dłużnikiem banku wisi wizja sprawy sądowej, oraz postępowania egzekucyjnego i przymusowe ściągnięcie długu przez komornika.

Pożyczka prywatna, a obowiązek zachowania formy dokumentu

Jednak tak jak wspomniałam na początku, w życiu dość często dochodzi do sytuacji, kiedy osoby bliskie decydują się na pożyczkę względem innej zaufanej osoby, często zapominając o tym, żeby zawrzeć stosowną umowę z określeniem kwoty pożyczki oraz obowiązku jej zwrotu.

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadą zawartą w art. 720 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Natomiast zgodnie z regulacją zawartą w § 2 niniejszego przepisu, umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Narzucenie przez ustawodawcę zachowania formy dokumentu dla umowy pożyczki przekraczającej kwotę tysiąca złotych ma swój cel, a mianowicie możliwość wykazania istnienia zobowiązania.

Forma dokumentu nie została określona jednak w sposób jednoznaczny i nie jest też tak traktowana przez sądy, choć najprostszą formą dokumentu będzie oczywiście pisemna umowa pożyczki.

Przykładowe wzory umów pożyczkowych:

Umowa pożyczki – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie – wzór

Umowa pożyczki od rodziców

Umowa-pozyczki-pieniedzy-od-rodzicow-wzor-pdf-doc

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Niemniej jednak z przepisu art. 772 w związku z art. 773 kodeksu cywilnego wynika, że do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią np. wiadomość SMS, mail, nagranie video.

Wypowiedzenie umowy pożyczki zawartej bez terminu

Dla ważność umowy pożyczki niezbędne jest istnienie dwóch warunków:

  • przekazanie określonej sumy pieniędzy
  • ustalenie obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty.

W umowie pożyczki więc nie musi zostać określony termin zwrotu pożyczonej sumy. Strony mogą ustalać i zmieniać dowolnie termin zwrotu, regulując pomiędzy sobą, kiedy zwrot pieniędzy powinien nastąpić.

Jednakże ustawodawca przewidział, iż udzielający pożyczki może zażądać jej zwrotu, dokonując tzw. wypowiedzenia umowy pożyczki.

Zgodnie z zapisem art. 723 kc., jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Wypowiedzenie umowy pożyczki – forma

Wypowiedzenie umowy pożyczki dla celów dowodowych powinno być dokonane w formie pisemnej i doręczone pożyczkobiorcy za pokwitowaniem.

Wypowiedzenie umowy pożyczki – wzór

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej – wzór

Wypowiedzenie umowy pożyczki najlepiej więc przesłać drugiej stronie listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Bezskuteczny upływ sześciotygodniowego terminu do zwrotu pożyczki daje uprawnienie do dochodzenia zapłaty pożyczonej kwoty na drodze postępowania sądowego.

Podstawa prawna:

Art. 723. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Przed wdaniem się w spór najlepiej jednak wezwać dłużnika do zwrotu pożyczki wyznaczając mu dodatkowy, krótki jednak termin na spłatę, po upływie którego nastąpi wniesienie do sądu pozwu o zapłatę.

Jak wypowiedzieć pożyczkę w 3 krokach?

  1. Wysyłka dłużnikowi wypowiedzenia umowy pożyczkowej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeśli pożyczka była zawierana w formie ustnej, to nadal postępujesz w ten sam sposób, wysyłając pożyczkobiorcy wypowiedzenie pożyczki!
  2. Czas na odczekanie sześciu tygodni, jeśli po tym terminie kwota pożyczki nie zostanie przez pożyczkobiorcę zwrócona, to należy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty.
  3. Jeśli kwota pożyczki nadal nie wpłynęła na Twoje konto bankowe, to musisz złożyć w sądzie pozew o zapłatę <— tutaj opisałam krok po kroku jak to zrobić, dołączam też wzór pozwu:

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze